This is an example of a HTML caption with a link.
 

โพสต์: 27 มิถุนายน 2561     อ่าน: 29 ครั้ง

กรกฎาคม

25


ชื่อโครงการ

 โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงคลองลาน จ.กำแพงเพชร

 

หลักการและเหตุผล

 โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงคลองลาน จ.กำแพงเพชรได้กำหนดการจัดกิจกรรมส่งเสริมการปลูกป่าฟื้นฟูระบบนิเวศในพื้นที่ป่าชุมชน และพัฒนาพื้นที่สาธารณะโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2561 ณ บ้านปางมะละกอ อ.ศิลาทอง  จ.กำแพงเพชร

 


วัตถุประสงค์

 เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์ บดินทรเทพยวรางกูร พระชนม์มายุ 66 พรรษา และส่งเสริมการพัฒนาหมู่บ้านสะอาดในพื้นที่ชุมชนโครงการฯ คลองลาน

 


ระยะเวลาและสถานที่

 วันที่ 25 กรกฎาคม 2561 ณ บ้านปางมะละกอ อ.ศิลาทอง  จ.กำแพงเพชร

 


ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์ บดินทรเทพยวรางกูร พระชนม์มายุ 66 พรรษา และส่งเสริมการพัฒนาหมู่บ้านสะอาดในพื้นที่ชุมชนโครงการฯ คลองลาน

 


กำหนดการ

 วันที่ 25 กรกฎาคม 2561 

 
กิจกรรมอื่นๆ

แนะนำองค์ความรู้
ผักกาดฮ่องเต้เล็ก

ผักกาดฮ่องเต้เล็ก

ผักกาดฮ่องเต้เล้กจัดเป็นพืชตระกูล Brassicaceae (Crucifereae - Mustard family) มีถิ่นกำเนิดในประเทศจีน ญี่ปุ่นและเอเชียกลาง...


ซิมบิเดียม

ซิมบิเดียม

ซิมบีเดียมเป็นกล้วยไม้สกุลหนึ่งที่มูลนิธิโครงการหลวงได้นำมาศึกษาการปลูกเลี้ยงบนที่สูงตั้งแต่ พ.ศ.2515 เพื่อศึกษาและทดลองปลูกเลี้ยง


เฮมพ์ หรือ กัญชง

เฮมพ์ หรือ กัญชง

ปัจจุบัน ประเทศไทยมีการใช้เส้นใยเฮมพ์เพื่อนำมาแปรรูปและใช้ประโยชน์เป็นผลิตภัณฑ์ได้หลากหลายชนิด แต่เกษตรกรยังไม่สามารถผลิตเส้นใยเฮมพ์ได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย


บอระเพ็ด

บอระเพ็ด

เครือฝานเป็นแว่นรับประทานกับน้ำผึ้งแก้ไข้ หรือดองในน้ำผึ้งรับประทานบำรุงกำลัง ใช้เข้ายาร่วมกับเพชรสังฆาต เป็นยารักษาอาการปวดกระดูก หรือทุบแล้วแช่น้ำผสมน้ำผึ้งดื่มแก้หวัดระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ ระบบเว็บเมลสถาบัน ระบบขอรับบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบเครือข่ายภายในสถาบัน