This is an example of a HTML caption with a link.
 
- ข้อมูลเปิดเผยราคากลาง โครงการจัดซื้อวัสดุเกษตร จำนวน 5 รายการ สำนักพัฒนา
ประกาศ: 11 เมษายน 2561 | สิ้นสุด: 11 พฤษภาคม 2561
- ข้อมูลเปิดเผยราคากลาง โครงการจัดซื้อปุ๋ยเคมี 46-0-0 จำนวน 1,050.00 กระสอบ พร้อมจัดส่งถึงพื้นที่ศูนย์ปฏิบัติการโครงการขยายผลโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่ปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืน จำนวน 11 พื้นที่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) สถาบันวิจัยแล
ประกาศ: 10 เมษายน 2561 | สิ้นสุด: 10 พฤษภาคม 2561
- ข้อมูลเปิดเผยราคากลาง โครงการจัดซื้อวัสดุประปา จำนวน 54 รายการ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)
ประกาศ: 10 เมษายน 2561 | สิ้นสุด: 10 พฤษภาคม 2561
- ข้อมูลเปิดเผยราคากลาง จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ สำนักยุทธศาสตร์และแผน สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง(องค์การมหาชน)
ประกาศ: 9 เมษายน 2561 | สิ้นสุด: 9 พฤษภาคม 2561
- ข้อมูลเปิดเผบราคากลาง โครงการจัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 5 รายการ สำนักพัฒนา สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)
ประกาศ: 5 เมษายน 2561 | สิ้นสุด: 5 พฤษภาคม 2561
- ข้อมูลเปิดเผยราคากลาง โครงการจัดซื้อรถจักรยานยนต์ 4 จังหวะ จำนวน 5 คัน
ประกาศ: 4 เมษายน 2561 | สิ้นสุด: 4 พฤษภาคม 2561
- ข้อมูลเปิดเผยราคากลาง โครงการจัดซื้อเครื่องฉายภาพโปรเจคเตอร์ พร้อมจอขาตั้ง 70x70 นิ้ว จำนวน 8 เครื่อง
ประกาศ: 4 เมษายน 2561 | สิ้นสุด: 4 พฤษภาคม 2561
- ข้อมูลเปิดเผยราคากลาง โครงการจ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติงานในโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง กลุ่มที่ 4 (สาละวิน) จำนวน 1 อัตรา
ประกาศ: 4 เมษายน 2561 | สิ้นสุด: 4 พฤษภาคม 2561
- ข้อมูลเปิดเผยราคากลาง โครงการ จ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติงานในโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง จำนวน 4 อัตรา ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)
ประกาศ: 3 เมษายน 2561 | สิ้นสุด: 30 เมษายน 2561
- ข้อมูลเปิดเผยราคากลาง โครงการจ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติงานในโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง กลุ่มที่ 3 (น่าน) จำนวน 1 อัตรา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ประกาศ: 2 เมษายน 2561 | สิ้นสุด: 2 พฤษภาคม 2561
- ข้อมูลเปิดเผยราคากลาง โครงกาาจ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติงานโครงการวิจัยระบบเกษตรแบบมีส่วนร่วมในพื้นที่เฉพาะ จำนวน 1 อัตรา
ประกาศ: 2 เมษายน 2561 | สิ้นสุด: 2 พฤษภาคม 2561
- ข้อมูลเปิดเผยราคากลาง จ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติงานโครงการวิจัยระบบเกษตรแบบมีส่วนร่วมในชุมชนทำนาบนพื้นที่สูง จำนวน 1 อัตรา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ประกาศ: 2 เมษายน 2561 | สิ้นสุด: 2 พฤษภาคม 2561
- ข้อมูลเปิดเผยราคากลาง โครงการจ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติงานโครงการวิจัยระบบเกษตรแบบมัส่วนร่วมในชุมชนที่ปลูกข้าวไร่ ข้าวโพด จำนวน 1 อัตรา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สำนักวิจัยสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)
ประกาศ: 30 มีนาคม 2561 | สิ้นสุด: 30 เมษายน 2561
- ข้อมูลเปิดเผยราคากลาง โครงการจัดทำสื่อการเรียนรู้ด้านการอารักขาพืช เรื่อง คำแนะคำการใช้สารป้องกันกำจัดศัตรูพืช ปี 2560 สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)
ประกาศ: 30 มีนาคม 2561 | สิ้นสุด: 30 เมษายน 2561
- ข้อมูลเปิดเผยราคากลาง โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ จำนวน 7 เครื่อง สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)
ประกาศ: 30 มีนาคม 2561 | สิ้นสุด: 30 เมษายน 2561
- ข้อมูลเปิดเผยราคากลาง จ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติงานโครงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการวางแผนและพัฒนาพื้นที่สูง จำนวน 1 อัตรา ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง(องค์การมหาชน)
ประกาศ: 30 มีนาคม 2561 | สิ้นสุด: 30 เมษายน 2561
- ข้อมูลเปิดเผยราคากลาง โครงการจ้างเหมาวิเคราะห์ตัวอย่างดิน โครงการวิจัยเพื่อฟื้นฟูควาามอุดมสมบูรณ์ของดินบนพื้นที่สูง สำนักวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)
ประกาศ: 29 มีนาคม 2561 | สิ้นสุด: 29 เมษายน 2561
ทั้งหมด 44

แนะนำองค์ความรู้
กีวีฟรุต

กีวีฟรุต

กีวีฟรุตเป็นไม้ผลเขตหนาว อยู่ในวงค์ Actinidiaceae ถิ่นกำเนิดอยู่ในแถบตอนเหนือของหุบเขาแยงซี


สะแตติส เพอริซิอาย

สะแตติส เพอริซิอาย

สะแตติส เพอริซิอาย (Limonium spp.) เป็นไม้ตัดดอกที่มีสีสันที่สวย มีจุดเด่นเฉพาะตัว คือสามารถตัดขาย


ผักกาดหวาน

ผักกาดหวาน

ผักกาดหวาน (Cos Lettuce, Romain Lettuce) เป็นพืชล้มลุก ลำต้นเป็นกอ ลักษณะใบยาวรี ซ้อนกันเป็นช่อ ใบบางกรอบ รสชาติหวานกรอบเรียกว่า เบบี้คอส


คาร์เนชั่น

คาร์เนชั่น

คาร์เนชั่น เป็นพืชยืนต้นที่มีชีวิตยาวหนานหลายฤดู กิ่งก้านยาว ดอกมีกลีบยาว กลีบดอกเรียงซ้อนกันแน่นระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ ระบบเว็บเมลสถาบัน ระบบขอรับบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบเครือข่ายภายในสถาบัน