This is an example of a HTML caption with a link.
 
- ข้อมูลเปิดเผยราคากลาง ขอจ้างศิลปินแสดงดนตรีในกิจกรรมมหกรรมอาหาร สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) อุทยานหลวงราชพฤกษ์
ประกาศ: 18 มกราคม 2561 | สิ้นสุด: 18 กุมภาพันธ์ 2561
- ข้อมูลเปิดเผยราคากลาง โครงการจ้างเหมาจัดทำรูปเล่มสรุปผลการดำเนินงานปี พ.ศ. 2560 โครงการรักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน สำนักพัฒนา
ประกาศ: 18 มกราคม 2561 | สิ้นสุด: 18 กุมภาพันธ์ 2561
- ข้อมูลเปิดเผยราคากลาง โครงการวัสดุเกษตร จำนวน 5 รายการ โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่สลอง สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)
ประกาศ: 16 มกราคม 2561 | สิ้นสุด: 16 กุมภาพันธ์ 2561
- ข้อมูลเปิดเผยราคากลาง โครงการโครงการสนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพกลุ่มอาชีพผู้ปลูฏไม้ผลบนพื้นที่สูง โครงการพัมนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงวังไผ่ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)
ประกาศ: 16 มกราคม 2561 | สิ้นสุด: 16 กุมภาพันธ์ 2561
- ข้อมูลเปิดเผยราคากลาง โครงการการจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ เครื่องไมโครปิเปต สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)
ประกาศ: 15 มกราคม 2561 | สิ้นสุด: 15 กุมภาพันธ์ 2561
- ข้อมูลเปิดเผยราคากลาง โครงการจ้างปรับปรุงโรงเรือนเพาะชำ จำนวน 1 แห่ง ณ โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงน้ำแขว่ง ตำบลเมืองลี อำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)
ประกาศ: 15 มกราคม 2561 | สิ้นสุด: 15 กุมภาพันธ์ 2561
- ข้อมูลเปิดเผยราคากลาง โครงการจ้างปรับปรุงโรงเรือนปลูกผักศูนย์เรียนรู้ จำนวน 2 โรง ณ โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงปางหินฝน สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)
ประกาศ: 15 มกราคม 2561 | สิ้นสุด: 15 กุมภาพันธ์ 2561
- ข้อมูลเปิดเผยราคากลาง โครงการจ้างก่อสร้างบ้านพักเจ้าหน้าที่ จำนวน 2 หลัง ณ โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงวาวี ตำบลวาวี อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)
ประกาศ: 15 มกราคม 2561 | สิ้นสุด: 15 กุมภาพันธ์ 2561
- ข้อมูลเปิดเผยราคากลาง โครงการโครงการขอซื้อพัสดุสินค้าเพื่อจำหน่ายที่ร้านจำหน่ายสินค้า อุทยานหลวงราชพฤกษ์ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)
ประกาศ: 12 มกราคม 2561 | สิ้นสุด: 12 กุมภาพันธ์ 2561
- ข้อมูลเปิดเผยราคากลาง โครงการขออนุมัติจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ขับรถโดยสารชมวิว อุทยานหลวงราชพฤกษ์ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นทืี่สูง (องค์การมหาชน)
ประกาศ: 10 มกราคม 2561 | สิ้นสุด: 10 กุมภาพันธ์ 2561
- ข้อมูลเปิดเผยราคากลาง โครงการจ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติงานในโครงการวิจัยการผลิตอาหารสัตว์อินทรีย์ จำนวน 1 อัตรา ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)
ประกาศ: 10 มกราคม 2561 | สิ้นสุด: 10 กุมภาพันธ์ 2561
- ข้อมูลเปิดเผยราคากลาง โครงการการจ้างเหมาการสำรวจข้อมูลพื้นฐาน ข้อมูลรายแปลงของเกาตรกร และจัดทำแผนที่แสดงของขอบเขตการใช้ประโยชน์ที่ดินจ้างเหมาสำรวจข้อมูล และจับพิกัดการใช้ประโยชน์ที่ดินรายแปลงของเกษตรกร ในหพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงฯ สำนักพัฒนา ประ
ประกาศ: 10 มกราคม 2561 | สิ้นสุด: 10 กุมภาพันธ์ 2561
- ข้อมูลเปิดเผยราคากลาง โครงการวัสดุการเกษตร จำนวน 24 รายการ สำนักพัฒนา สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)
ประกาศ: 10 มกราคม 2561 | สิ้นสุด: 10 กุมภาพันธ์ 2561
- ประกาศ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการงานปรับปรุง คีออส สวนแกนกลาง อุทยานหลวงราชพฤกษ์
ประกาศ: 10 มกราคม 2561 | สิ้นสุด: 10 กุมภาพันธ์ 2561
- ข้อมูลเปิดเผยราคากลาง โครงการจัดซื้อวัสดุปุ๋ยและสารป้องกันกำจัดศัตรูพืช จำนวน 24 รายการ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นทืี่สูง (องค์การมหาชน)
ประกาศ: 9 มกราคม 2561 | สิ้นสุด: 9 กุมภาพันธ์ 2561
- ข้อมูลเปิดเผยราคากลาง โครงการจัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 12 รายการ (สำนักพัฒนา)
ประกาศ: 9 มกราคม 2561 | สิ้นสุด: 9 กุมภาพันธ์ 2561
- ข้อมูลเปิดเผยราคากลาง โครงการจ้างเหมาจัดนิทรรศการบัวบาทยาตรา จำนวน 1 งาน อุทยานหลวงราชพฤกษ์ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)
ประกาศ: 9 มกราคม 2561 | สิ้นสุด: 9 กุมภาพันธ์ 2561
ทั้งหมด 40

แนะนำองค์ความรู้
ผักกาดฮ่องเต้เล็ก

ผักกาดฮ่องเต้เล็ก

ผักกาดฮ่องเต้เล้กจัดเป็นพืชตระกูล Brassicaceae (Crucifereae - Mustard family) มีถิ่นกำเนิดในประเทศจีน ญี่ปุ่นและเอเชียกลาง...


กาสะลองคำ

กาสะลองคำ

กาสะลองคำมีดอกสีเหลืองทองออกเป็นช่อแบบช่อกระจุกตามกิ่งและลำต้น มีขนนุ่มประปราย กลีบดอกเชื่อมเป็นรูปทรงกระบอกปลายแยกเป็น 5 แฉก


การปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน

การปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน

การปลูกไม้ 3 อย่าง คือ ไม้ผล ไม้โตเร็ว และไม้เศรษฐกิจ จะทำให้เกิดป่าไม้แบบผสมผสานและสร้างความสมดุลแก่ธรรมชาติอย่างยั่งยืน


แกงแค

แกงแค

แกงแคเป็นอาหารภาคเหนือที่นิยมกันมากชนิดหนึ่ง เป็นแกงรวมผักหลายชนิด มีคุณค่าทางโภชนาการสูง ผักที่ใช้สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามฤดูกาลระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ ระบบเว็บเมลสถาบัน ระบบขอรับบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบเครือข่ายภายในสถาบัน