ประวัติความเป็นมา

ประวัติความเป็นมา

           บ้านศรีคีรีรักษ์ เดิมชื่อบ้านปางสังกะสี เนื่องจากเดิมพื้นที่หมู่บ้านเดิมตั้งอยู่จำนวน ๔ – ๕ หลังเพื่อทำไร่ ต่อมาจำนวนเพิ่มขึ้นและมีการพัฒนานำสังกะสีมุงหลังคาเพื่อความทนทานจึงเรียกหมู่บ้านนี้ว่าบ้านปางสังกะสี ตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.๒๕๒๑ นายหวังเล่ง แสงว่าง เป็นผู้นำหมู่บ้านอยู่ในความดูแลของ หมู่ที่ ๗ ตำบลนาโบสถ์ ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๒๙ นายหย่า แสงว่าง ซึ่งเป็นน้องชายของนายหวังเล่ง แสงว่าง ได้ขึ้นเป็นผู้นำแทน แต่อยู่ในความดูแลของหมู่ที่ ๘ บ้านหนองปลาไหล ตำบลเชียงทอง จนกระทั่งวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๔๓ ทางราชการจึงได้แยกหมู่บ้านให้เป็นหมู่ที่ ๑๑ ของตำบลเชียงทอง และแต่งตั้งผู้ใหญ่บ้าน คือนายรุ่งโรจน์ แสงว่าง และในวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๔๕ ได้เปลี่ยนผู้ใหญ่บ้านคนใหม่คือนายผ้า แซ่ว่าง จนถึงปัจจุบัน บ้านศรีคีรีรักษ์อยู่ห่างจากอำเภอวังเจ้า ประมาณ ๓๓ กิโลเมตร

          บ้านผาผึ้งตั้งอยู่ในพื้นที่เชิงเขามีภูเขาล้อมรอบ อยู่ห่างจากอำเภอวังเจ้าประมาณ ๓๘ กิโลเมตร ก่อนจะมาตั้งถิ่นฐาน ณ หมู่บ้านปัจจุบัน ชาวบ้านผาผึ้งได้อพยพมาจากหมู่บ้านผาผึ้งเก่า ซึ่งพื้นที่ดังกล่าวคือบริเวณหลังหน้าผา ปัจจุบันกลายเป็นที่รกร้างว่างเปล่า ผู้ใหญ่บ้านคนแรก คือนายป้าง (ไม่ทราบนามสกุล) บ้านผาผึ้งก่อตั้งมาแล้วประมาณ ๖๐ ปี ประชากรส่วนใหญ่ ร้อยละ ๙๕ เป็นชาวเขาเผ่าม้ง และใช้ภาษาม้งเป็นภาษาหลักในการติดต่อสื่อสารระหว่างหมู่บ้านทำให้เป็นอุปสรรคในการติดต่อกับบุคคลภายนอก ชาวบ้านผาผึ้งส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ ทำไร่ เช่น ข้าวโพด ขิง กระชายดำ และผู้ใหญ่บ้านคนปัจจุบัน คือ นายเด่นชัย ทิศกุลสว่าง

 

 

ขนาดที่ตั้ง

          โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงผาผึ้ง-ศรีคีรีรักษ์ มีพื้นที่ 197 ตารางกิโลเมตรหรือ 123,263.53 ไร่ มีพื้นที่ดำเนินงานอยู่ที่ บ้านศรีคีรีรักษ์ ตั้งอยู่ที่พิกัด X 513579 Y 1829467 ระดับความสูง 423 เมตร จากระดับทะเลปานกลาง บ้านผาผึ้ง ตั้งอยู่ที่พิกัด X 506822 Y 1831136 ระดับความสูง 510 เมตร จากระดับทะเลปานกลาง พื้นที่มีอาณาเขตติดต่อกับพื้นที่ใกล้เคียงดังนี้

            ทิศตะวันออก      ติดต่อกับบ้านตะเคียนงาม ตำบลเชียงทอง อำเภอวังเจ้า จังหวัดตาก

            ทิศตะวันตก        ติดต่อกับ บ้านห้วยเหลือง หมู่ที่ 6 ตำบลแม่ท้อ อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก

            ทิศเหนือ            ติดต่อกับบ้านวังเย็น หมู่ที่ 8 และบ้านวังทอง หมู่ที่ 4 ตำบลนาโบสถ์  อำเภอวังเจ้า จังหวัดตาก

            ทิศใต้                ติดต่อกับเขาวังเจ้า บ้านโล๊ะโค๊ะ ตำบลโกสัมพี อำเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกำแพงเพชร

 

ลักษณะภูมิประเทศ

ระดับความสูง

            โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงผาผึ้ง-ศรีคีรีรักษ์ มีระดับความสูงตั้งแต่ 200-1,300 เมตร จากระดับน้ำทะเลปานกลาง พื้นที่ส่วนใหญ่มีระดับความสูง 500-600  เมตรคิดเป็นร้อยละ 22.95 รองลงมามีระดับความสูง 600-700  เมตรคิดเป็นร้อยละ 20.81  ระดับความสูง 400-500  เมตร คิดเป็นร้อยละ 14.39  และระดับความสูง700-800 เมตร ร้อยละ 12.92  ดังตาราง 2

 

ตาราง 2 ระดับความสูง โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงผาผึ้ง-ศรีคีรีรักษ์

ระดับความสูง

พื้นที่

ร้อยละ

ตารางกิโลเมตร

ไร่

200 - 300 เมตร

5.65

3,529.37

2.86

300 - 400 เมตร

25.49

15,930.81

12.92

400 - 500 เมตร

28.37

17,733.75

14.39

500 - 600 เมตร

45.26

28,286.91

22.95

600 - 700 เมตร

41.05

25,657.03

20.81

700 - 800 เมตร

25.23

15,768.07

12.79

800 - 900 เมตร

14.25

8,905.83

7.23

900 - 1,000 เมตร

6.16

3,850.42

3.12

1,000 - 1,100 เมตร

3.51

2,194.69

1.78

1,100 - 1,200 เมตร

1.92

1,200.34

0.97

1,200 - 1,300 เมตร

0.33

206.31

0.17

รวม

197.22

123,263.53

100.00

 

ระดับความลาดชัน

          แผนที่ความลาดชันได้จากการนำเส้นชั้นความสูงที่มีช่วงต่างเส้นชั้น (Interval) 20 เมตร จากแผนที่ภูมิประเทศ 1: 50,000 มาสร้างเป็น TIN (Triangulated Irregular Network) เพื่อให้ได้สภาพภูมิประเทศตามพื้นที่จริงและสร้างเป็นแผนที่ความลาดชัน ซึ่งช่วงชั้นของความลาดชันได้กำหนดตามกรมพัฒนาที่ดินเพื่อให้สอดคล้องกับแผนที่ดิน และแผนการใช้ที่ดิน

          โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงผาผึ้ง-ศรีคีรีรักษ์ ส่วนใหญ่มีความลาดชันสูงชันปานกลาง (ร้อยละ 20-35) คิดเป็นร้อยละ 24.12 รองลงมามีระดับความลาดชันสูงชัน (ร้อยละ 35-50) คิดเป็นร้อยละ 23.82ความลาดชันสูงชันมาก (ร้อยละ 50-75) คิดเป็นร้อยละ 17.91 และความลาดชันราบเรียบถึงค่อนข้างราบเรียบ (ร้อยละ 0-2) คิดเป็นร้อยละ 15.95 ดังตาราง 3

 

ตาราง 3 ระดับความลาดชัน โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงผาผึ้ง-ศรีคีรีรักษ์

ระดับความลาดชัน

พื้นที่

ไร่

ร้อยละ

ตารางกิโลเมตร

 ร้อยละ 0-2

ราบเรียบถึงค่อนข้างราบเรียบ

31.47

19,666.57

15.95

 ร้อยละ 2-5

ลาดชันเล็กน้อยมาก

1.82

1,136.28

0.92

 ร้อยละ 5-12

ลาดชันเล็กน้อย

8.24

5,153.09

4.18

 ร้อยละ 12-20

ลาดชันสูง

16.44

10,273.97

8.33

 ร้อยละ 20-35

สูงชันปานกลาง

47.56

29,726.89

24.12

 ร้อยละ 35-50

สูงชัน

46.97

29,357.83

23.82

 ร้อยละ 50-75

สูงชันมาก

35.32

22,076.36

17.91

มากกว่าร้อยละ 75

สูงชันมากที่สุด

9.40

5,872.55

4.76

รวม

 

197.22

123,263.53

100.00

 

 

แผนที่ลักษณะภูมิประเทศโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงผาผึ้ง-ศรีคีรีรักษ์

 

ลักษณะภูมิอากาศ

          ลักษณะทางภูมิอากาศเป็นแบบมรสุม มี 3 ฤดู คือ ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่เดือนมีนาคม ถึงพฤษภาคม ของทุกปี มีอากาศร้อนจัด แห้งแล้ง มีลมแรง และอบอ้าว อุณหภูมิเฉลี่ย  36.30องศาเซลเซียส ฤดูฝนเริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคม ถึงตุลาคม ของทุกปี อุณหภูมิเฉลี่ย  33.82 องศาเซลเซียส มีปริมาณน้ำฝนน้อย เพราะแนวเขาถนนธงชัยปิดกั้นมรสุม ซึ่งพัดมาจากมหาสมุทรอินเดีย ส่วนใหญ่ฝนจะตกชุกในตอนปลายฤดูฝน ซึ่งมีมรสุมจากทะเลจีนพัดผ่าน ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคมถึงมีนาคม ของทุกปี อุณหภูมิเฉลี่ย 27.38 องศาเซลเซียส อากาศจะหนาวและแห้งแล้ง ส่วนใหญ่จะหนาวเป็นระยะๆ ซึ่งขึ้นอยู่กับความกดอากาศที่พัดผ่านจากประเทศจีนอำเภอวังเจ้ามีลมแรงพัดผ่านตลอดเวลา เนื่องมาจากบริเวณที่ตั้งของอำเภอวังเจ้า มีอากาศแล้งจนร้อนจัด ทำให้อากาศเหนือพื้นดินร้อนและลอยตัวสูงขึ้น เกิดช่องว่างของพื้นที่ทางทิศตะวันตกซึ่งมีภูเขาถนนธงชัย ปิดกั้นอยู่ในสภาพป่าค่อนข้างสมบูรณ์ อากาศจึงเย็นกว่าจึงพัดไหลมาแทนที่ อากาศร้อนที่ลอยตัวขึ้นไปอย่างรวดเร็วทำให้เกิดลมแรง

 

 

 

 

 

หากสนใจข้อมูลที่ดินรายแปลงติดต่อศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ สำนักยุทธศาสตร์และแผน
เบอร์โทร : 053-328496-8 ต่อ 1212 หรือ https://gianalytics.hrdi.or.th/

ที่มา: สำนักพัฒนา,สำนักยุทธศาสตร์และแผน


ข้อมูล ณ. พ.ศ. 2560