ประวัติความเป็นมา

ประวัติความเป็นมา

         โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงพบพระ เริ่มดำเนินงานใน 2 ตำบล 25 กลุ่มบ้านมีประวัติความเป็นมาดังนี้  ตำบลคีรีราษฎร์ เป็นชาวเขาเผ่าม้งที่อพยพมาจากอำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่  ปี พ.ศ.2468 ประมาณ 2,000 คน มาตั้งถิ่นฐานที่ดอยมูเซอ อำเภอเมืองตาก  จังหวัดตาก และได้อพยพมาตั้งบ้านเรือนที่บ้านป่ากล้วย (แม่ละเมา) ในปี พ.ศ.2471 มีผู้ใหญ่บ้านคนแรกคือ นายเล่าอู แซ่ม้า และคนที่ 2 นายร่ม แซ่ม้า ระยะเวลาถึง 16 ปี ย้ายถิ่นฐานมาตั้งบ้านเรื่องที่บ้านป่าคา(บ้านป่าคาปัจจุบัน) หมู่ที่ 13 ต.ช่องแคบ อ.แม่สอด จ.ตาก รวมผู้ย้ายถิ่นฐานทั้งหมด ประมาณ 1,500 คน ปี พ.ศ.2496 เหตุที่บ้านเพราะการคมนาคมไม่สะดวกและอีกส่วนหนึ่งย้ายไปอยู่ที่เหมืองแร่ บ้านอุ้มเปี้ยม หมู่ที่ 1 ประชากรส่วนใหญ่ จะประกอบอาชีพการเกษตรและสัตว์ ต่อมานายระแถ  แซ่ม้า เป็นผู้ใหญ่บ้านสืบต่อนายร่มฯ เป็นเวลา 18 ปี และได้มีการจัดตั้งเป็นตำบลคีรีราษฎร์ในปี พ.ศ.2508

          ตำบลรวมไทยพัฒนาพื้นที่ทางตอนใต้ของจังหวัดตากในเขตอำเภออุ้มผาง มีพื้นที่ป่าผืนใหญ่ที่กรมป่าไม้ได้ประกาศให้เป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า จำนวน 3 แห่ง เป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์ เป็นที่อยู่ อาศัยของสัตว์ป่าและเป็นแหล่งต้นน้ำลำธารสำคัญที่ไหลสู่ภาคกลาง เมื่อปี 2500 มีราษฎรชาวไทยภูเขา เข้าไปสร้างบ้านอยู่อาศัยและทำกินด้วยการแผ้วถางป่า เพื่อทำไร่เลื่อนลอย ตามวิถีการดำรงชีวิตของชนเผ่า ทำให้สภาพป่าในบริเวณดังกล่าวเริ่มเสื่อมโทรม ก่อให้เกิดผลกระทบต่อระบบนิเวศวิทยา และความสมดุลทางธรรมชาติ เพื่อเป็นการรักษาทรัพยากร ป่าไม้ จึงได้จัดทำเป็นโครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคง ติดต่อกัน 2 โครงการ คือ โครงการพัฒนาเฉพาะพื้นที่อำเภอพบพระ และโครงการจัดที่อยู่อาศัยและพื้นที่ทำกินคีรีราษฎร์อำเภอ พบพระ ดำเนินการ ตั้งแต่ปี 2530 ถึงปี 2538 ทำการจัดที่อยู่อาศัยให้ราษฎรชาวไทยภูเขา จำนวน 1,423 ครอบครัว 9,283 คน โดยจัดตั้งขึ้นเป็นหมู่บ้านจำนวน 19 หมู่บ้าน ใช้ชื่อว่าบ้านรวมไทยพัฒนาที่ 1 ถึง 19

 

ขนาดที่ตั้ง

         โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงพบพระ มีสำนักงานตั้งอยู่ ตำบลคีรีราษฎร์ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก พิกัด X 480171 พิกัด Y 1822597 สูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง 840 เมตร โครงการมีพื้นที่         577.38 ตารางกิโลเมตรหรือ  360,861.24 ไร่ ครอบคลุมกลุ่มบ้านดำเนินงาน 25 หมู่บ้าน พื้นที่โครงการมีขอบเขตการปกครองอยู่ 2 ตำบล มีอาณาเขตติดต่อดังนี้

         ทิศเหนือ            มีเขตติดต่อกับ     ตำบลด่านแม่ละเมา ตำบลพระวอ  อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

         ทิศใต้                มีเขตติดต่อกับ     สาธารณรัฐสังคมนิยมเมียนมาร์    

         ทิศตะวันออก      มีเขตติดต่อกับ     อำเภอคลองลาน และอำเภอวังเจ้า จังหวัดกำแพงเพชร

         ทิศตะวันตก        มีเขตติดต่อกับ     ตำบลช่องแคบ ตำบลพบพระ จังหวัดตาก

 

 

ตาราง 2 ขอบเขตการปกครอง โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงพบพระ

ขอบเขตการปกครอง

พื้นที่

ร้อยละ

ตำบล

อำเภอ

จังหวัด

ตารางกิโลเมตร

ไร่

คีรีราษฎร์

พบพระ

ตาก

478.47

299,045.68

82.87

รวมไทยพัฒนา

พบพระ

ตาก

98.91

61,815.75

17.13

รวม

   

577.38

360,861.43

100.00

 

 

ลักษณะภูมิประเทศ

ระดับความสูง

            โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงพบพระ มีระดับความสูงตั้งแต่ 400-1,800 เมตร จากระดับน้ำทะเลปานกลาง พื้นที่ส่วนใหญ่มีระดับความสูง 800-900 เมตร เมตรคิดเป็นร้อยละ 19.03 รองลงมามีระดับความสูง 900-1,000 เมตร เมตรคิดเป็นร้อยละ 17.59 ระดับความ700-800 เมตร เมตร คิดเป็นร้อยละ 14 และ ดังตาราง 3

 

ตาราง 3 ระดับความสูง โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงพบพระ

ระดับความสูง

พื้นที่

ร้อยละ

ตารางกิโลเมตร

ไร่

400-500 เมตร

1.83

1,143.09

0.32

500-600 เมตร

34.38

21,487.07

5.95

600-700 เมตร

62.53

39,079.47

10.83

700-800 เมตร

80.85

50,530.89

14.00

800-900 เมตร

109.90

68,686.16

19.03

900-1,000 เมตร

101.57

63,481.18

17.59

1,000-1,100 เมตร

73.72

46,073.96

12.77

1,100-1,200 เมตร

58.01

36,255.88

10.05

1,200-1,300 เมตร

27.47

17,170.29

4.76

1,300-1,400 เมตร

12.04

7,525.20

2.09

1,400-1,500 เมตร

7.51

4,695.15

1.30

1,500-1,600 เมตร

5.04

3,152.48

0.87

1,600-1,700 เมตร

2.28

1,422.24

0.39

1,700-1,800 เมตร

0.25

158.40

0.04

รวม

577.38

360,861.43

100.00

 

ระดับความลาดชัน

         แผนที่ความลาดชันได้จากการนำเส้นชั้นความสูงที่มีช่วงต่างเส้นชั้น (Interval) 20 เมตร จากแผนที่ภูมิประเทศ 1: 50,000 มาสร้างเป็น TIN (Triangulated Irregular Network) เพื่อให้ได้สภาพภูมิประเทศตามพื้นที่จริงและสร้างเป็นแผนที่ความลาดชัน ซึ่งช่วงชั้นของความลาดชันได้กำหนดตามกรมพัฒนาที่ดินเพื่อให้สอดคล้องกับแผนที่ดิน และแผนการใช้ที่ดิน

          โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงพบพระ ส่วนใหญ่มีมีความลดชันสูงชัน (ร้อยละ 35-50) คิดเป็นร้อยละ 22.52 รองลงมามีระดับความลาดชันสูงชันปานกลาง (ร้อยละ 20-35) คิดเป็นร้อยละ 21.48 ความลาดชันสูงชันมาก (ร้อยละ 50-75) คิดเป็นร้อยละ 19.22 ดังตาราง 4

 

ตาราง 4 ระดับความลาดชัน โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงพบพระ

ระดับความลาดชัน

พื้นที่

ร้อยละ

ตารางกิโลเมตร

ไร่

 ร้อยละ 0-2

ราบเรียบถึงค่อนข้างราบเรียบ

9.00

5,623.23

1.56

 ร้อยละ 2-5

ลาดชันเล็กน้อยมาก

40.53

25,331.43

7.02

 ร้อยละ 5-12

ลาดชันเล็กน้อย

88.29

55,180.75

15.29

 ร้อยละ 12-20

ลาดชันสูง

59.28

37,052.45

10.27

 ร้อยละ 20-35

สูงชันปานกลาง

124.03

77,519.99

21.48

 ร้อยละ 35-50

สูงชัน

130.05

81,280.75

22.52

 ร้อยละ 50-75

สูงชันมาก

110.96

69,351.16

19.22

มากกว่าร้อยละ 75

สูงชันมากที่สุด

15.23

9,521.66

2.64

รวม

 

577.38

360,861.43

100.00

 

 

แผนที่ 1 ลักษณะภูมิประเทศโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงพบพระ

 

ลักษณะภูมิอากาศ

         ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่ เดือนมีนาคม-เมษายน ร้อนมากที่สุดในเดือนเมษายน อุณหภูมิเฉลี่ยต่ำสุดประมาณ 28 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุดในเดือนเมษายน ประมาณ 33 องศาเซลเซียส

         ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่ เดือนพฤษภาคม - ตุลาคม ตกมากในเดือนสิงหาคม อุณหภูมิเฉลี่ยต่ำสุดประมาณ 19 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุดในเดือนพฤษภาคม ประมาณ 29 องศาเซลเซียส

         ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน - กุมภาพันธ์ อุณหภูมิต่ำสุดในเดือน ธันวาคม อุณหภูมิสูงสุดในเดือนกุมภาพันธ์ ประมาณ 25 องศาเซลเซียส

 

 

หากสนใจข้อมูลที่ดินรายแปลงติดต่อศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ สำนักยุทธศาสตร์และแผน
เบอร์โทร : 053-328496-8 ต่อ 1212 หรือ https://gianalytics.hrdi.or.th/

ที่มา: สำนักพัฒนา,สำนักยุทธศาสตร์และแผน

 


ข้อมูล ณ. พ.ศ. 2560