ประวัติความเป็นมา

ประวัติความเป็นมา

         ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาภาค 3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย ทำหนังสือถึงประธานมูลนิธิโครงการหลวง ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่ดอยแม่สลอง อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย หม่อมเจ้าภีศเดช รัชนี ประธานมูลนิธิโครงการหลวง และคณะได้เดินทาง มาตรวจเยี่ยมชุมชนในพื้นที่เพื่อรับทราบสภาพปัญหาและการดำเนินงานต่างๆ บ้านสันติคีรี ตำบลแม่สลองนอก อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2553 คณะสำรวจของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง ได้เดินทางเข้าสำรวจพื้นที่รายหมู่บ้าน ในตำบลแม่สลองนอก-แม่สลองใน-ป่าตึง จ.เชียงราย เมื่อวันที่ 19-20 พฤษภาคม และ 9-10 กรกฎาคม 2553 รวม 15 หมู่บ้าน 25 กลุ่มบ้าน ได้เริ่มดำเนินงานโครงการขยายผลโครงการหลวงแม่สลอง จังหวัดเชียงราย เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2553 เป็นต้นมา

 

 

ที่ตั้งและอาณาเขต
        ตำบลแม่สลองนอก เป็นพื้นที่หลัก และบางหมู่บ้านในตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง ตำบลป่าตึง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย และหมู่บ้านในอำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ เป็นหมู่บ้านขยาย สำนักงานโครงการอยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอแม่ฟ้าหลวง 65 กิโลเมตร และอยู่ห่างจากตัวจังหวัดเชียงราย 75 กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อกับพื้นที่ใกล้เคียง ดังนี้
        ทิศเหนือ                  ติดต่อกับ ตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
        ทิศใต้                      ติดต่อกับ ตำบลป่าตึง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
        ทิศตะวันออก            ติดต่อกับ ตำบลป่าซาง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
        ทิศตะวันตก              ติดต่อกับ สาธารณรัฐสังคมนิยมแห่งสหภาพเมียนมาร์
 
         โครงการขยายผลโครงการหลวงแม่สลอง มีพื้นที่ 163.56 ตารางกิโลเมตร หรือคิดเป็น 102,230 ไร่ แบ่งเป็นพื้นที่อยู่อาศัย 2,518 ไร่ พื้นที่ป่าไม้ 60,667 ไร่ พื้นที่ลำห้วย หนองน้ำ แม่น้ำ 259 ไร่ และพื้นที่ทำการเกษตร 38,786 ไร่ ครอบคลุมพื้นที่ 20 หมู่บ้าน 14 กลุ่มบ้าน และหมู่บ้านขยายใน อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 5 หมู่บ้าน**  รวมพื้นที่ดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.2557 จำนวน 25 หมู่บ้าน 14 กลุ่มบ้าน (39 กลุ่มบ้าน)
     

ลักษณะภูมิประเทศ

         มีลักษณะเป็นภูเขา ซึ่งเป็นแนวเทือกเขาแดนลาว ตำบลแม่สลองนอก มีพื้นที่ตั้งอยู่บนยอดเขาสูง ได้แก่ ดอยหก ดอยสามเส้าใหญ่ ดอยสามเส้าน้อย ดอยแม่สลองน้อย ดอยอองรองและดอยแตก อยู่ทางทิศตะวันตกของพื้นที่ ดอยคูปานี ทางทิศใต้ ดอยสวนคาและ ดอยป่ายาง ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ดอยปุงไลปาและ ดอยแม่แสลบบน ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ดอยสามเส้า และดอยแม่สลอง ทางตอนกลางของพื้นที่ มีเทือกเขาสลับกับแนวร่องน้ำ ความสูงเหนือระดับน้ำทะเลปานกลาง เฉลี่ย 1,200 เมตร

 

แผนที่แสดงลักษณะภูมิประเทศโครงการขยายผลโครงการหลวงแม่สลอง

 

 


ข้อมูล ณ. พ.ศ. 2559