This is an example of a HTML caption with a link.
 

โพสต์: 11 ธันวาคม 2558     อ่าน: 1,028 ครั้งการอบรมครูนิเทศก์ เรื่อง การจัดทำวิดีทัศน์เพื่อการศึกษา  วันที่ 1- 4 ธันวาคม  2558
ณ สวนพฤกษศาสตร์ทวีชล - ฮอไรซัน วิลเลท แอนด์ รีสอร์ท  อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
 

     การจัดอบรมครั้งนี้เป็นหนึ่งในกิจกรรมการพัฒนาบุคลากรภายใต้โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวงและพัฒนาศักยภาพชุมชนบนพื้นที่สูง สำนักพัฒนา สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)  ซึ่งการอบรมในครั้งนี้มีผู้เข้ารับการอบรม ประกอบด้วย  ผู้แทนจากสำนักงาน กศน. จังหวัด คุณครูนิเทศก์  และคณะวิทยากร รวมทั้งสิ้น 42 คน
     การจัดอบรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจากท่าน นายวิรัตน์ ปราบทุกข์  ผู้อำนวยการสำนักพัฒนา สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)  เป็นประธานกล่าวเปิดงาน พร้อมทั้งให้ขวัญ กำลังใจและนโยบายต่อการทำงานในชุมชนบนพื้นที่สูงให้กับผู้เข้ารับการอบรมทุกท่าน โดยมีนางสุธีรา เดชะ ผู้จัดการโครงการฯ เป็นผู้กล่าวรายงาน
     หลังจากพิธีเปิดการอบรมแล้ว  เป็นการบรรยายของทีมวิยากร ได้แก่ นายพงศธร ชัยมี  ผู้ผลิตรายการโทรทัศน์อิสระ  บรรยายในหัวข้อ “ความสำคัญของสื่อ /การสร้างประเด็น/การหาข้อมูล ” หลังจากนั้น นายยุทธพรหม สมใจ ได้บรรยาย เรื่อง "การทำโครงเรื่อง/การเขียนบทสคริป” ลำดับต่อมา  นายเชวง  ไชยวรรณ บรรยายในหัวข้อ “หลักการถ่ายภาพ/มุมกล้อง/การตัดต่อ” และช่วงบ่ายได้แบ่งกลุ่มเป็น 6 กลุ่ม เพื่อเขียนเค้าโครงเรื่อง พร้อมทั้งฝึกปฏิบัติการการตัดต่อโดยใช้โปรแกรม Adobe Premiere Pro CS6
     ในวันที่ 3 ธันวาคม 2558 เป็นการนำเสนอโครงเรื่องและบทสคิป  หลังจากนำเสนอบทสคริปและดำเนินการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว  ผู้เข้าอบรมได้ฝึกปฏิบัติในการถ่ายภาพ และสัมภาษณ์ตามบทสคิปที่เขียนขึ้นมา  ซึ่งมีวิทยากรที่เป็นพี่เลี้ยงประจำกลุ่ม จำนวน 5 คน ได้แก่  นายพงศธร ชัยมี  นายเชวง ไชยวรรณ  นายยุทธพรหม สมใจ  นายกฤษกร งามคำอ้าย และนายภีรภูมิ สันติโพธิกุล  โดยแต่ละกลุ่มได้จัดทำสารคดีกลุ่มละ 1 เรื่อง ดัง
     -  กลุ่มที่ 1 รวมมิตร กศน.  ทำสารคดี เรื่อง จริงหรือไม่ที่บอกว่าความโง่

     -  กลุ่มที่ 2 เชียงราย 1 ทำสารคดี เรื่อง การทำปุ๋ยหมักในสวนพฤกษศาสตร์ทวีชล
     -  กลุ่มที่ 3 เชียงราย 2  ทำสารคดี เรื่อง เตาเผาไร้มลพิษ
     -  กลุ่มที่ 4 แม่ฮ่องสอน 1  ทำสารคดี เรื่อง ไม้ดัด
     -  กลุ่มที่ 5 แม่ฮ่องสอน 2  ทำสารคดี เรื่อง  นะดีกับวิถีคนเผาเตาขยะ
     -  กลุ่มที่ 6 เชียงใหม่ ทำสารคดี เรื่อง แวนด้า ทีเอ็ม เอ อัญมณีล้ำค่าในสวนทวีชล
     ในวันที่ 4 ธันวาคม 2558  เป็นการนำเสนอผลงานวิดีทัศน์ของคุณครูทั้ง 6 กลุ่ม โดยมีทีมวิทยากรให้คำแนะนำและวิพากย์เต็มเต็มทั้งในด้านการตัดต่อภาพ เสียง และบทสคิป  เพื่อให้คุณครูนำกลับไปปรับปรุงแก้ไขในการจัดทำวิดีทัศน์ให้ดีขึ้นต่อไป  ลำดับต่อมา นางสุธีรา เดชะ ผู้จัดการโครงการฯ ได้ “มอบหมายภารกิจให้กับครูนิเทศก์” เพื่อเป็นการทบทวนบทบาทและหน้าที่ของคุณครูนิเทศก์เพื่อให้การดำเนินงานโครงการบรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดไว้ พร้อมทั้งได้กล่าวปิดการอบรมและมอบเกียรติบัตรให้กับผู้เข้ารับการอบรม และได้ถ่ายรูปร่วมกับผู้เข้ารับการอบรมทุกท่าน ก่อนที่จะเดินทางกลับไปปฏิบัติงานในพื้นที่ต่อไป 


ดูรูปภาพทั้งหมด คลิก !!!
 

 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ที่มา: โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวง

แท็ก: ถ่ายทอดองค์ความรู้    

กิจกรรมอื่นๆ


ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ ระบบเว็บเมลสถาบัน ระบบขอรับบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบเครือข่ายภายในสถาบัน