This is an example of a HTML caption with a link.
 

โพสต์: 20 กรกฎาคม 2564     อ่าน: 156 ครั้ง

กรกฎาคม

1


ชื่อโครงการ

 โครงการฟื้นฟูและอนุรักษ์งานหัตกรรมของชนเผ่าบนพื้นที่สูง

 

หลักการและเหตุผล

 โครงการฟื้นฟูและอนุรักษ์งานหัตกรรมของชนเผ่าบนพื้นที่สูงได้กำหนดการจัดฝึกอบรมเพื่อถ่ายทอดภูมิปัญญาด้านงานหัตถกรรมท้องถิ่นแบบดั้งเดิมของชนเผ่าที่มีความเสี่ยงในการสูญหายและงานหัตกรรมแบบดั่งเดิม ครั้งที่ 2 เรื่อง การถ่ายทอดภูมปัญญาท้องถิ่นด้านการปักลวดลายดั้งเดิมของชนเผ่าเมี่ยน ในวันที่ 1-2 กรกฎาคม 2564 ณ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงผาตั้ง อ.แวียงแกน จ.เชียงราย

 


วัตถุประสงค์

 เพื่อให้กลุ่มหัตกรรมในชุมชนเกิดความคิดสร้างสรรค์ เพิ่มความรู้และประสบการณ์ในการพัฒนาทักษะความสามารถด้านงานหัตกรรมของชนเผ่าของตนและสามารถสร้างรายได้ให้แก่ตนเองและครอบครัวต่อไป

 


ระยะเวลาและสถานที่

 วันที่ 1-2 กรกฎาคม 2564 ณ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงผาตั้ง อ.แวียงแกน จ.เชียงราย

 


ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 เพื่อให้กลุ่มหัตกรรมในชุมชนเกิดความคิดสร้างสรรค์ เพิ่มความรู้และประสบการณ์ในการพัฒนาทักษะความสามารถด้านงานหัตกรรมของชนเผ่าของตนและสามารถสร้างรายได้ให้แก่ตนเองและครอบครัวต่อไป

 


กำหนดการ

 วันที่ 1-2 กรกฎาคม 2564 

 
กิจกรรมอื่นๆ

แนะนำองค์ความรู้
กัลปพฤกษ์

กัลปพฤกษ์

ชื่อท้องถิ่น : ชัยพฤกษ์(กลาง)/ เปลือกขม (ปราจีนบุรี) ชื่อสามัญ : Wishing tree/ Pink shower/ Pink Cassia เป็นต้นไม้ประจำจังหวัดขอนแก่น


มะม่วง

มะม่วง

โครงการหลวงส่งเสริมการปลูกมะม่วงที่นำเข้ามาจากต่างประเทศที่ผ่านการวิจัยและให้ผลดี มีคุณภาพให้เกษตรกรปลูกเป็นการค้า 4 พันธุ์ คือ นวลคำ ปาล์มเมอร์ อาร์ทูอีทู เออร์วิน


ภูมิปัญญาการสกัดน้ำมันจากพื้ชท้องถิ่น

ภูมิปัญญาการสกัดน้ำมันจากพื้ชท้องถิ่น

ปัจจุบันภูมิปัญญาในการสกัดน้ำมันเริ่มสูญหายไป เหลือผู้เฒ่าผู้แก่ที่ทำเป็นอยู่ไม่กี่คน และบางส่วนเริ่มเปลี่ยนไปใช้เครื่องจักรสมัยใหม่


สะแตติส เพอริซิอาย

สะแตติส เพอริซิอาย

สะแตติส เพอริซิอาย (Limonium spp.) เป็นไม้ตัดดอกที่มีสีสันที่สวย มีจุดเด่นเฉพาะตัว คือสามารถตัดขายระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ ระบบเว็บเมลสถาบัน ระบบขอรับบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบเครือข่ายภายในสถาบัน