This is an example of a HTML caption with a link.
 

โพสต์: 22 กรกฎาคม 2564     อ่าน: 177 ครั้ง

กรกฎาคม

22


ชื่อโครงการ

 โครงการสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการเรียนรู้การปลูกไม้ผล

 

หลักการและเหตุผล

  โครงการสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการเรียนรู้การปลูกไม้ผลได้กำหนดการจัดกิจกรรมศึกษาดูงานเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีการปลูกไม้ผลเรื่อง การจัดการอาโวโดคุณภาพ ของเกษตรกรศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยเสี้ยว ในวันที่ 22-23 กรกฎาคม 2564 ณ ศูํนย์พัฒนาโครงการหลวงหนองเขียว อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่

 


วัตถุประสงค์

 เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีใหม่ ๆ ในการปลูกไม้ผลแก่กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่ศูนย์พัฒนาดครงการหลวง

 


ระยะเวลาและสถานที่

 วันที่ 22-23 กรกฎาคม 2564 ณ ศูํนย์พัฒนาโครงการหลวงหนองเขียว อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่

 


ผลที่คาดว่าจะได้รับ

  เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีใหม่ ๆ ในการปลูกไม้ผลแก่กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่ศูนย์พัฒนาดครงการหลวง

 


กำหนดการ

 วันที่ 22-23 กรกฎาคม 2564 

 
กิจกรรมอื่นๆ

แนะนำองค์ความรู้
การเลี้ยงหมูหลุม

การเลี้ยงหมูหลุม

เกษตรกรบนพื้นที่สูงส่วนใหญ่นิยมเลี้ยงสุกรไว้เพื่อใช้ประโยชน์ทั้งเพื่อเป็นแหล่งโปรตีน และใช้ร่วมในการประกอบพิธีกรรมต่าง ๆ


กีวีฟรุต

กีวีฟรุต

กีวีฟรุตเป็นไม้ผลเขตหนาว อยู่ในวงค์ Actinidiaceae ถิ่นกำเนิดอยู่ในแถบตอนเหนือของหุบเขาแยงซี


พรรณไม้งามพระนามราชสกุลมหิดล ตอนที่ 5

พรรณไม้งามพระนามราชสกุลมหิดล ตอนที่ 5

พรรณไม้งามที่มีชื่อเกี่ยวข้องกับพระนามาภิไธย ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ มีหลายชนิด ในโอกาสนี้จะได้นำเสนออีก 3 ชนิด ได้แก่ โมกราชินี มหาพรหมราชินี และบัว ควีนสิริกิติ์


ผักเฮือด

ผักเฮือด

ผักเฮือดเป็นไม้ยืนต้นผลัดใบสกุลเดียวกับไทรและมะเดื่อ ทุกส่วนของต้นมียางสีขาวระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ ระบบเว็บเมลสถาบัน ระบบขอรับบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบเครือข่ายภายในสถาบัน