This is an example of a HTML caption with a link.
 

โพสต์: 29 กรกฎาคม 2564     อ่าน: 158 ครั้ง

มิถุนายน

23


ชื่อโครงการ

 โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง (ส่วนกลาง) 

 

หลักการและเหตุผล

 โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง (ส่วนกลาง) ได้กำหนดการจัดกิจกรรมการตรวจรับรองระบบการเพาะปลูกและแหล่งผลิตพืชอาหารตามาตรฐาน GAP ในวันที่ 23-28 มิถุนายน 2564  ณ พื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงวาวี  จ.เชียงราย

 


วัตถุประสงค์

 เพื่อปรับและพัฒนาแผนการปฏิบัติงานในระบบจัดการคุณภาพและเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบจัดการคุณภาพ

 


ระยะเวลาและสถานที่

 วันที่ 23-28 มิถุนายน 2564  ณ พื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงวาวี  จ.เชียงราย

 


ผลที่คาดว่าจะได้รับ

  เพื่อปรับและพัฒนาแผนการปฏิบัติงานในระบบจัดการคุณภาพและเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบจัดการคุณภาพ

 


กำหนดการ

 วันที่ 23-28 มิถุนายน 2564 

 
กิจกรรมอื่นๆ

แนะนำองค์ความรู้
สะแตติส เพอริซิอาย

สะแตติส เพอริซิอาย

สะแตติส เพอริซิอาย (Limonium spp.) เป็นไม้ตัดดอกที่มีสีสันที่สวย มีจุดเด่นเฉพาะตัว คือสามารถตัดขาย


มะคำดีควาย

มะคำดีควาย

บ่าซัก หรือ มะคำดีควาย เป็นไม้ขนาดกลางหรือขนาดใหญ่ ผลแก่แก้ไข้ดับพิษร้อนภายใน


การพัฒนาชาในพื้นที่โครงการหลวง

การพัฒนาชาในพื้นที่โครงการหลวง

ชามีแหล่งกำเนิดทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีนใกล้ต้นน้ำอิรวดี แล้วแพร่กระจายไปรัฐอัสสัมของอินเดีย ประเทศเมียมาร์ ตอนเหนือของไทยและไปสิ้นสุดที่ประเทศเวียตนาม


การปลูกสตรอเบอรี่พันธุ์พระราชทาน 80

การปลูกสตรอเบอรี่พันธุ์พระราชทาน 80

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ ชนิด พันธุ์ และการปลูกการดูแลรักษาสตรอเบอรี่พันธุ์พระราชทาน 80ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ ระบบเว็บเมลสถาบัน ระบบขอรับบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบเครือข่ายภายในสถาบัน