This is an example of a HTML caption with a link.
 

โพสต์: 7 ธันวาคม 2564     อ่าน: 205 ครั้ง

ธันวาคม

11


ชื่อโครงการ

 โครงการสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการียนรู้การปลูกไม้ผล

 

หลักการและเหตุผล

 โครงการสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการียนรู้การปลูกไม้ผลได้กำหนดการจัดกิจกรรม การถ่ายทอดเทคโนโลยี และแลกเปลี่ยนเรียนรู้การปลูกองุ่น ในวันที่ 11 ธันวาคม 2564 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

 


วัตถุประสงค์

 เพื่อถ่านทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีการปลูกองุ่น และการพัฒนาการปลูกองุ่นไชน์มัสแคทคุณภาพ 

 


ระยะเวลาและสถานที่

 วันที่ 11 ธันวาคม 2564 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

 


ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 เพื่อถ่านทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีการปลูกองุ่น และการพัฒนาการปลูกองุ่นไชน์มัสแคทคุณภาพ 

 


กำหนดการ

 วันที่ 11 ธันวาคม 2564 

 
กิจกรรมอื่นๆ

แนะนำองค์ความรู้
พรรณไม้งามพระนามราชสกุลมหิดล ตอนที่ 2

พรรณไม้งามพระนามราชสกุลมหิดล ตอนที่ 2

ดอกทิวลิป “King Bhumibol” มีสีเหลืองนวลทั้งดอก ได้รับการพัฒนาสายพันธุ์จากดอกทิวลิป Prince Claus ซึ่งมีต้นกำเนิดมาจากดอกทิวลิป สายพันธุ์ Judith Leyster ซึ่งเป็นสายพันธุ์ที่ดีมากสายพันธุ์หนึ่ง


มะม่วง

มะม่วง

โครงการหลวงส่งเสริมการปลูกมะม่วงที่นำเข้ามาจากต่างประเทศที่ผ่านการวิจัยและให้ผลดี มีคุณภาพให้เกษตรกรปลูกเป็นการค้า 4 พันธุ์ คือ นวลคำ ปาล์มเมอร์ อาร์ทูอีทู เออร์วิน


องุ่น

องุ่น

องุ่นเป็นไม้ผลชนิดเถาเลื้อยที่มีอายุยานานหลายปี สามารถปลูกได้ในสภาพภูมิอากาศหลายแบบ แต่องุ่นที่ปลูกในภาพที่มีอากาศหนาวเย็นจะมีคุณภาพสูงกว่า


พีช (Peach) และเนคทารีน (Nectarine)

พีช (Peach) และเนคทารีน (Nectarine)

พีชเป็นไม้ผลเขตหนาวประเภทรับประทานผลสด จะผลิใบปลายฤดูหนาว และออกดอกสีชมพู สวยงามมากระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ ระบบเว็บเมลสถาบัน ระบบขอรับบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบเครือข่ายภายในสถาบัน