This is an example of a HTML caption with a link.
 

โพสต์: 7 ธันวาคม 2564     อ่าน: 197 ครั้ง

ธันวาคม

10


ชื่อโครงการ

 โครงการสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการเรียนรู้การปลูกไม้ดอก

 

หลักการและเหตุผล

 โครงการสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการเรียนรู้การปลูกไม้ดอกได้กำหนดการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับเจ้าหน้าที่ไม้ดอก มูลนิธิโครงการหลวงเรื่อง การปลูก การดูแลกุหลาบและหน้าวัวกระถาง ในวันที่ 10-11 ธันวาคม 2564 ณ สถานีเกษตรหลวงอินทนนท์ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่

 


วัตถุประสงค์

 เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้พัฒนาทักษะ ต่อยอดความรู้ในการปลูก การดูแล การจัดการโรคและแมลงในกุหลาบ และสามารถนำความรู้ไปใช้และสามารถสร้างรายได้ให้แก่ตัวเองได้

 


ระยะเวลาและสถานที่

 วันที่ 10-11 ธันวาคม 2564 ณ สถานีเกษตรหลวงอินทนนท์ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่

 


ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้พัฒนาทักษะ ต่อยอดความรู้ในการปลูก การดูแล การจัดการโรคและแมลงในกุหลาบ และสามารถนำความรู้ไปใช้และสามารถสร้างรายได้ให้แก่ตัวเองได้

 


กำหนดการ

 วันที่ 10-11 ธันวาคม 2564 

 
กิจกรรมอื่นๆ

แนะนำองค์ความรู้
การเลี้ยงไก่พื้นเมือง

การเลี้ยงไก่พื้นเมือง

ไก่พื้นเมืองเป็นสัตว์ปีกชนิดหนึ่งที่เลี้ยงกันอย่างแพร่หลาย ทั้งนี้เพราะ การเลี้ยงไก่พื้นเมืองใช้เงินลงทุนน้อย


แกงแค

แกงแค

แกงแคเป็นอาหารภาคเหนือที่นิยมกันมากชนิดหนึ่ง เป็นแกงรวมผักหลายชนิด มีคุณค่าทางโภชนาการสูง ผักที่ใช้สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามฤดูกาล


พรรณไม้งามพระนามราชสกุลมหิดล ตอนที่ 1

พรรณไม้งามพระนามราชสกุลมหิดล ตอนที่ 1

กันภัยมหิดลเป็นไม้ประจำถิ่นของไทยเพียงแห่งเดียว ซึ่งพบครั้งแรกโดยอาจารย์เกษม จันทรประสงค์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์จิรายุพิน จันทรประสงค์ (เจิมศิริวัฒน์) ที่น้ำตกไทรโยคน้อย จังหวัดกาญจนบุรี


มะม่วง

มะม่วง

โครงการหลวงส่งเสริมการปลูกมะม่วงที่นำเข้ามาจากต่างประเทศที่ผ่านการวิจัยและให้ผลดี มีคุณภาพให้เกษตรกรปลูกเป็นการค้า 4 พันธุ์ คือ นวลคำ ปาล์มเมอร์ อาร์ทูอีทู เออร์วินระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ ระบบเว็บเมลสถาบัน ระบบขอรับบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบเครือข่ายภายในสถาบัน