This is an example of a HTML caption with a link.
 

โพสต์: 20 ธันวาคม 2564     อ่าน: 149 ครั้ง

ธันวาคม

10


ชื่อโครงการ

 โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงปางมะโอ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่

 

หลักการและเหตุผล

 โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงปางมะโอ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ได้กำหนดการจัดฝึกอบรมเกษตรกรเรื่อง ระบบการเพาะปลูกพืชที่ดี (GAP) ในวันที่ 10-11 ธันวาคม 2564 ณ โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงปางมะโอ, บ้านปางกึ๊ด หมู่ที่่ 16 ต.อินทขิล อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่

 


วัตถุประสงค์

 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เกษตรกรในพื้นที่รับผิดชอบของโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงปางมะโอ ปลูกพืชภายใต้มาตรฐานระบบ GAP อย่างมีคุณภาพ

 


ระยะเวลาและสถานที่

 วันที่ 10-11 ธันวาคม 2564 ณ โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงปางมะโอ, บ้านปางกึ๊ด หมู่ที่่ 16 ต.อินทขิล อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่

 


ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เกษตรกรในพื้นที่รับผิดชอบของโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงปางมะโอ ปลูกพืชภายใต้มาตรฐานระบบ GAP อย่างมีคุณภาพ

 


กำหนดการ

 วันที่ 10-11 ธันวาคม 2564 ณ โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงปางมะโอ, บ้านปางกึ๊ด หมู่ที่่ 16 ต.อินทขิล อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่

 
กิจกรรมอื่นๆ

แนะนำองค์ความรู้
ไฮเดรนเยีย

ไฮเดรนเยีย

พืชสกุลไฮเดรนเยีย (Hydrengea macophylla) มีอยู่ด้วยกันประมาณ 80 ชนิด ส่วนมากจะเป็นไม้พุ่ม


หางแมว

หางแมว

หางแมว หางกระรอก เขียวพระสุจริต เป็นไม้พุ่มใบเดี่ยว ดอกสีขาวหรือม่วงอ่อน


พรรณไม้งามพระนามราชสกุลมหิดล ตอนที่ 3

พรรณไม้งามพระนามราชสกุลมหิดล ตอนที่ 3

กุหลาบพระนาม ควีนสิริกิติ์ เป็นลูกผสมระหว่างกุหลาบพันธุ์ Konigin der Rosen และ Gloden Giant ซึ่งลูกผสมใหม่เรียกเป็นสายพันธุ์ Perr Gynt


เสาวรส

เสาวรส

เสาวรสเป็นไม้ผลเขตร้อนชนิดเถาเลื้อย สามารถแบ่งออกเป็น 2 ชนิด ตามการใช้ประโยชน์ คือเสาวรสโรงงาน และเสาวรสรับประทานสดระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ ระบบเว็บเมลสถาบัน ระบบขอรับบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบเครือข่ายภายในสถาบัน