This is an example of a HTML caption with a link.
 

โพสต์: 20 ธันวาคม 2564     อ่าน: 153 ครั้ง

ธันวาคม

8


ชื่อโครงการ

 โครงการสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการเรียนรู้การผลิตพืชไร่บนพื้นที่สูง

 

หลักการและเหตุผล

 โครงการสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการเรียนรู้การผลิตพืชไร่บนพื้นที่สูงได้กำหนดการ จัดฝึกอบรมเกษตรกรเรื่อง การดูแลรักษาและการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวถั่วแดงหลวง ในวันที่ 8 ธันวาคม 2564 ณ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอ

 


วัตถุประสงค์

 เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีการจัดการแมลงศัตรูพืช โรคพืช และการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวถั่วแดงหลวง

 


ระยะเวลาและสถานที่

 วันที่ 8 ธันวาคม 2564 ณ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอ

 


ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีการจัดการแมลงศัตรูพืช โรคพืช และการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวถั่วแดงหลวง

 


กำหนดการ

 วันที่ 8 ธันวาคม 2564 

 
กิจกรรมอื่นๆ

แนะนำองค์ความรู้
องุ่น

องุ่น

องุ่นเป็นไม้ผลชนิดเถาเลื้อยที่มีอายุยานานหลายปี สามารถปลูกได้ในสภาพภูมิอากาศหลายแบบ แต่องุ่นที่ปลูกในภาพที่มีอากาศหนาวเย็นจะมีคุณภาพสูงกว่า


พรรณไม้งามพระนามราชสกุลมหิดล ตอนที่ 4

พรรณไม้งามพระนามราชสกุลมหิดล ตอนที่ 4

เป็นพรรณไม้ที่ถูกสำรวจ และเป็นพืชถิ่นเดียวที่พบในประเทศไทย และเป็นพรรณไม้ชนิดใหม่ของโลก ซึ่งได้ตั้งชื่อพรรณไม้ทั้ง 3 ชนิดอันได้แก่ สิรินธรวัลลี เครือเทพรัตน์ และเทียนสิรินธร


กุหลาบ

กุหลาบ

กุหลาบเป็นไม้ตัดดอกที่มีการปลูกเป็นการค้าแพร่หลายทั่วโลกมานานแล้ว ปัจจุบันประเทศไทยมีพื้นที่ปลูกกุหลาบกระจายอยู่ทั่วทุกภาคของประเทศ ได้แก่ เชียงใหม่ เชียงราย ตาก ฯลฯ


หน่อไม้ฝรั่ง

หน่อไม้ฝรั่ง

หน่อมไม้ฝรั่งมีคุณค่าทางอาหารสูง โดยเฉพาะ Amino succinamic หรือ asparagines นอกจากนี้ยังมีวิตามิน B C และแคโรทีนสูง สามารถนำมาประกอบอาหารได้หลายชนิดระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ ระบบเว็บเมลสถาบัน ระบบขอรับบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบเครือข่ายภายในสถาบัน