This is an example of a HTML caption with a link.
 

โพสต์: 16 พฤษภาคม 2555     อ่าน: 28,072 ครั้ง


ดอกกาแฟ.JPG   ผลกาแฟ.JPG

 

            กาแฟอราบิก้า (Coffea arabica L.) เป็นพืชเครื่องดื่มที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจของโลกชนิดหนึ่ง ในประเทศไทยมีการปลูกกาแฟอราบิก้าได้ผลผลิตและคุณภาพดี อีกทั้งความต้องการของผู้บริโภคภายใน ประเทศมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และมีผลตอบแทนสูง ดังนั้นโครงการหลวงมีการส่งเสริมให้มีการปลูกกาแฟเพื่อเป็นอาชีพสำหรับสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรในพื้นที่โครงการหลวง


ลักษณะดิน

            ดินร่วนและมีความอุดมสมบูรณ์ มีความเป็นกรดด่าง 5.5 - 6.5 หน้าดินลึก และระบายน้ำดี


สภาพภูมิประเทศ

            ความสูง 800 เมตรเหนือระดับน้ำทะเลปานกลางขึ้นไป


สภาพภูมิอากาศ

            มีอุณหภูมิอยู่ระหว่าง 15 - 25 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์มากกว่า 60 %


แหล่งน้ำ 

            - อาศัยน้ำฝนจากธรรมชาติ ปริมาณน้ำฝนไม่ต่ำกว่า 1,500 มิลลิเมตรต่อปี
            - มีการกระจายของฝน 5 - 8 เดือน
            - มีแหล่งน้ำสะอาดและมีปริมาณพอที่จะให้น้ำได้ตลอดช่วงฤดูแล้ง


พันธุ์

            พันธุ์ที่ดี ควรมีลักษณะดังนี้
               • เป็นพันธุ์ที่ต้านทานต่อโรคราสนิม
               • มีลักษณะต้นเตี้ย ข้อสั้น ผลผลิตสูงสม่ำเสมอ

 

 

อ่านต่อทั้งหมดคลิกเลย...


ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ ระบบเว็บเมลสถาบัน ระบบขอรับบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบเครือข่ายภายในสถาบัน