This is an example of a HTML caption with a link.
 

โพสต์: 24 มิถุนายน 2555     อ่าน: 7,990 ครั้ง


ผ้าทอคะฉิ่น


        ชาวคะฉิ่นมีประวัติความเป็นมาที่น่าสนใจ คำว่า คะฉิ่นเป็นภาษาพม่า หมายถึง อนารยชนที่อยู่ทางเหนือ ดังนั้น คะฉิ่นจึงมีกลุ่มย่อยหลายกลุ่ม คะฉิ่นไม่ได้เป็นคนพื้นเมืองของพม่าแต่อพยพลงทางใต้จากพื้นที่ใกล้ๆ กับทิเบต ชาวคะฉิ่นสำนึกว่าบ้านเกิดของตนเองอยู่ที่ต้นนํ้าอิระวดี จากนั้นก็มีการอพยพโยกย้ายไปทางใต้และตะวันตก ตั้งรัฐของตนเองอยู่ตามเขตภูเขาสองฝั่งของแม่นํ้าอิระวดีในสหภาพเมียนมาร์ทางตอนเหนือซึ่งเป็นถิ่นที่อยู่ของชาวคะฉิ่นส่วนใหญ่ บางส่วนอยู่ในรัฐไทใหญ่ทางเหนือของปูเตา มิตจินา บ้านหม้อ นํ้าคำ ลาเชียว ตองจีน เชียงตุงและเมืองต่างๆ บริเวณพรมแดนพม่า

        ในตอนที่อังกฤษยึดครองพม่าตอนเหนือนั้น กลุ่มคะฉิ่น หรือที่เซอร์ เจมส์ จอร์จ สกอต เรียกว่า จิงเผาะ (Chingpaw หรือ Singpho) อาศัยอยู่ในบริเวณพรมแดนด้านเหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ ตะวันตกเฉียงเหนือของพม่าตอนบนได้ค่อยขยายเข้ามาตั้งถิ่นฐานอยู่ในรัฐไทใหญ่ทางใต้ คนไทจะเรียกชาวคะฉิ่นว่า ขาง


อ่านต่อทั้งหมดคลิกเลย...


ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ ระบบเว็บเมลสถาบัน ระบบขอรับบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบเครือข่ายภายในสถาบัน