This is an example of a HTML caption with a link.
 

โพสต์: 31 กรกฎาคม 2558     อ่าน: 15,608 ครั้ง


        เฮมพ์ เป็นพืชในตระกูล Cannabis มีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่า Cannabis sativa L. เฮมพ์ เป็นพืชที่มีบทบาทต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์มาแต่โบราณกาล โดยเฉพาะวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของชาวเขาเผ่าม้ง เฮมพ์มีประโยชน์มากมายหลายชนิด เช่น ลำต้นสามารถนำมาลอกเปลือกเพื่อใช้เส้นใยถักทอเป็นเสื้อผ้าและเครื่องนุ่งห่ม ใช้ฟั่นเป็นเชือก ใช้ทำเสื้อเกราะกันกระสุน เมล็ดนำมาสกัดน้ำมันเพื่อใช้ประกอบอาหาร เป็นต้น

อ่านทั้งหมด...


ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ ระบบเว็บเมลสถาบัน ระบบขอรับบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบเครือข่ายภายในสถาบัน