This is an example of a HTML caption with a link.
 

โพสต์: 12 มิถุนายน 2558     อ่าน: 8,996 ครั้ง


สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง ได้น้อมนำพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่พระราชทานไว้เมื่อปี พ.ศ.2519 มาดำเนินการภายใต้โครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน โดยการศึกษาแนวทางเบื้องต้นในการปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง

อ่านทั้งหมด...


ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ ระบบเว็บเมลสถาบัน ระบบขอรับบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบเครือข่ายภายในสถาบัน