This is an example of a HTML caption with a link.
 

โพสต์: 21 มกราคม 2556     อ่าน: 7,666 ครั้ง


ผักเฮือด

ชื่อวิทยาศาสตร์ Ficus infectoria Roxb.
วงศ์ MORACEAE

       ผักเฮือดเป็นไม้ยืนต้นผลัดใบสกุลเดียวกับไทรและมะเดื่อ ทุกส่วนของต้นมียางสีขาว ใบเดี่ยวออกเวียนสลับเป็นกลุ่มใกล้ปลายยอด รูปรี โคนใบมน ปลายใบแหลม ขอบใบเรียบ เนื้อใบหนา ผิวใบเรียบเป็นมันทั้ง 2 ด้าน ขณะแตกยอดอ่อนมีหูใบเป็นแผ่นยาว ปลายเรียวแหลมสีขาวหรือสีแดงหุ้มใบอ่อนไว้ ใบอ่อนที่แตกออกมาจากหูใบใหม่มีสีเขียวหรือสีแดงสด แตกยอดใหม่ปีละ 1 ครั้ง ระหว่างเดือนธันวาคม–เมษายน โดยใบแก่จะร่วงหมดทั้งต้น แล้วจึงแตกยอดอ่อนขึ้นพร้อมกัน ในพื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์มีการแตกยอดในระหว่างเดือนพฤษภาคม–กันยายน ดอกเป็นช่อแบบช่อกระจุกแน่น มีใบประดับจํานวนมากประสานกันปิดไว้ ออกดอกระหว่างเดือนมกราคม–มีนาคม ผลรวม ประกอบด้วยผลย่อยจำนวนมาก สีเหลืองอมขาว ผลสุกสีเหลือง 

อ่านต่อทั้งหมด


ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ ระบบเว็บเมลสถาบัน ระบบขอรับบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบเครือข่ายภายในสถาบัน