งานวิจัยในพื้นที่

งานวิจัยในพื้นที่มีทั้งหมด 33 โครงการ จากงานวิจัยทั้งหมดของสถาบันฯ 445 โครงการ โดยแบ่งตามปีงบประมาณ พ.ศ. ได้ดังนี้# แผนงาน โครงการ
1 การผลิตและการตลาด โครงการวิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตและคุณภาพผลผลิตกาแฟอราบิก้าในพื้นที่โครงการหลวงและพื้นที่โครงการขยายผลโครงการหลวง
2 การผลิตและการตลาด ชุดโครงการวิจัยและพัฒนาชีวภัณฑ์เกษตรและผลิตภัณฑ์สำหรับการปลูกพืชเพื่อลดการใช้สารเคมีบนพื้นที่สูงโครงการย่อยที่ 1 การคัดเลือกสารชีวภาพควบคุมศัตรูพืชและการทดสอบใช้ชีวภัณฑ์และผลิตภัณฑ์เกษตรในการปลูกพืชเศรษฐกิจบนพื้นที่สูง
3 ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและความหลากหลายทางชีวภาพ การฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของดินและการจัดการธาตุอาหารพืชในพื้นที่ขยายผลโครงการหลวง

# แผนงาน โครงการ
1 การวิจัยสนับสนุนงานโครงการหลวง โครงการวิจัยการเพิ่มผลผลิตและปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์แปรรูปกาแฟอราบิก้า
2 งานวิจัยเชิงปฏิบัติการในพื้นที่ขยายผลโครงการหลวง ชุดโครงการวิจัยและพัฒนาปัจจัยการผลิตชีวภาพเพื่อทดแทนสารเคมีเกษตรบนพื้นที่สูง โครงการย่อยที่ 8: การคัดเลือกจุลินทรีย์ทดินบนพื้นที่สูงเพื่อปรับปรุงคุณภาพดินในดินกรด
3 งานวิจัยเชิงปฏิบัติการในพื้นที่ขยายผลโครงการหลวง ชุดโครงการวิจัยและพ้ฒนาชีวภัณฑ์เกษตรและผลิตภัณฑ์ควบคุมควบคุมศัตรูพืชเพื่อทดแทนสารเคมีบนพื้นที่สูง โครงการย่อยที่ 1: การศึกษาและทดสอบการเชื่อมโยงข้อมูลปัจจัยสิ่งแวดล้อมต่อการเข้าทำลายของศัตรูพืชสำหรับป้องกันการระบาดในพืชตระกูลพริก กะหล่ำปลี และมะเขือเทศบนพ
4 แผนงานวิจัยเชิงปฏิบัติการในพื้นที่ขยายผลโครงการหลวง การฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของดินและการจัดการธาตุอาหารพืชในพื้นที่ขยายผลโครงการหลวง
5 วิจัยเชิงปฏิบัติการในพื้นที่ขยายผลโครงการหลวง ชุดโครงการวิจัยและพัฒนาชีวภัณฑ์เกษตรและผลิตภัณฑ์ควบคุมศัตรูพืชเพื่อทดแทนสารเคมีบนพื้นที่สูง โครงการย่อยที่ 10 : การปรับปรุงเทคนิคการสกัดสารทุติยภูมิจากเชื้อแอคติโนมัยซีสเอนโดไฟท์เพื่อควบคุมโรคใบจุดกะหล่ำปลี โรคใบไหม้มะเขือเทศ และการคัดเลือกเชื้อราปรสิตโร

# แผนงาน โครงการ
1 การวิจัยเชิงปฏิบัติการในพื้นที่ขยายผลโครงการหลวง ชุดโครงการวิจัยและพัฒนาปัจจัยการผลิตชีวภาพเพื่อทดแทนสารเคมีเกษตรบนพื้นที่สูง โครงการย่อยที่ 5 การวิจัยและพัฒนาชีวภัณฑ์กำจัดแมลงหวี่ขาวในการปลูกมะเขือเทศและพริกกะเหรี่ยงบนพื้นที่สูง
2 การวิจัยเชิงปฏิบัติการในพื้นที่ขยายผลโครงการหลวง ชุดโครงการวิจัยและพัฒนาปัจจัยการผลิตชีวภาพเพื่อทดแทนสารเคมีเกษตรบนพื้นที่สูง โครงการย่อยที่ 7: การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์กับดักฟีโรโมนเพื่อควบคุมหนอนใยผักในการปลูกพืชตระกูลกะหล่ำบนพื้นที่สูง
3 การวิจัยเชิงปฏิบัติการในพื้นที่ขยายผลโครงการหลวง โครงการวิจัยและพัฒนาปัจจัยการผลิตชีวภาพเพื่อทดแทนสารเคมีเกษตรบนพื้นที่สูง โครงการย่อยที่ 12: การพัฒนาประสิทธิภาพเชื้อราสาเหตุโรคแมลงในการควบคุมแมลงศัตรูพืชตระกูลกะหล่ำและมะเขือเทศบนพื้นที่สูง
4 แผนงานวิจัยเชิงปฏิบัติการในพื้นที่ขยายผลโครงการหลวง การวิจัยและพัฒนาการใช้ไส้เดือนดินเพื่อการกำจัดขยะอินทรีย์
5 แผนงานวิจัยเชิงปฏิบัติการในพื้นที่ขยายผลโครงการหลวง ฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของดินและการจัดการธาตุอาหารพืชในพื้นที่ขยายผลโครงการหลวง
6 วิจัยเชิงปฏิบัติการในพื้นที่ขยายผลโครงการหลวง โครงการทดสอบเทคโนโลยีการปลูกกาแฟอราบิก้า
7 วิจัยเชิงปฏิบัติการในพื้นที่ขยายผลโครงการหลวง ชุดโครงการวิจัยและพัฒนาปัจจัยการผลิตชีวภาพเพื่อทดแทนสารเคมีเกษตรบนพื้นที่สูง โครงการย่อยที่ 2: การวิจัยและพัฒนาชีวภัณฑ์ภัณฑ์ควบคุมโรคเน่าคอดินของพริกกะเหรี่ยงและมะเขือเทศ
8 วิจัยเชิงปฏิบัติการในพื้นที่ขยายผลโครงการหลวง ชุดโครงการวิจัยและพัฒนาปัจจัยการผลิตชีวภาพเพื่อทดแทนสารเคมีเกษตรบนพื้นที่สูง โครงการย่อยที่ 9:การทดสอบประสิทธิภาพวิธีการใช้ผลิตภัณฑ์ปัจจัยการผลิตต้นแบบสำหรับป้องกันศัตรูพืชในระดับไร่นาเกษตรกร
9 วิจัยเชิงปฏิบัติการในพื้นที่โครงการขยายผล ชุดโครงการวิจัยและพัฒนาปัจจัยการผลิตชีวภาพเพื่อทดแทนสารเคมีเกษตรบนพื้นที่สูง โครงการย่อยที่ 13 : การพัฒนาประสิทธิภาพสารสกัดสมุนไพรในการควบคุมแมลงศัตรูพืชตระกูลกะหล่ำปลีและมะเขือเทศบนพื้นที่สูง
10 วิจัยเชิงปฏิบัติการในพื้นที่โครงการหลวง ชุดโครงการการวิจัยและพัฒนาปัจจัยการผลิตชีวภาพเพื่อทดแทนสารเคมีเกษตรบนพื้นที่สูง โครงการย่อยที่1: การวิจัยผลกระทบของปัจจัยสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อการแพร่ระบาดของโรค และแมลงสำหรับการปลูกพืชตระกูลกะหล่ำ มะเขือเทศ และพริกกะเหรี่ยงบนพื้นที่สูง
11 วิจัยปฏิบัติการในพื้นที่ขยายผลโครงการหลวง โครงการทดสอบและสาธิตโนโลยีเพื่อเพิ่มผลผลิตและคุณภาพของการปลูกผัก

# แผนงาน โครงการ
1 ไม่ระบุ การทดสอบและสาธิตเทคโนโลยีลดการใช้สารเคมีสำหรับการปลูกผักบนพื้นที่สูง
2 ไม่ระบุ โครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการการพัฒนาระบบตลาดชุมชนบนพื้นที่สูง
3 งานวิจัยเชิงปฏิบัติการในพื้นที่ขยายผลโครงการหลวง โครงการวิจัยการฟื้นฟูแหล่งอาหารและความหลากหลายทางชีวภาพของชุมชน จ. เชียงใหม่ น่าน แม่ฮ่องสอน และกาญจนบุรี
4 แผนงานวิจัยเชิงปฏิบัติการในพื้นที่ขยายผลโครงการหลวง การผลิตปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนดินและการทดสอบเพื่อเพิ่มผลผลิตพืช
5 แผนงานวิจัยเชิงปฏิบัติการในพื้นที่ขยายผลโครงการหลวง การทดสอบและสาธิตเทคโนโลยีการปลูกไม้ผล
6 วิจัยเชิงปฏิบัติการในพื้นที่ขยายผลโครงการหลวง โครงการทดสอบเทคโนโลยีการปลูกกาแฟอราบิก้า
7 วิจัยเชิงปฏิบัติการในพื้นที่ขยายผลโครงการหลวง จัดการธาตุอาหารพืช และการฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของดินในพื้นที่ขยายผลโครงการหลวง