งานวิจัยในพื้นที่

งานวิจัยในพื้นที่มีทั้งหมด 27 โครงการ จากงานวิจัยทั้งหมดของสถาบันฯ 445 โครงการ โดยแบ่งตามปีงบประมาณ พ.ศ. ได้ดังนี้# แผนงาน โครงการ
1 แผนงานวิจัยสนับสนุนการเสริมสร้างประสิทธิภาพการผลิตและการตลาด โครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการทดสอบเทคโนโลยีโครงการหลวงด้านการผลิตพืชผักในพื้นที่ขยายผลโครงการหลวง

# แผนงาน โครงการ
1 งานวิจัยเชิงปฏิบัติการในพื้นที่ขยายผลโครงการหลวง ชุดโครงการวิจัยและพ้ฒนาชีวภัณฑ์เกษตรและผลิตภัณฑ์ควบคุมควบคุมศัตรูพืชเพื่อทดแทนสารเคมีบนพื้นที่สูง โครงการย่อยที่ 1: การศึกษาและทดสอบการเชื่อมโยงข้อมูลปัจจัยสิ่งแวดล้อมต่อการเข้าทำลายของศัตรูพืชสำหรับป้องกันการระบาดในพืชตระกูลพริก กะหล่ำปลี และมะเขือเทศบนพ
2 งานวิจัยเชิงปฏิบัติการในพื้นที่ขยายผลโครงการหลวง ชุดโครงการวิจัยและพัฒนาชีวภัณฑ์เกษตรและผลิตภัณฑ์ควบคุมศัตรูพืชทดแทนสารเคมีบนพื้นที่สูง โครงการย่อยที่ 2 : การทดสอบการใช้ชีวภัณฑ์เกษตรในการควบคุมศัตรูพืชร่วมกับเกษตรกรบนพื้นที่สูง
3 แผนงานวิจัยเชิงปฏิบัติการในพื้นที่ขยายผลโครงการหลวง การฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของดินและการจัดการธาตุอาหารพืชในพื้นที่ขยายผลโครงการหลวง
4 วิจัยเชิงปฏิบัติการในพื้นที่ขยายผลโครงการหลวง โครงการวิจัยฟื้นฟูแหล่งอาหาร (Food bank) จากพืชท้องถิ่นบนพื้นที่สูง

# แผนงาน โครงการ
1 การวิจัยเชิงปฏิบัติการในพื้นที่ขยายผลโครงการหลวง โครงการวิจัยและพัฒนาปัจจัยการผลิตชีวภาพเพื่อทดแทนสารเคมีเกษตรบนพื้นที่สูง โครงการย่อยที่ 12: การพัฒนาประสิทธิภาพเชื้อราสาเหตุโรคแมลงในการควบคุมแมลงศัตรูพืชตระกูลกะหล่ำและมะเขือเทศบนพื้นที่สูง
2 แผนงานวิจัยเชิงปฏิบัติการในพื้นที่ขยายผลโครงการหลวง การวิจัยและพัฒนาการใช้ไส้เดือนดินเพื่อการกำจัดขยะอินทรีย์
3 แผนงานวิจัยเชิงปฏิบัติการในพื้นที่ขยายผลโครงการหลวง ฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของดินและการจัดการธาตุอาหารพืชในพื้นที่ขยายผลโครงการหลวง
4 วิจัยเชิงปฏิบัติการในพื้นที่ขยายผลโครงการหลวง ชุดโครงการวิจัยและพัฒนาปัจจัยการผลิตชีวภาพเพื่อทดแทนสารเคมีเกษตรบนพื้นที่สูง โครงการย่อยที่ 9:การทดสอบประสิทธิภาพวิธีการใช้ผลิตภัณฑ์ปัจจัยการผลิตต้นแบบสำหรับป้องกันศัตรูพืชในระดับไร่นาเกษตรกร
5 วิจัยเชิงปฏิบัติการในพื้นที่ขยายผลโครงการหลวง ชุดโครงการวิจัยและพัฒนาปัจจัยการผลิตชีวภาพเพื่อทดแทนสารเคมีเกษตรบนพื้นที่สูง โครงการย่อยที่ 2: การวิจัยและพัฒนาชีวภัณฑ์ภัณฑ์ควบคุมโรคเน่าคอดินของพริกกะเหรี่ยงและมะเขือเทศ
6 วิจัยเชิงปฏิบัติการในพื้นที่ขยายผลโครงการหลวง ชุดโครงการวิจัยและพัฒนาปัจจัยการผลิตชีวภาพเพื่อทดแทนสารเคมีเกษตรบนพื้นที่สูง โครงการย่อยที่ 3:การวิจัยและพัฒนาชีวภัณฑ์ควบคุมโรคทางดินและโรคหลังการเก็บเกี่ยวของพริกกะเหรี่ยงบนพื้นที่สูง
7 วิจัยเชิงปฏิบัติการในพื้นที่โครงการหลวง ชุดโครงการการวิจัยและพัฒนาปัจจัยการผลิตชีวภาพเพื่อทดแทนสารเคมีเกษตรบนพื้นที่สูง โครงการย่อยที่1: การวิจัยผลกระทบของปัจจัยสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อการแพร่ระบาดของโรค และแมลงสำหรับการปลูกพืชตระกูลกะหล่ำ มะเขือเทศ และพริกกะเหรี่ยงบนพื้นที่สูง
8 วิจัยปฏิบัติการในพื้นที่ขยายผลโครงการหลวง โครงการทดสอบและสาธิตโนโลยีเพื่อเพิ่มผลผลิตและคุณภาพของการปลูกผัก
9 วิจัยและพัฒนาสนับสนุนโครงการหลวง โครงการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาทรัพย์สินทางภูมิปัญญาและทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนบนพื้นที่สูง

# แผนงาน โครงการ
1 แผนงานวิจัยปฏิบัติการในพื้นที่ขยายผลโครงการหลวง โครงการวิจัยการจัดการธาตุอาหารและการฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของดินในพื้นที่ขยายผลโครงการหลวง
2 วิจัยเชิงปฏิบัติการในพื้นที่ขยายผลโครงการหลวง โครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการในการพัฒนาระบบตลาดชุมชนบนพื้นที่สูง