งานวิจัยในพื้นที่

งานวิจัยในพื้นที่มีทั้งหมด 44 โครงการ จากงานวิจัยทั้งหมดของสถาบันฯ 445 โครงการ โดยแบ่งตามปีงบประมาณ พ.ศ. ได้ดังนี้# แผนงาน โครงการ
1 ไม่ระบุ โครงการย่อยที่ 1: การศึกษาคัดเลือกพันธุ์และพัฒนาระบบปลูกเสาวรสหวาน ปลอดโรค
2 การวิจัยเพื่อกำหนดนโยบายและกลยุทธ์การพัฒนาที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต การศึกษาและจัดทำฐานข้อมูลกาลอากาศสำหรับงานวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงของประเทศไทย โครงการย่อยที่ 1 : การศึกษาข้อมูลกาลอากาศเพื่องานวิจัยและพัฒนาเชิงพื้นที่
3 แผนงานวิจัยสนับสนุนการเสริมสร้างประสิทธิภาพการผลิตและการตลาด ชุดโครงการวิจัยเชิงบูรณาการเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการผลิตข้าวบนพื้นที่สูง โครงการย่อย 1: การวิจัยเพิ่มผลผลิตผลิตข้าวสำหรับชุมชนบนพื้นที่สูง
4 แผนงานวิจัยสนับสนุนการเสริมสร้างประสิทธิภาพการผลิตและการตลาด โครงการวิจัยการปรับปรุงพันธุ์ไก่กระดูกดำพันธุ์แท้รุ่นที่ 2 ที่มีสมรรถภาพการผลิตที่ดีสำหรับพื้นที่ 3 ระดับความสูง
5 แผนงานวิจัยสนับสนุนการเสริมสร้างประสิทธิภาพการผลิตและการตลาด ชุดโครงการวิจัยเชิงบูรณาการเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการผลิตของพืชไร่บนพื้นที่สูง โครงการย่อยที่ 1 โครงการวิจัยเชิงบูรณาการเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการผลิตของพืชไร่บนพื้นที่สูง

# แผนงาน โครงการ
1 ไม่ระบุ การวิจัยเชิงบูรณาการเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการผลิตและการตลาดของเสาวรสหวานบนพื้นที่สูง
2 วิจัยการฟื้นฟู อนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และมิติด้านสังคม โครงการวิจัยฟื้นฟูแหล่งอาหาร (Food bank) และความหลากหลายทางชีวภาพบนพื้นที่สูง
3 วิจัยสนับสนุนการเสริมสร้างประสิทธิภาพการผลิตและการตลาด การวิจัยการคัดเลือกและปรับปรุงพันธุ์สายพันธุ์ไก่กระดูกดำเพื่อเป็นสัตว์เศรษฐกิจทางเลือกใหม่บนพื้นที่สูง
4 วิจัยสนับสนุนการเสริมสร้างประสิทธิภาพการผลิตและการตลาด การศึกษาคัดเลือกพันธุ์มะม่วงบนพื้นที่สูงสำหรับการแปรรูป
5 วิจัยสนับสนุนการเสริมสร้างประสิทธิภาพการผลิตและการตลาด ชุดโครงการวิจัยเชิงบูรณาการเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการผลิตและการตลาดของข้าวบนพื้นที่สูง โครงการย่อยที่ 1: การวิจัยและพัฒนาการผลิตข้าวสำหรับชุมชนบนพื้นที่สูง

# แผนงาน โครงการ
1 การผลิตและการตลาด ชุดโครงการวิจัยและพัฒนาการเพิ่มผลผลิตและคุณภาพผลผลิตไม้ผลในพื้นที่โครงการหลวงและพื้นที่ขยายผลโครงการหลวงโครงการย่อยที่ 2 : การวิจัยเพื่อทดสอบเทคโนโลยีโครงการหลวงในการผลิตและการตลาดไม้ผลในพื้นที่ขยายผลโครงการหลวง
2 การผลิตและการตลาด ชุดโครงการวิจัยและพัฒนาชีวภัณฑ์เกษตรและผลิตภัณฑ์สำหรับการปลูกพืชเพื่อลดการใช้สารเคมีบนพื้นที่สูงโครงการย่อยที่ 1 การคัดเลือกสารชีวภาพควบคุมศัตรูพืชและการทดสอบใช้ชีวภัณฑ์และผลิตภัณฑ์เกษตรในการปลูกพืชเศรษฐกิจบนพื้นที่สูง
3 การผลิตและการตลาด ชุดโครงการวิจัยและพัฒนาพืชอาหารหลักสำหรับชุมชนพื้นที่สูงโครงการย่อยที่ 2: การวิจัยและพัฒนากระบวนการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวท้องถิ่นที่ดีสำหรับชุมชนบนพื้นที่สูงโดยเกษตรกรมีส่วนร่วม
4 การผลิตและการตลาด โครงการวิจัยและพัฒนากลยุทธ์การลดความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศบนพื้นที่สูง
5 ด้านทรัพยากร สิ่งแวดล้อมและความหลากหลายทางชีวภาพ โครงการวิจัยและพัฒนาพลังงานทดแทนจากทรัพยากรชีวมวลท้องถิ่นบนพื้นที่สูง
6 ด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและความหลากหลายทางชีวภาพ โครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อฟื้นฟูการปลูกและสร้างมูลค่าเพิ่มพืชท้องถิ่นบนพื้นที่สูง: หวายและต๋าว

# แผนงาน โครงการ
1 ไม่ระบุ โครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อฟื้นฟูการปลูกและสร้างมูลค่าเพิ่มหวายและต๋าว
2 ไม่ระบุ การศึกษาการใช้พลังงานชีวภาพจากพืชพลังงานท้องถิ่นสำหรับใช้ในระดับครัวเรือนและเครื่องยนต์การเกษตร
3 งานวิจัยเชิงปฏิบัติการในพื้นที่ขยายผลโครงการหลวง ชุดโครงการวิจัยและพัฒนาชีวภัณฑ์เกษตรและผลิตภัณฑ์ควบคุมศัตรูพืชทดแทนสารเคมีบนพื้นที่สูง โครงการย่อยที่ 2 : การทดสอบการใช้ชีวภัณฑ์เกษตรในการควบคุมศัตรูพืชร่วมกับเกษตรกรบนพื้นที่สูง
4 แผนงานวิจัยเชิงปฏิบัติการในพื้นที่ขยายผลโครงการหลวง โครงการวิจัยและพัฒนาพลังงานชีวภาพจากพืชท้องถิ่นบนพื้นที่สูง โครงการย่อยที่ ๑ : การวิจัยและพัฒนาการผลิตพืชพลังงานท้องถิ่นบนพื้นที่สูง
5 แผนงานวิจัยเชิงปฏิบัติการในพื้นที่ขยายผลโครงการหลวง โครงการวิจัยและพัฒนาพลังงานชีวภาพจากพืชท้องถิ่นบนพื้นที่สูง โครงการย่อยที่ ๒ : การศึกษาการใช้พลังงานชีวภาพจากพืชพลังงานท้องถิ่นสำหรับใช้ในระดับครัวเรือนและเครื่องยนต์การเกษตร
6 วิจัยเชิงปฏิบัติการในพื้นที่ขยายผลโครงการหลวง ชุดโครงการวิจัยการเพิ่มผลผลิตพืชอาหารหลักของชุมชนภายใต้สภาวะการใช้น้ำน้อย
7 วิจัยเชิงปฏิบัติการในพื้นที่ขยายผลโครงการหลวง โครงการวิจัยฟื้นฟูแหล่งอาหาร (Food bank) จากพืชท้องถิ่นบนพื้นที่สูง
8 วิจัยเชิงปฏิบัติการในพื้นที่โครงการหลวง ชุดโครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการทดสอบเทคโนโลยีโครงการหลวงในการปลูกพืชเลี้ยงสัตว์ในพื้นที่ขยายผลโครงการหลวงโครงการย่อยที่ ๑ : การทดสอบเทคโนโลยีการเลี้ยงสัตว์บนพื้นที่สูงเพื่อการผลิตปุ๋ย

# แผนงาน โครงการ
1 ไม่ระบุ โครงการวิจัยพืชพลังงานสำหรับชุมชนบนพื้นที่สูง โครงการย่อยที่ 1 การวิจัยและพัฒนาการผลิตพืชพลังงานท้องถิ่นบนพื้นที่สูง
2 แผนงานวิจัยเชิงปฏิบัติการในพื้นที่ขยายผลโครงการหลวง การวิจัยและพัฒนาการใช้ไส้เดือนดินเพื่อการกำจัดขยะอินทรีย์
3 วิจัยปฏิบัติการในพื้นที่ขยายผลโครงการหลวง โครงการวิจัยพืชพลังงานสำหรับชุมชนบนพื้นที่สูง โครงการย่อยที่ 2 : การศึกษาและพัฒนาประสิทธิภาพการหีบน้ำมันจากพืชพลังงานท้องถิ่น สำหรับใช้ในระดับครัวเรือนและเครื่องยนต์การเกษตร
4 วิจัยปฏิบัติการในพื้นที่ขยายผลโครงการหลวง โครงการทดสอบและสาธิตโนโลยีเพื่อเพิ่มผลผลิตและคุณภาพของการปลูกผัก
5 วิจัยและพัฒนาสนับสนุนโครงการหลวง โครงการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาทรัพย์สินทางภูมิปัญญาและทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนบนพื้นที่สูง

# แผนงาน โครงการ
1 ไม่ระบุ โครงการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาทรัพย์สินทางภูมิปัญญาและทรัพยากรธรรมชาติ
2 ไม่ระบุ การทดสอบและสาธิตเทคโนโลยีลดการใช้สารเคมีสำหรับการปลูกผักบนพื้นที่สูง
3 ไม่ระบุ การทดสอบและสาธิตเทคโนโลยีการปลูกไม้ดอก
4 ไม่ระบุ โครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการการพัฒนาระบบตลาดชุมชนบนพื้นที่สูง
5 งานวิจัยเชิงปฏิบัติการในพื้นที่ขยายผลโครงการหลวง โครงการวิจัยการฟื้นฟูแหล่งอาหารและความหลากหลายทางชีวภาพของชุมชน จ. เชียงใหม่ น่าน แม่ฮ่องสอน และกาญจนบุรี
6 แผนงานวิจัยเชิงปฏิบัติการในพื้นที่ขยายผลโครงการหลวง การผลิตปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนดินและการทดสอบเพื่อเพิ่มผลผลิตพืช
7 แผนงานวิจัยเชิงปฏิบัติการในพื้นที่ขยายผลโครงการหลวง โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาระบบการจัดการด้านโลจิสติกส์ของผลผลิตเกษตรจากพื้นที่ขยายผลโครงการหลวง (กรณีศึกษา ลุ่มน้ำปิงตอนบน)
8 แผนงานวิจัยเชิงปฏิบัติการในพื้นที่ขยายผลโครงการหลวง โครงการวิจัยพืชพลังงานสำหรับชุมชนบนพื้นที่สูง โครงการย่อยที่ 2 การศึกษาและพัฒนาประสิทธิภาพการหีบน้ำมันจากพืชพลังงานท้องถิ่น
9 แผนงานวิจัยเชิงปฏิบัติการในพื้นที่ขยายผลโครงการหลวง โครงการวิจัยพืชพลังงานสำหรับชุมชนบนพื้นที่สูง โครงการย่อยที่ 1 การวิจัยและพัฒนาการผลิตพืชพลังงานท้องถิ่น

# แผนงาน โครงการ
1 แผนงานวิจัยปฏิบัติการในพื้นที่ขยายผลโครงการหลวง โครงการวิจัยการจัดการธาตุอาหารและการฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของดินในพื้นที่ขยายผลโครงการหลวง
2 วิจัยเชิงปฏิบัติการในพื้นที่ขยายผลโครงการหลวง โครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการในการพัฒนาระบบตลาดชุมชนบนพื้นที่สูง
3 วิจัยปฏิบัติการในพื้นที่ขยายผลโครงการหลวง การทดสอบเทคโนโลยีการลดการใช้สารเคมีสำหรับการปลูกผักบนพื้นที่สูง