งานวิจัยในพื้นที่

งานวิจัยในพื้นที่มีทั้งหมด 1 โครงการ จากงานวิจัยทั้งหมดของสถาบันฯ 445 โครงการ โดยแบ่งตามปีงบประมาณ พ.ศ. ได้ดังนี้