งานวิจัยในพื้นที่

งานวิจัยในพื้นที่มีทั้งหมด 20 โครงการ จากงานวิจัยทั้งหมดของสถาบันฯ 445 โครงการ โดยแบ่งตามปีงบประมาณ พ.ศ. ได้ดังนี้# แผนงาน โครงการ
1 วิจัยสนับสนุนการเสริมสร้างประสิทธิภาพการผลิตและการตลาด โครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการผลิตและการตลาดพืชผักในพื้นที่ขยายผลโครงการหลวง
2 วิจัยสนับสนุนการเสริมสร้างประสิทธิภาพการผลิตและการตลาด การศึกษาคัดเลือกพันธุ์มะม่วงบนพื้นที่สูงสำหรับการแปรรูป
3 วิจัยสนับสนุนการเสริมสร้างประสิทธิภาพการผลิตและการตลาด โครงการวิจัยและพัฒนาหวายเพื่อสร้างรายได้แก่ชุมชน
4 วิจัยสนับสนุนการเสริมสร้างประสิทธิภาพการผลิตและการตลาด ชุดโครงการวิจัยเชิงบูรณาการเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการผลิตและ การตลาดของข้าวบนพื้นที่สูงโครงการย่อยที่ 2 : โครงการฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของดินและการจัดการธาตุอาหารข้าว

# แผนงาน โครงการ
1 การผลิตและการตลาด ชุดโครงการวิจัยและพัฒนาการเพิ่มผลผลิตและคุณภาพผลผลิตไม้ผลในพื้นที่โครงการหลวงและพื้นที่ขยายผลโครงการหลวงโครงการย่อยที่ 2 : การวิจัยเพื่อทดสอบเทคโนโลยีโครงการหลวงในการผลิตและการตลาดไม้ผลในพื้นที่ขยายผลโครงการหลวง
2 ด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและความหลากหลายทางชีวภาพ โครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อฟื้นฟูการปลูกและสร้างมูลค่าเพิ่มพืชท้องถิ่นบนพื้นที่สูง: หวายและต๋าว
3 ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและความหลากหลายทางชีวภาพ การฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของดินและการจัดการธาตุอาหารพืชในพื้นที่ขยายผลโครงการหลวง

# แผนงาน โครงการ
1 วิจัยปฏิบัติการในพื้นที่ขยายผลโครงการหลวง การทดสอบเทคโนโลยีการลดการใช้สารเคมีสำหรับการปลูกผักบนพื้นที่สูง