This is an example of a HTML caption with a link.
 
- ข้อมูลเปิดเผยราคากลาง โครงการจัดซื้อวัสดุเกษตร จำนวน 5 รายการ สำนักพัฒนา
ประกาศ: 11 เมษายน 2561 | สิ้นสุด: 11 พฤษภาคม 2561
- ข้อมูลเปิดเผยราคากลาง โครงการจัดซื้อปุ๋ยเคมี 46-0-0 จำนวน 1,050.00 กระสอบ พร้อมจัดส่งถึงพื้นที่ศูนย์ปฏิบัติการโครงการขยายผลโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่ปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืน จำนวน 11 พื้นที่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) สถาบันวิจัยแล
ประกาศ: 10 เมษายน 2561 | สิ้นสุด: 10 พฤษภาคม 2561
- ข้อมูลเปิดเผยราคากลาง โครงการจัดซื้อวัสดุประปา จำนวน 54 รายการ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)
ประกาศ: 10 เมษายน 2561 | สิ้นสุด: 10 พฤษภาคม 2561
- ข้อมูลเปิดเผยราคากลาง จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ สำนักยุทธศาสตร์และแผน สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง(องค์การมหาชน)
ประกาศ: 9 เมษายน 2561 | สิ้นสุด: 9 พฤษภาคม 2561
- ข้อมูลเปิดเผบราคากลาง โครงการจัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 5 รายการ สำนักพัฒนา สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)
ประกาศ: 5 เมษายน 2561 | สิ้นสุด: 5 พฤษภาคม 2561
- ข้อมูลเปิดเผยราคากลาง โครงการจัดซื้อรถจักรยานยนต์ 4 จังหวะ จำนวน 5 คัน
ประกาศ: 4 เมษายน 2561 | สิ้นสุด: 4 พฤษภาคม 2561
- ข้อมูลเปิดเผยราคากลาง โครงการจัดซื้อเครื่องฉายภาพโปรเจคเตอร์ พร้อมจอขาตั้ง 70x70 นิ้ว จำนวน 8 เครื่อง
ประกาศ: 4 เมษายน 2561 | สิ้นสุด: 4 พฤษภาคม 2561
- ข้อมูลเปิดเผยราคากลาง โครงการจ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติงานในโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง กลุ่มที่ 4 (สาละวิน) จำนวน 1 อัตรา
ประกาศ: 4 เมษายน 2561 | สิ้นสุด: 4 พฤษภาคม 2561
- ข้อมูลเปิดเผยราคากลาง โครงการ จ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติงานในโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง จำนวน 4 อัตรา ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)
ประกาศ: 3 เมษายน 2561 | สิ้นสุด: 30 เมษายน 2561
- ข้อมูลเปิดเผยราคากลาง โครงการจ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติงานในโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง กลุ่มที่ 3 (น่าน) จำนวน 1 อัตรา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ประกาศ: 2 เมษายน 2561 | สิ้นสุด: 2 พฤษภาคม 2561
- ข้อมูลเปิดเผยราคากลาง โครงกาาจ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติงานโครงการวิจัยระบบเกษตรแบบมีส่วนร่วมในพื้นที่เฉพาะ จำนวน 1 อัตรา
ประกาศ: 2 เมษายน 2561 | สิ้นสุด: 2 พฤษภาคม 2561
- ข้อมูลเปิดเผยราคากลาง จ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติงานโครงการวิจัยระบบเกษตรแบบมีส่วนร่วมในชุมชนทำนาบนพื้นที่สูง จำนวน 1 อัตรา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ประกาศ: 2 เมษายน 2561 | สิ้นสุด: 2 พฤษภาคม 2561
- ข้อมูลเปิดเผยราคากลาง โครงการจ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติงานโครงการวิจัยระบบเกษตรแบบมัส่วนร่วมในชุมชนที่ปลูกข้าวไร่ ข้าวโพด จำนวน 1 อัตรา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สำนักวิจัยสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)
ประกาศ: 30 มีนาคม 2561 | สิ้นสุด: 30 เมษายน 2561
- ข้อมูลเปิดเผยราคากลาง โครงการจัดทำสื่อการเรียนรู้ด้านการอารักขาพืช เรื่อง คำแนะคำการใช้สารป้องกันกำจัดศัตรูพืช ปี 2560 สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)
ประกาศ: 30 มีนาคม 2561 | สิ้นสุด: 30 เมษายน 2561
- ข้อมูลเปิดเผยราคากลาง โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ จำนวน 7 เครื่อง สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)
ประกาศ: 30 มีนาคม 2561 | สิ้นสุด: 30 เมษายน 2561
- ข้อมูลเปิดเผยราคากลาง จ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติงานโครงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการวางแผนและพัฒนาพื้นที่สูง จำนวน 1 อัตรา ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง(องค์การมหาชน)
ประกาศ: 30 มีนาคม 2561 | สิ้นสุด: 30 เมษายน 2561
- ข้อมูลเปิดเผยราคากลาง โครงการจ้างเหมาวิเคราะห์ตัวอย่างดิน โครงการวิจัยเพื่อฟื้นฟูควาามอุดมสมบูรณ์ของดินบนพื้นที่สูง สำนักวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)
ประกาศ: 29 มีนาคม 2561 | สิ้นสุด: 29 เมษายน 2561
ทั้งหมด 44

แนะนำองค์ความรู้
มะคำดีควาย

มะคำดีควาย

บ่าซัก หรือ มะคำดีควาย เป็นไม้ขนาดกลางหรือขนาดใหญ่ ผลแก่แก้ไข้ดับพิษร้อนภายใน


ซิมบิเดียม

ซิมบิเดียม

ซิมบีเดียมเป็นกล้วยไม้สกุลหนึ่งที่มูลนิธิโครงการหลวงได้นำมาศึกษาการปลูกเลี้ยงบนที่สูงตั้งแต่ พ.ศ.2515 เพื่อศึกษาและทดลองปลูกเลี้ยง


ภูมิปัญญาการสกัดน้ำมันจากพื้ชท้องถิ่น

ภูมิปัญญาการสกัดน้ำมันจากพื้ชท้องถิ่น

ปัจจุบันภูมิปัญญาในการสกัดน้ำมันเริ่มสูญหายไป เหลือผู้เฒ่าผู้แก่ที่ทำเป็นอยู่ไม่กี่คน และบางส่วนเริ่มเปลี่ยนไปใช้เครื่องจักรสมัยใหม่


วัฒนธรรมและลายผ้าทอคะฉิ่น

วัฒนธรรมและลายผ้าทอคะฉิ่น

ชาวคะฉิ่นอพยพจากทางใต้ประเทศทิเบตบริเวณต้นแม่น้ำอิระวดี และยังคงสือทอดวัฒนธรรมไว้อย่างเหนียวแน่นระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ ระบบเว็บเมลสถาบัน ระบบขอรับบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบเครือข่ายภายในสถาบัน