This is an example of a HTML caption with a link.
 
หน้าหลัก > หน้าแรกงานวิจัย
บทความงานวิจัย
โครงการวิจัยและพัฒนาหวายเพื่อสร้างรายได้แก่ชุมชน

โครงการวิจัยและพัฒนาหวายเพื่อสร้างรายได้แก่ชุมชน

หวายเป็นพืชป่าพวกปาล์มเลื้อยมีหนาม พบมากในป่าเขตร้อน มีชนิดและพันธุ์หลากหลาย ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีความหลากหลายของพันธุกรรมหวายมากที่สุดในโลก ในประเทศไทยพบว่ามีประมาณ 60 ชนิด 6 สกุล คิดเป็นครึ่งหนึ่งของสกุลหวายที่มีอยู่ในโลก หวายเป็นพืชท้องถิ่นที่ชุมชนบนพื้นที่สูงยังคงมีการใช้ประโยชน์ในแง่การบริโภคและใช้สอย

รายละเอียด...

โพสต์: 19 พฤศจิกายน 2557

โครงการวิจัยและพัฒนาชีวภัณฑ์เกษตรและผลิตภัณฑ์สำหรับการปลูกพืชเพื่อลดการใช้สารเคมีบนพื้นที่สูง

โครงการวิจัยและพัฒนาชีวภัณฑ์เกษตรและผลิตภัณฑ์สำหรับการปลูกพืชเพื่อลดการใช้สารเคมีบนพื้นที่สูง

พื้นที่สูงหลายแห่งในประเทศไทยเป็นที่อยู่อาศัยและที่ทำกินของชาวไทยภูเขา โดยประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ได้แก่ การปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ ชนิดพืชที่นิยมปลูกมากคือ ผักตระกูลกะหล่ำ มะเขือ พริก ข้าวโพด ไม้ดอก ไม้ผลเมืองหนาว กาแฟ ซึ่งบางชนิดมีการใช้สารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชและปุ๋ยเคมีปริมาณมาก

รายละเอียด...

โพสต์: 23 เมษายน 2557

โครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการพัฒนาชุมชนต้นแบบโครงการหลวงเพื่อให้คนอยู่อาศัยร่วมกับป่าไม้และสิ่งแวดล้อมได้อย่างยั่งยืน

โครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการพัฒนาชุมชนต้นแบบโครงการหลวงเพื่อให้คนอยู่อาศัยร่วมกับป่าไม้และสิ่งแวดล้อมได้อย่างยั่งยืน

โครงการหลวงได้พัฒนาชุมชนชาวเขาในพื้นที่สูงต่างๆ ของพื้นที่ 5 จังหวัดภาคเหนือตอนบน รวม 38 แห่ง โดยอาศัยองค์ความรู้จากงานวิจัยถ่ายทอดไปยังประชากรชาวเขาในกลุ่มเป้าหมาย ในการประกอบอาชีพการปลูกพืชผัก ไม้ผล พืชไร่ และเลี้ยงสัตว์ ภายใต้ระบบการอนุรักษ์ดินและน้ำ

รายละเอียด...

โพสต์: 30 มกราคม 2557

โครงการวิจัยการฟื้นฟูแหล่งอาหาร Food Bank

โครงการวิจัยการฟื้นฟูแหล่งอาหาร Food Bank

ปัจจุบันพื้นที่ป่าของประเทศไทยลดลงไปเป็นจำนวนมาก เป็นเหตุให้พันธุกรรมที่เป็นประโยชน์ในอดีตบางประเภทลดน้อยลงไปหรือบางชนิดสูญพันธุ์ไปก็มี ทำให้ความเป็นประโยชน์จากป่าที่ใช้เพื่อเป็นแหล่งอาหาร ยา สมุน ไพร และพลังงานลดลง

รายละเอียด...

โพสต์: 8 ธันวาคม 2556

การสังเคราะห์องค์ความรู้ของชุมชน

การสังเคราะห์องค์ความรู้ของชุมชน

ทรัพยากรป่าไม้เป็นทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญ เพราะป่าไม้เป็นต้นกำเนิดของน้ำ ทั้งน้ำในการอุปโภคและบริโภคในเขตภาคเหนือ ซึ่งเป็นแหล่งต้นน้ำลำธาร ที่สำคัญมีการตัดไม้ทำลายป่ามาก...

รายละเอียด...

โพสต์: 6 สิงหาคม 2556

โครงการทดสอบเชื้อเอนโดไฟติกกับถั่วลันเตา

โครงการทดสอบเชื้อเอนโดไฟติกกับถั่วลันเตา

แอคติโนมัยซีทเป็นเชื้อจุลินทรีย์ที่มีความสำคัญทางการแพทย์ และทางเภสัชกรรม เนื่องจาก สามารถผลิตสารทุติยภูมิ (secondary metabolite) ได้หลายชนิด เช่น สารปฏิชีวนะที่มีความสำคัญทางการเกษตรและอุตสาหกรรม อีกทั้ง ยังมีความสำคัญ ทางระบบนิเวศวิทยาอีกด้วย จึงมีผู้สนใจทำการศึกษากันอย่างกว้างขวาง

รายละเอียด...

โพสต์: 8 กรกฎาคม 2556

การประยุกต์เทคโนโลยีการลดอุณหภูมิแบบสูญญากาศเพื่อการส่งออก พืชผักและสมุนไพรของโครงการหลวง

การประยุกต์เทคโนโลยีการลดอุณหภูมิแบบสูญญากาศเพื่อการส่งออก พืชผักและสมุนไพรของโครงการหลวง

พืชผักอินทรีย์เป็นผักที่โครงการหลวงส่งเสริมให้เกษตรกรในพื้นที่ปลูก แต่หลังการเก็บเกี่ยว ผักอินทรีย์จะเสื่อมสภาพลงอย่างรวดเร็วกว่าผักปกติ เช่น จะเปลี่ยนเป็นสีเหลืองเร็วกว่าผักปกติ และมีอายุการวางจำหน่ายสั้นกว่า โดยเฉพาะช่วงที่มีอุณหภูมิสูง ผักอินทรีย์จะเหลืองภายในระยะเวลาอันสั้น เนื่องจากมีอัตราการหายใจสูงและสังเคราะห์เอทิลีนเพิ่มขึ้น ดังนั้น การลดความร้อนของผักทันทีและใช้ระยะเวลาสั้นโดยทำการลดอุณหภูมิในระบบสุญญากาศ (vacuum cooling) ซึ่งน่าจะช่วยลดการสูญเสียดังกล่าวได้

รายละเอียด...

โพสต์: 12 มิถุนายน 2556

โครงการรวบรวมองค์ความรู้เกี่ยวกับเงื่อนไขกำหนดความสำเร็จและรูปแบบการดำเนินงานที่ดี ของโครงการหลวงในการพัฒนาพื้นที่สงูในเชิงบรูณาการ

โครงการรวบรวมองค์ความรู้เกี่ยวกับเงื่อนไขกำหนดความสำเร็จและรูปแบบการดำเนินงานที่ดี ของโครงการหลวงในการพัฒนาพื้นที่สงูในเชิงบรูณาการ

โครงการหลวง เป็นองค์กรที่ดำเนินการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างต่อเนื่องนาน 37 ปีทำให้ปัญหาการปลูกฝิ่น สูญหายไปจากประเทศไทย ประชากรบนพื้นที่สูงมีชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้น ปัญหาความเสื่อมโทรมของสภาพแวดล้อมลดความรุนแรงลง ในการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องนี้ โครงการหลวงได้สะสมองค์ความรู้ไว้มาก ทั้งในระดับตัวเจ้าหน้าที่ที่ดำเนินงานอยู่กับเกษตรกร จนถึงระดับหัวหน้าสถานี และระดับบริหารจัดการองค์กร...

รายละเอียด...

โพสต์: 29 พฤษภาคม 2556

การทดสอบชนิดไม้ที่เหมาะสมในการปลูกเพื่อฟื้นฟูพื้นที่เสื่อมโทรมบนพื้นที่สูง

การทดสอบชนิดไม้ที่เหมาะสมในการปลูกเพื่อฟื้นฟูพื้นที่เสื่อมโทรมบนพื้นที่สูง

จังหวัดน่าน เป็นจังหวัดหนึ่งของภาคเหนือ ที่มีพื้นที่สูงและเป็นแหล่งต้นน้ำลำธารที่สำคัญของประเทศ ซึ่งเกิดปัญหาความเสื่อมโทรมของระบบนิเวศน์ป่าไม้ในพื้นที่ลุ่มน้ำขึ้นเป็นพื้นที่กว้างและมีความรุนแรง...

รายละเอียด...

โพสต์: 10 พฤษภาคม 2556

องค์ความรู้เกี่ยวกับตราผลิตภัณฑ์โครงการหลวง

องค์ความรู้เกี่ยวกับตราผลิตภัณฑ์โครงการหลวง

ตราผลิตภัณฑ์ มีความสำคัญเนื่องจากทำให้ผู้บริโภคทราบถึงเอกลักษณ์ของสินค้า ถ้าหากผู้บริโภคสามารถจดจำตราสินค้าได้ และมีองค์ความรู้เกี่ยวกับตราผลิตภัณฑ์ ผู้บริโภคก็ไม่จำเป็นต้องเสียเวลากับการประมวลข้อมูลในการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์....

รายละเอียด...

โพสต์: 10 พฤษภาคม 2556

โครงการวิจัยการฟื้นฟูแหล่งอาหารและความหลากหลายทางชีวภาพของชุมชน

โครงการวิจัยการฟื้นฟูแหล่งอาหารและความหลากหลายทางชีวภาพของชุมชน

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง ดำเนินการวิจัยเพื่อการฟื้นฟูสภาพความสมบูรณ์ของป่ารอบชุมชน สำหรับใช้ประโยชน์ทั้งด้านแหล่งอาหาร ยา สมุนไพร ตลอดจนเพื่อพลังงาน โดยการมีส่วนร่วม ของชุมชน ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก และอุตรดิตถ์

รายละเอียด...

โพสต์: 8 เมษายน 2556

การศึกษา ระบบการปลูกข้าวโพด บนพื้นที่ลาดชัน โดยไม่ไถพรวน และเหลื่อมด้วยพืชตระกูลถั่ว

การศึกษา ระบบการปลูกข้าวโพด บนพื้นที่ลาดชัน โดยไม่ไถพรวน และเหลื่อมด้วยพืชตระกูลถั่ว

การใช้ประโยชน์พื้นที่ลาดชันสูง โดยอาศัย น้ำฝนเป็นหลัก ด้วยวิธีการปฏิบัติและการใช้ระบบการปลูกพืชที่ไม่เหมาะสม ทำให้เกิดการชะล้างพังทลายของดินอย่างรุนแรง ทำให้ดินเสื่อมคุณภาพลง ทั้งทางเคมีและทางกายภาพ สูญเสียความอุดมสมบูรณ์ ทำให้ผลิตภาพของดินลดลง

รายละเอียด...

โพสต์: 8 เมษายน 2556

งานวิจัยสังคมและนโยบาย ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านหัตถกรรม

งานวิจัยสังคมและนโยบาย ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านหัตถกรรม

จากการศึกษาประวัติศาสตร์พบว่า กลุ่มชาติพันธุ์ของชุมชนบนพื้นที่สูง มีศักยภาพในด้านงานหัตถกรรมประเภท เสื้อผ้าเครื่องแต่งกายสูงและโดดเด่น แต่ศักยภาพและความโดดเด่นเหล่านี้ กําลังถูกลบเลือนไปจากสังคม ยิ่งไปกว่านั้นวงจร ความสัมพันธ์ระหว่างคนในครอบครัว คนในชุมชนที่เคยเชื่อมร้อยกันไว้ด้วยงานหัตถกรรมเหล่านี้กําลังถูกแทนที่ด้วยสิ่งอื่น ซึ่งพรากจิตวิญญาณของผู้คนในชุมชนให้ห่างออกไป จากรากเหง้าทางวัฒนธรรมของตนเองทุกขณะ

รายละเอียด...

โพสต์: 28 มีนาคม 2556

ทั้งหมด 30

สรุปผลการดำเนินงานวิจัย
รายการทรัพย์สินทางปัญญาของ สวพส.
แนะนำองค์ความรู้
พีช (Peach) และเนคทารีน (Nectarine)

พีช (Peach) และเนคทารีน (Nectarine)

พีชเป็นไม้ผลเขตหนาวประเภทรับประทานผลสด จะผลิใบปลายฤดูหนาว และออกดอกสีชมพู สวยงามมาก


ผักคาวตอง

ผักคาวตอง

ผักคาวตองเป็นยาสมุนไพรพื้นบ้าน ใช้ในการรักษาโรคที่เกี่ยวกับผิวหนัง แมลงสัตว์กัดต่อย พอกแก้ฝี และขับปัสสาวะ


มะคำดีควาย

มะคำดีควาย

บ่าซัก หรือ มะคำดีควาย เป็นไม้ขนาดกลางหรือขนาดใหญ่ ผลแก่แก้ไข้ดับพิษร้อนภายใน


องุ่น

องุ่น

องุ่นเป็นไม้ผลชนิดเถาเลื้อยที่มีอายุยานานหลายปี สามารถปลูกได้ในสภาพภูมิอากาศหลายแบบ แต่องุ่นที่ปลูกในภาพที่มีอากาศหนาวเย็นจะมีคุณภาพสูงกว่าระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ ระบบเว็บเมลสถาบัน ระบบขอรับบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบเครือข่ายภายในสถาบัน