This is an example of a HTML caption with a link.
 
รายการทรัพย์สินทางปัญญาของ สวพส. (2555)

ผลผลิตจากงานวิจัย


สิทธิบัตรการประดิษฐ์

ประเภท / รายการ เลขที่คำขอ สถานะ  

ผลิตภัณฑ์สำหรับเพาะกล้าพืชผัก

1201004650

อยู่ระหว่างการพิจารณา จากกรมทรัพย์สินทางปัญญา

รายละเอียด

กรรมวิธีการสังเคราะห์ฟีโรโมนสำหรับดึงดูดผีเสื้อหนอนใยผัก

1201000504

อยู่ระหว่างการพิจารณา จากกรมทรัพย์สินทางปัญญา

รายละเอียด

ชีวผลิตภัณฑ์สำหรับกำจัดแมลงหวี่ขาวและกรรมวิธีในการเตรียม

1201000503

อยู่ระหว่างการพิจารณา จากกรมทรัพย์สินทางปัญญา

รายละเอียด

ผลิตภัณฑ์กำจัดศัตรูพืชที่มีส่วนผสมของสารสกัดจากดีปลี หางไหล พริกไทย และหนอนตายหยาก

1201000505

อยู่ระหว่างการพิจารณา จากกรมทรัพย์สินทางปัญญา

รายละเอียด


ลิขสิทธิ์

ประเภท / รายการ เลขที่คำขอ สถานะ  

ฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่นบนพื้นที่สูง (Highland E-herbarium)

-

อยู่ระหว่างการพิจารณา จากกรมทรัพย์สินทางปัญญา

รายละเอียด

หนังสือพืชอาหารและสมุนไพรท้องถิ่นบนพื้นที่สูง ชุดที่ 1 บ้านปางมะโอ

273584

ได้รับหนังสือรับรองแล้วเมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2555 ทะเบียนข้อมูลเลขที่ ว.28458

รายละเอียด

หนังสือพืชอาหารและสมุนไพรท้องถิ่นบนพื้นที่สูง บ้านโป่งคำ ต.ดู่พงษ์

273585

ได้รับหนังสือรับรองแล้วเมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2555 ทะเบียนข้อมูลเลขที่ ว.28459

รายละเอียดทรัพย์สินทางปัญญาที่เป็นสิทธิของชุมชน


เครื่องหมายการค้า

ประเภท / รายการ เลขที่คำขอ สถานะ  

ข้าววังไผ่

861393

อยู่ระหว่างการพิจารณา จากกรมทรัพย์สินทางปัญญา

รายละเอียด