This is an example of a HTML caption with a link.
 

คณะอนุกรรมการสถาบัน

คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนนโยบาย


องค์ประกอบ

 นายอำพน กิตติอำพน ประธานอนุกรรมการ 
 นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ อนุกรรมการ 
 นายอัชพร จารุจินดา อนุกรรมการ 
 นายวรวิทย์ จำปีรัตน์ อนุกรรมการ 
 นายนนทิกร กาญจนะจิตรา อนุกรรมการ 
 นายชวลิต ชูขจร อนุกรรมการ 
 นายสมศักดิ์ โชติรัตนะศิริ อนุกรรมการ 
 นายสมชาย พฤฒิกัลป์ อนุกรรมการ 
 นายสุทัศน์ ปลื้มปัญญา อนุกรรมการ 
 นายอานนท์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา อนุกรรมการ 
 ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง อนุกรรมการและเลขานุการ 
 นางสาวณัฐสุพิณ ชนประเสริฐ อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 ผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และแผน ผู้ช่วยเลขานุการ 

อำนาจหน้าที่

 • ติดตามการดำเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายแผนยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ และแผนปฏิบัติงานของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง

 • จัดทำนโยบาย กำกับและประสานการดำเนินงานร่วมกับหน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง ให้ดำเนินงานสอดคล้องกับแผนปฏิบัติงานในแนวทางขยายผลพัฒนาพื้นที่สูง

 • กำหนดแนวทางนโยบายการบริหารจัดการอุทยานหลวงราชพฤกษ์ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์

 • กำกับดูแลการบริหารจัดการและการใช้บริการของอุทยานหลวงราชพฤกษ์ เพื่อให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพสูงสุด และสร้างความพึงพอใจแก่ผู้รับบริการ

 • รายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง

 • แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานได้ตามความเหมาะสม

 • ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่คณะกรรมการสถาบันมอบหมาย


คณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผล


องค์ประกอบ

 นางมิ่งขวัญ วิชยารังสฤษดิ์ ประธานอนุกรรมการ 
 นางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ อนุกรรมการ 
 นาวสาวธำรงลักษณ์ ลาพินี อนุกรรมการ 
 นาวสาวอ้อนฟ้า เวชชาชีวะ อนุกรรมการ 
 หัวหน้าหน่วยผู้ตรวจสอบภายใน เลขานุการ 
 เจ้าหน้าที่ที่ผู้อำนวยการมอบหมาย ผู้ช่วยเลขานุการ 

อำนาจหน้าที่

 • กำกับดูแลกิจการตามหลักธรรมาภิบาล

 • สอบทาน ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงาน

 • รายงานสถานะทางการเงิน

 • ประเมินความเสี่ยงในการบริหารจัดการ

 • สอบทานระบบควบคุมภายใน

 • สอบทานรายงานจากผู้ตรวจสอบภายในที่เป็นตามระเบียบของหน่วยงานกลางที่เกี่ยวข้อง

 • เสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาต่างๆ แก่คณะกรรมการ

 • กำหนดจรรยาบรรณในการดำเนินงานของหน่วยงาน รวมทั้งเปิดเผยในรายงานประจำปี

 • ให้คณะอนุกรรมกาารตรวจสอบและประเมินผล มีอำนาจในการเชิญเจ้าหน้าที่สถาบัน หรือบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องมาให้ข้อมูลหรือมาเข้าร่วมการประชุมกับคณะอนุกรรมการได้ตามความเหมาะสม หรือตามที่อนุกรรมการเห็นควร

 • ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการสถาบันมอบหมาย


คณะอนุกรรมการวิจัยและพัฒนา


องค์ประกอบ

 นายสุทัศน์ ปลื้มปัญญา ประธานอนุกรรมการ 
 รองศาสตราจารย์ ดร.อุณารุจ บุญประกอบ อนุกรรมการ 
 รองศาสตราจารย์สมพร อิศวิลานนท์ อนุกรรมการ 
 ศาสตราจารย์ ดร.อนุรักษ์ ปัญญานุวัฒน์ อนุกรรมการ 
 รองศาสตราจารย์ธีระ วิสิทธิ์พานิช อนุกรรมการ 
 ดร.ณรงค์ชัย พิพัฒน์ธนวงศ์ อนุกรรมการ 
 รองศาสตราจารย์ ดร.กัมปนาท ภักดีกุล อนุกรรมการ 
 รองศาสตราจารย์ ดร.อานัฐ ตันโช อนุกรรมการ 
 นายเมธี พยอมยงค์ อนุกรรมการ 
 ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง อนุกรรมการ 
 ผู้อำนวยการสำนักวิจัย อนุกรรมการและเลขานุการ 
 ผู้อำนวยการสำนักพัฒนา อนุกรรมการและเลขานุการ 
 เจ้าหน้าที่ยุทธศาสตร์และแผน ผู้ช่วยลขานุการ 

อำนาจหน้าที่

 • เสนอแนะการกำหนดนโยบาย และแผนงานต่างๆ เกี่ยวกับงานวิจัยและพัฒนา เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์

 • เสนอแนะการกำหนดโครงการหรือกิจกรรมของแผนปฏิบัติงานประจำปี รวมถึงการพัฒนาระบบปฏิบัติงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

 • ติดตามและรายงานผลการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนาต่อคณะกรรมการสถาบัน

 • เชิญบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิมาช่วยปฏิบัติงานได้ตามความจำเป็น หรือแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานได้ตามความเหมาะสม

 • ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่คณะกรรมการสถาบันมอบหมาย


คณะอนุกรรมการอุทยานหลวงราชพฤกษ์

องค์ประกอบ

 นายอำพน กิตติอำพน ประธานอนุกรรมการ 
 นายภูมิใจ อัตตะนันท์ อนุกรรมการ 
 นางณัฐา โพธาภรณ์ อนุกรรมการ 
 นายณฐพงศ์ วรรณรัตน์ อนุกรรมการ 
 ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง อนุกรรมการ 
 ผู้อำนวยการอุทยานหลวงราชพฤกษ์ อนุกรรมการและเลขานุการ 
 นายสุพัฒน์ เมธีวรพจน์ อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

อำนาจหน้าที่

 • พิจารณากำหนดแนวทางการบริหารจัดการอุทยานหลวงราชพฤกษ์ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์

 • กลั่นกรองงบประมาณและแผนบริหารจัดการอุทยานหลวงราชพฤกษ์ประจำปี เพื่อเสนอคณะกรรมการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง

 • กำกับดูแลการบริหารจัดการและการให้บริการของอุทยานหลวงราชพฤกษ์ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามแผนบริหารจัดการและมีประสิทธิภาพสูงสุด

 • ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่คณะกรรมการสถาบันมอบหมายแนะนำองค์ความรู้
ผักคาวตอง

ผักคาวตอง

ผักคาวตองเป็นยาสมุนไพรพื้นบ้าน ใช้ในการรักษาโรคที่เกี่ยวกับผิวหนัง แมลงสัตว์กัดต่อย พอกแก้ฝี และขับปัสสาวะ


เฮมพ์ หรือ กัญชง

เฮมพ์ หรือ กัญชง

ปัจจุบัน ประเทศไทยมีการใช้เส้นใยเฮมพ์เพื่อนำมาแปรรูปและใช้ประโยชน์เป็นผลิตภัณฑ์ได้หลากหลายชนิด แต่เกษตรกรยังไม่สามารถผลิตเส้นใยเฮมพ์ได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย


พรรณไม้งามพระนามราชสกุลมหิดล ตอนที่ 6

พรรณไม้งามพระนามราชสกุลมหิดล ตอนที่ 6

ตอนนี้ขอนำเสนอความงดงามของกล้วยไม้รองเท้านารีพันธุ์ลูกผสมในพระนามสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เพื่อเทิดพระเกียรติ ให้ได้รู้จัก ร่วมกันส่งเสริม และอนุรักษ์พรรณไม้งามที่ทรงคุณค่าให้อยู่คู่แผ่นดิน และเรื่องราวของพระองค์ท่านสืบต่อไป


ผักกาดหอมบัตเตอร์เฮด

ผักกาดหอมบัตเตอร์เฮด

ผักกาดหอมบัตเตอร์เฮดใบมีลักษณะอ่อนนุ่มเป็นมัน เรียงซ้อนกันแน่นคล้ายดอกกุหลาบ และห่อหัวแบบระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ ระบบเว็บเมลสถาบัน ระบบขอรับบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบเครือข่ายภายในสถาบัน