This is an example of a HTML caption with a link.
 
หน้าหลัก > หน้าแรกงานวิจัย
บทความงานวิจัย
งานวิจัยสังคมและนโยบาย การแก้ไขปัญหาความยากจนของชาวเขา

งานวิจัยสังคมและนโยบาย การแก้ไขปัญหาความยากจนของชาวเขา

จากการดำเนินการวิจัย เรื่อง มูลเหตุความยากจนของชาวเขาและความเป็นไปได้ในการแก้ไขปัญหา ซึ่งศึกษาและวินิจฉัยมลู เหตุ และระดับความรุนแรงของปัญหาความยากจนของชาวเขา ในจังหวัดภาคเหนือ และได้ให้ข้อเสนอแนะ เชิงนโยบายและยุทธศาสตร์ตามลำดับก่อนหลัง ในการฟื้นฟู รักษา และพัฒนาฐานะความเป็นอยู่ของครัวเรือนบนพื้นที่สูง ให้เป็นชุมชนอยู่ดีมีสุขและชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง

รายละเอียด...

โพสต์: 22 มีนาคม 2556

งานวิจัยสังคมและนโยบาย การเคลื่อนย้ายสู่ชุมชนเมือง

งานวิจัยสังคมและนโยบาย การเคลื่อนย้ายสู่ชุมชนเมือง

จากการศึกษาผลกระทบ ของการเคลื่อนย้ายสู่ชุมชนเมือง ของเยาวชนชาวเขา ต่อสภาพเศรษฐกิจและสังคมของชุมชนบนพื้นที่สูง ในปีงบประมาณ 2551 พบว่า การเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิต ของสังคมหรือชุมชนชาวเขา ในกระแสโลกาภิวัต มีทั้งปัจจัยสนับสนุนและปัจจัยผลักดัน ใหเกิดโอกาสในการพัฒนาด้านการศึกษาและการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคม

รายละเอียด...

โพสต์: 19 มีนาคม 2556

โครงการวิจัยและพัฒนาปัจจัยการผลิตชีวภาพเพื่อทดแทนสารเคมีเกษตรบนพื้นที่สูง เชื้อแอคติโเอนโดไฟท์จากสมุนไพรไทยและควบคุมโรคผักในระยะกล้า

โครงการวิจัยและพัฒนาปัจจัยการผลิตชีวภาพเพื่อทดแทนสารเคมีเกษตรบนพื้นที่สูง เชื้อแอคติโเอนโดไฟท์จากสมุนไพรไทยและควบคุมโรคผักในระยะกล้า

ผักเมืองหนาวเป็นผักได้รับความนิยม จากผู้บริโภคค่อนข้างสูง เนื่องด้วยรสชาติ และความกรอบอร่อย ประกอบกับกระแสความนิยมบริโภคอาหารตะวันตก ส่งผลให้มีการบริโภคผักเมืองหนาวสูงขึ้น เมื่อเทียบกับผักทั่วไป ราคาของผักเมืองหนาวจะค่อนข้างสูงกว่า

รายละเอียด...

โพสต์: 7 มีนาคม 2556

โครงการวิจัยและพัฒนาปัจจัยการผลิตชีวภาพ เพื่อทดแทนสารเคมีเกษตรบนพื้นที่สูง โครงการทดสอบเชื้อเอนโดไฟติกกับถั่วลันเตา

โครงการวิจัยและพัฒนาปัจจัยการผลิตชีวภาพ เพื่อทดแทนสารเคมีเกษตรบนพื้นที่สูง โครงการทดสอบเชื้อเอนโดไฟติกกับถั่วลันเตา

แอคติโนมัยซีทเป็นเชื้อจุลินทรีย์ที่มีความสำคัญทางการแพทย์ และทางเภสัชกรรม เนื่องจากสามารถผลิตสารทุติยภูมิ (secondary metabolite) ได้หลายชนิด เช่น สารปฏิชีวนะที่มีความสำคัญทาง การเกษตรและอุตสาหกรรม อีกทั้ง ยังมีความสำคัญ ทางระบบนิเวศวิทยาอีกด้วย จึงมีผู้สนใจ ทำการศึกษากันอย่างกว้างขวาง

รายละเอียด...

โพสต์: 7 มีนาคม 2556

งานวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพ การฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของสภาพป่าของชุมชนบนพื้นที่สูงสำหรับใช้ประโยชน์ด้านแหล่งอาหาร จ.เชียงใหม่

งานวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพ การฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของสภาพป่าของชุมชนบนพื้นที่สูงสำหรับใช้ประโยชน์ด้านแหล่งอาหาร จ.เชียงใหม่

เนื่องจากชุมชนบนพื้นที่สูง เป็นชุมชนที่มีวิถีชีวิตที่ต้องพึ่งพิงทรัพยากรธรรมชาติ ทั้งทางตรงและทางอ้อมสูง และทรัพยากรดังกล่าวก็เอื้อประโยชน์แก่ชุมชนในรูปแบบที่หลากหลาย เช่น เป็นเสมือนคลังอาหาร ร้านขายยา หรือแหล่งพลังงานของชุมชน เป็นต้น

รายละเอียด...

โพสต์: 20 กุมภาพันธ์ 2556

งานวิจัยการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวและตลาด การจัดการหลังการเก็บเกี่ยว

งานวิจัยการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวและตลาด การจัดการหลังการเก็บเกี่ยว

องค์ความร้กูระบวนการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวที่ใช้ในปัจจุบันของผักกาดฮ่องเต้

รายละเอียด...

โพสต์: 31 มกราคม 2556

งานวิจัยเพิ่มผลผลิตและคุณภาพผลผลิต ทดสอบเทคโนโลยีโครงการหลวง

งานวิจัยเพิ่มผลผลิตและคุณภาพผลผลิต ทดสอบเทคโนโลยีโครงการหลวง

เพื่อทดสอบเทคโนโลยีโครงการหลวง และประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและสภาพภูมิสังคม เพื่อส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้เทคโนโลยี และเพื่อปัญหาที่เกิดขึ้นจากการถ่ายทอดเทคโนโลยีไปสู่การปฏิบัติ สำหรับนำไปสู่การพัฒนาประเด็นงานวิจัยและองค์ความรู้ใหม่ ในการแก้ไขปัญหา ก่อนขยายผลสำเร็จนำไปใช้พัฒนาและส่งเสริมแก่ชุมชนต่อไป

รายละเอียด...

โพสต์: 31 มกราคม 2556

งานวิจัยเพิ่มผลผลิตและคุณภาพผลผลิต การปลูกกัญชง

งานวิจัยเพิ่มผลผลิตและคุณภาพผลผลิต การปลูกกัญชง

สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ได้พระราชทาน พระราชเสาวนีย์ในโอกาสที่ทรงเสด็จพระราชดำเนิน เยี่ยมราษฎรชาวเขา ในพื้นที่ภาคเหนือ ทรงมีพระราชประสงค์ให้มีการศึกษา ส่งเสริม และสนับสนุนให้ราษฎรชาวเขา ปลูกกัญชงเพื่อเป็นอาชีพ สามารถนำไปใช้ผลิตผ้าใยกัญชง สำหรับเป็นเครื่องนุ่มห่มของครอบครัวและจำหน่ายสู่ตลาดเพื่อเสริมรายได้

รายละเอียด...

โพสต์: 16 มกราคม 2556

งานวิจัยเพิ่มผลผลิตและคุณภาพผลผลิต ต้นแบบการผลิตพืชเมืองหนาว

งานวิจัยเพิ่มผลผลิตและคุณภาพผลผลิต ต้นแบบการผลิตพืชเมืองหนาว

เนื่องจากในปี 2548 พบปัญหา ผลผลิตสตรอเบอรี่ ของเกษตรกรเสียหาย จำนวนมาก เนื่องจาก มีฝนตกในช่วงฤดูหนาว ซึ่งเป็นช่วงระหว่างการเก็บเกี่ยวผลผลิต ดังนั้น การผลิตพืชเมืองหนาว ภายใต้สภาพโรงเรือน อาจเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาอันเนื่องมาจาก ความแปรปรวนของสภาพอากาศ

รายละเอียด...

โพสต์: 15 มกราคม 2556

งานวิจัยเพิ่มผลผลิตและคุณภาพผลผลิต รูปแบบโรงเรือน

งานวิจัยเพิ่มผลผลิตและคุณภาพผลผลิต รูปแบบโรงเรือน

แนวโน้มสถานการณ์ตลาด ผลผลิตทางการเกษตรในปัจจุบัน มีความต้องการปริมาณ และคุณภาพผลผลิตเพิ่มสูงขึ้น รวมถึงความต้องการที่สำคัญของผู้บริโภค คือ ผลผลิตสวยงามและความปลอดภัยจากสารเคมีตกค้าง เกษตรกรจึงต้องพัฒนากระบวนการผลิต ให้มีคุณภาพและปลอดภัย

รายละเอียด...

โพสต์: 14 มกราคม 2556

การเร่งกระบวนการสุกของเสาวรสหวาน

การเร่งกระบวนการสุกของเสาวรสหวาน

จากการศึกษา พบว่า สารละลายเอธิฟอน ความเข้มข้น 0.6 เปอร์เซ็นต์ เหมาะสมที่สุดในการเร่งการสุกของเสาวรสหวาน โดยพบว่า เสาวรสหวานทั้งหมดที่บ่มให้สุก มีการเปลี่ยนแปลงสีผิวอย่างสม่ำเสมอทั้งผล และไม่ทำให้ผลที่สุกเกิดอาการผิวผลยุบ

รายละเอียด...

โพสต์: 21 กันยายน 2555

โครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการการพัฒนาระบบตลาดชุมชนบนพื้นที่สูง

โครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการการพัฒนาระบบตลาดชุมชนบนพื้นที่สูง

เป็นกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมของชุมชนโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษารูปแบบและแนวทางการพัฒนาระบบตลาดสินค้าเกษตรที่เหมาะสม

รายละเอียด...

โพสต์: 24 สิงหาคม 2555

โครงการวิจัยการจัดการธาตุอาหารพืชและฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของดินในพื้นที่ขยายผลโครงการหลวง

โครงการวิจัยการจัดการธาตุอาหารพืชและฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของดินในพื้นที่ขยายผลโครงการหลวง

พื้นที่สูงเป็นพื้นที่ที่ดินเสื่อมความอุดมสมบูรณ์ เนื่องจากสภาพความลาดชันดังนั้นการปลูกพืชบนพื้นที่ลาดชันเป็นเวลานาน

รายละเอียด...

โพสต์: 24 สิงหาคม 2555

ทั้งหมด 30

สรุปผลการดำเนินงานวิจัย
รายการทรัพย์สินทางปัญญาของ สวพส.
แนะนำองค์ความรู้
ไฮเดรนเยีย

ไฮเดรนเยีย

“ไฮเดรนเยีย ช่อชั้น หลากสี พื้นถิ่นไม้หนาวนี้ พรั่งพร้อม งดงามอุทยานที่ ราชพฤกษ์ ขาวม่วงชมพูล้อม อีกฟ้างามตา”


พีช (Peach) และเนคทารีน (Nectarine)

พีช (Peach) และเนคทารีน (Nectarine)

พีชเป็นไม้ผลเขตหนาวประเภทรับประทานผลสด จะผลิใบปลายฤดูหนาว และออกดอกสีชมพู สวยงามมาก


การพัฒนาชาในพื้นที่โครงการหลวง

การพัฒนาชาในพื้นที่โครงการหลวง

ชามีแหล่งกำเนิดทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีนใกล้ต้นน้ำอิรวดี แล้วแพร่กระจายไปรัฐอัสสัมของอินเดีย ประเทศเมียมาร์ ตอนเหนือของไทยและไปสิ้นสุดที่ประเทศเวียตนาม


นางพญาเสือโคร่ง

นางพญาเสือโคร่ง

นางพญาเสือโคร่งหรือกำลังเสือโคร่งเป็นไม้ยืนต้นขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ เปลือกสีน้ำตาลเทามีกลิ่นหอมคล้ายการบูรระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ ระบบเว็บเมลสถาบัน ระบบขอรับบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบเครือข่ายภายในสถาบัน