This is an example of a HTML caption with a link.
 
Digital Agriculture รวมลิงค์หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ลิงค์ร้านค้าออนไลน์ (e-Catalog)
รวมลิงค์งานรัฐบาล