This is an example of a HTML caption with a link.
 
การปลูกกาแฟเพื่อลดการเผา

โพสต์: 29 ตุลาคม 2556     อ่าน: 4,285 ครั้ง


This text will be replaced

การปลูกกาแฟเพื่อลดการเผา


การปลูกกาแฟ “อราบิก้า” เพื่อลดการเผา

การปลูกแบบกลางแจ้ง
     ข้อเสีย
     -  คุณภาพกาแฟต่ำกว่า
     -  ต้นกาแฟโทรมเร็ว
     -  อายุการให้ผลผลิตไม่ยาวนาน
     -  ใช้ปัจจัยการผลิตจำพวกปุ๋ยหรือสารเคมีเกษตรต่างๆ ค่อนข้างมาก

การปลูกร่วมกับป่า
     ข้อดี
     - คุณภาพกาแฟสูง
     - ต้นกาแฟไม่โทรม
     - อายุการให้ผลผลิตยาวนาน
     - ใช้ปุ๋ยน้อย
     - ลดปัญหาเรื่องพื้นที่ปลูก
     - ลดปัญหาการบุกรุกแผ้วถางพื้นที่ป่าและการเผา
     - เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการปลูกกาแฟแซมป่าหรือสวนไม้ผล

ผลกระทบต่อป่า
     -  การบุกรุกแผ้วถางพื้นที่ป่าและการเผา เพื่อเตรียมพื้นที่ปลูก

ความสัมพันธ์ของป่ากับการทำสวนกาแฟ
     1. ความชื้น : ร่มเงาจากต้นไม้ช่วยรักษาความชื้นในดิน จึงทำให้ไม่จำเป็นต้องอาศัยระบบการให้น้ำกับต้นกาแฟ
     2. ร่มเงา : ร่มเงาจากป่าธรรมชาติหรือไม้ยืนต้นบังร่มจะช่วยลดความเข้มของแสง อุณหภูมิ ลมและอุณหภูมิดิน เพื่อไม่ให้ต้นกาแฟเสื่อมสภาพเร็วและชะลอการสุกแก่ของผลทำให้เมล็ดมีคุณภาพที่ดีขึ้น

ข้อควรระวัง
     ควรมีการตัดแต่งไม้ร่มเงา เพื่อให้ต้นกาแฟรับแสงที่เหมาะสม เพราะหากการจัดการไม่ดี ไม้ร่มเงาจะเป็นสาเหตุที่ทำให้ผลผลิตกาแฟลดลงได้ คือ ไม้ร่มเงาจะบังแสงต้นกาแฟมากเกินไปและอาจแย่งน้ำและอาหารจากต้นกาแฟได้

------------------------------------------------------------------------------
โครงการพัฒนาระบบการจัดการองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาพื้นที่สูง
ศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ สำนักยุทธศาสตร์และแผน
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)
ผลิตในปี 2556

ทั้งหมด 57

แนะนำองค์ความรู้
พรรณไม้งามพระนามราชสกุลมหิดล ตอนที่ 1

พรรณไม้งามพระนามราชสกุลมหิดล ตอนที่ 1

กันภัยมหิดลเป็นไม้ประจำถิ่นของไทยเพียงแห่งเดียว ซึ่งพบครั้งแรกโดยอาจารย์เกษม จันทรประสงค์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์จิรายุพิน จันทรประสงค์ (เจิมศิริวัฒน์) ที่น้ำตกไทรโยคน้อย จังหวัดกาญจนบุรี


พรรณไม้งามพระนามราชสกุลมหิดล ตอนที่ 5

พรรณไม้งามพระนามราชสกุลมหิดล ตอนที่ 5

พรรณไม้งามที่มีชื่อเกี่ยวข้องกับพระนามาภิไธย ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ มีหลายชนิด ในโอกาสนี้จะได้นำเสนออีก 3 ชนิด ได้แก่ โมกราชินี มหาพรหมราชินี และบัว ควีนสิริกิติ์


พรรณไม้งามพระนามราชสกุลมหิดล ตอนที่ 3

พรรณไม้งามพระนามราชสกุลมหิดล ตอนที่ 3

กุหลาบพระนาม ควีนสิริกิติ์ เป็นลูกผสมระหว่างกุหลาบพันธุ์ Konigin der Rosen และ Gloden Giant ซึ่งลูกผสมใหม่เรียกเป็นสายพันธุ์ Perr Gynt


ผักคาวตอง

ผักคาวตอง

ผักคาวตองเป็นยาสมุนไพรพื้นบ้าน ใช้ในการรักษาโรคที่เกี่ยวกับผิวหนัง แมลงสัตว์กัดต่อย พอกแก้ฝี และขับปัสสาวะระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ ระบบเว็บเมลสถาบัน ระบบขอรับบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบเครือข่ายภายในสถาบัน