This is an example of a HTML caption with a link.
 
พื้นที่ปฏิบัติงาน

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงมีพื้นที่ดำเนินงานในด้านการวิจัยและการพัฒนา ดังนี้


พื้นที่ปฏิบัติงาน แห่ง เป้าหมาย
(กลุ่มบ้าน)
การดำเนินงาน แผนระยะต่อไป
ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2557

1. ศูนย์พัฒนาโครงการหลวง/สถานีวิจัย

38 - - - - -

2. โครงการขยายผลโครงการหลวง

29 275 79 96 78 22

3. โครงการขยายผลโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่ปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืน

11 126 85 24 8 9

4. โครงการ "รักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน"

11 121 24 55 37 5

5. โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวงและพัฒนาศักยภาพชุมชนบนพื้นที่สูง

- 363 23 64 165 111

6. อุทยานหลวงราชพฤกษ์

1 - - - - -
*ระดับ :1 ดำเนินงานทุกยุทธศาสตร์, 2 ดำเนินงานบางยุทธศาสตร์, 3 ยังไม่ได้ดำเนินงาน

ความสัมพันธ์ของพื้นที่โครงการหลวง โครงการขยายผลโครงการหลวง และอุทยานหลวงราชพฤกษ์
แผนที่ความเชื่อมโยงของศูนย์โครงการขยายผลโครงการหลวงต่างๆกับโครงการหลวง