This is an example of a HTML caption with a link.
 
กิจกรรม สวพส.
โครงการส่งเสริมการจัดทำปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพที่เหมาะสมกับชุมชนบนพื้นที่สูง

โครงการส่งเสริมการจัดทำปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพที่เหมาะสมกับชุมชนบนพื้นที่สูง

จัดกิจกรรมสาธิตผลิตปุ๋ยอินทรีย์ให้แก่เกษตรกรในพื้นที่โครงการหลวงและขยายผลโครงการหลวง

1รายละเอียด...

แท็ก: กิจกรรม สวพส.    
โพสต์: 27 มิถุนายน 2555

โครงการสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีฯ พืชผักและสมุนไพร

โครงการสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีฯ พืชผักและสมุนไพร

จัดอบรมและศึกษาดูงานระหว่างเดือน มิถุนายน 2555 เพื่อให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่และเกษตรกร

1รายละเอียด...

แท็ก: กิจกรรม สวพส.    
โพสต์: 26 มิถุนายน 2555

ขอเชิญเที่ยวงาน เทศกาลปทุมมา ทิวลิปแห่งสยาม วันที่ 9–31 สิงหาคม 2555 ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์

ขอเชิญเที่ยวงาน เทศกาลปทุมมา ทิวลิปแห่งสยาม วันที่ 9–31 สิงหาคม 2555 ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์

ภายในงานมีการจัดแสดงทุ่งปทุมมาขนาดใหญ่ที่สุดในภาคเหนือ จัดสวนประดับด้วยปทุมมาหลากหลายสายพันธุ์ การประกวดปทุมมาสายพันธุ์ต่างๆ การจัดเสวนาทางวิชาการ เรื่อง “ทิศทางการส่งออกหัวพันธุ์และปทุมมาตัดดอกในตลาดโลก”

1รายละเอียด...

แท็ก: อุทยานหลวงราชพฤกษ์    
โพสต์: 26 มิถุนายน 2555

ศศช. บ้านซอแข่วาคี ต.แม่สอง อ.ท่าสองยาง จัดงานรณรงค์ปลูกป่าและหญ้าแฝก

ศศช. บ้านซอแข่วาคี ต.แม่สอง อ.ท่าสองยาง จัดงานรณรงค์ปลูกป่าและหญ้าแฝก

การจัดงานครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากนายเผด็จ พนาลัยเจริญ นายกอบต. เป็นประธานกล่าวเปิดงาน โดยได้รับความร่วมมือจากชาวบ้านในชุมชนและชุมชนใกล้เคียงเข้าร่วมงานจำนวน 70 คน

1รายละเอียด...

แท็ก: ถ่ายทอดองค์ความรู้    
โพสต์: 25 มิถุนายน 2555

การนิเทศและติดตามงาน ศศช.โป่งขาว และ ศศช.ขุนขานน้อย

การนิเทศและติดตามงาน ศศช.โป่งขาว และ ศศช.ขุนขานน้อย

โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวงและพัฒนาศักยภาพชุมชนบนพื้นที่สูง ได้นิเทศและติดตามงานพื้นที่พัฒนาฯ พื้นที่ใหม่ที่เริ่มดำเนินการในปี 2555

1รายละเอียด...

แท็ก: ถ่ายทอดองค์ความรู้    
โพสต์: 25 มิถุนายน 2555

ศศช.บ้านห้วยไทร อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน จัดงานรณรงค์ปลูกป่าและหญ้าแฝก

ศศช.บ้านห้วยไทร อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน จัดงานรณรงค์ปลูกป่าและหญ้าแฝก

ศศช.บ้านห้วยไทร อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ซึ่งเป็นพื้นที่พัฒนาศักยภาพฯ ภายใต้การดำเนินงานของโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวงและพัฒนาศักยภาพชุมชนบนพื้นที่สูง ได้จัดงานรณรงค์ปลูกป่าและหญ้าแฝก เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ดินและน้ำ เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2555

1รายละเอียด...

แท็ก: ถ่ายทอดองค์ความรู้    
โพสต์: 25 มิถุนายน 2555

การนิเทศและติดตามงานพื้นที่ถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวงในพื้นที่อำเภอแม่ลาน้อย

การนิเทศและติดตามงานพื้นที่ถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวงในพื้นที่อำเภอแม่ลาน้อย

โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวงและพัฒนาศักยภาพชุมชนบนพื้นที่สูง ได้นิเทศและติดตามงานพื้นที่ถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวง ในพื้นที่อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ทั้งหมด 12 แห่ง เมื่อวันที่ 5-9 มิถุนายน 2555

1รายละเอียด...

แท็ก: ถ่ายทอดองค์ความรู้    
โพสต์: 21 มิถุนายน 2555

ศศช.บ้านขุนแม่แลบ จัดงานรณรงค์ปลูกป่าและหญ้าแฝก

ศศช.บ้านขุนแม่แลบ จัดงานรณรงค์ปลูกป่าและหญ้าแฝก

ศศช.บ้านขุนแม่แลบ อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดงานรณรงค์ปลูกป่าและหญ้าแฝก เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2555 โดยในปี 2555 นี้ ได้จัดกิจกรรมที่ ศศช.บ้านหัวดอย ซึ่งเป็นบ้านบริวาร ตั้งอยู่ที่ หมู่5 ตำบลสันติคีรี อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

1รายละเอียด...

แท็ก: ถ่ายทอดองค์ความรู้    
โพสต์: 21 มิถุนายน 2555

ศศช.บ้านขุนแม่แลบ จัดศึกษาดูงานด้านการตลาดของผลิตภัณฑ์ผ้าทอสีธรรมชาติ

ศศช.บ้านขุนแม่แลบ จัดศึกษาดูงานด้านการตลาดของผลิตภัณฑ์ผ้าทอสีธรรมชาติ

ศศช.บ้านขุนแม่แลบ อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน จัดศึกษาดูงานด้านการตลาดของผลิตภัณฑ์ผ้าทอสีธรรมชาติ ณ ศูนย์ศิลปาชีพแม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน วันที่ 18 พฤษภาคม 2555

1รายละเอียด...

แท็ก: ถ่ายทอดองค์ความรู้    
โพสต์: 18 มิถุนายน 2555

ศศช.บ้านกิ่วสะไต จัดอบรมการเปลี่ยนยอดเสาวรสหวานให้กับเกษตรกร

ศศช.บ้านกิ่วสะไต จัดอบรมการเปลี่ยนยอดเสาวรสหวานให้กับเกษตรกร

การอบรมครั้งนี้ มีการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับหลักการ วัสดุอุปกรณ์ และการบำรุงรักษาภายหลังการต่อยอดเสาวรสหวาน โดยมีนายอรรนพ เปรม์เฐิยร์ เจ้าหน้าที่ไม้ผล โครงการหลวงหมอกจ๋าม เป็นวิทยากรสาธิตการเปลี่ยนยอดเสาวรสหวาน

1รายละเอียด...

แท็ก: ถ่ายทอดองค์ความรู้    
โพสต์: 15 มิถุนายน 2555

ทั้งหมด 418


ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ ระบบเว็บเมลสถาบัน ระบบขอรับบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบเครือข่ายภายในสถาบัน