This is an example of a HTML caption with a link.
 
ปฏิทินกิจกรรม
มิถุนายน

14

โครงการขยายผลโครงการหลวงแม่สลอง กำหนดจัดกิจกรรมส่งเสริมการปลูกป่าชาวบ้าน และจัดงาน รณรงค์ปลูกป่า หญ้าแฝกและลดการใช้สารเคมี โครงการขยายผลโครงการหลวงแม่สลอง จ.เชียงราย ในวันที่ 14 มิ.ย. 2555


เมษายน

18

โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวงและพื้นที่พัฒนาศักยภาพชุมชนบนพื้นที่สูง กำหนดจัดฝึกอบรม เรื่อง การปลูกไม้ผลบนพื้นที่สูง ณ ศศช. บ้านห้วยมะโหนกคี อ.ท่าสองยาง จ.ตาก


เมษายน

11

โครงการการขยายผลโครงการหลวงป่าแป๋ กำหนดจัดฝึกอบรม เรื่อง การออมทรัพย์ด้วยกระบอกไม้ไผ่ ณ สำนักงานโครงการขยายผลโครงการหลวงป่าแป๋ ต.ป่าแป๋ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่


เมษายน

10

โครงการการขยายผลโครงการหลวงป่าแป๋ กำหนดจัดฝึกอบรม เรื่อง อาชีพนอกภาคการเกษตรที่น่าสนใจ (การท่องเที่ยว) ณ ศาลาประชาคมบ้านแม่เลา ต.ป่าแป๋ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่


เมษายน

9

โครงการการขยายผลโครงการหลวงป่าแป๋ กำหนดจัดฝึกอบรม เรื่อง การป้องกันและกำจัดศัตรูเสาวรสหวาน ณ ห้องประชุมสำนักงานโครงการขยายผลโครงการหลวงป่าแป๋ ต.ป่าแป๋ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่


เมษายน

5

โครงการวิจัยการเพิ่มผลผลิตพืชอาหารหลักของชุมชนภายใต้สภาวะการใช้น้ำน้อย กำหนดจัดอบรม เรื่อง การเพิ่มผลผลิตข้าวและการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชนบนพื้นที่สูง ณ ห้องประชุมศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่ทาเหนือ ต.ทาเหนือ อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่


เมษายน

2

โครงการเตรียมความพร้อมของชุมชนเพื่อจัดการการท่องเที่ยว กำหนดจัดฝึกอบรม เรื่อง การพัฒนามาตรฐานที่พักโฮมสเตย์ตามมาตรฐานโฮมสเตย์ไทย ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงม่อนเงาะ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่


เมษายน

1

โครงการเตรียมความพร้อมของชุมชนเพื่อจัดการการท่องเที่ยว กำหนดจัดฝึกอบรม เรื่อง การพัฒนามาตรฐานที่พักโฮมสเตย์ตามมาตรฐานโฮมสเตย์ไทย ณ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงปางอุ๋ง อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่


เมษายน

1

โครงการเตรียมความพร้อมของชุมชนเพื่อจัดการการท่องเที่ยว กำหนดจัดฝึกอบรม เรื่อง การพัฒนามาตรฐานที่พักโฮมสเตย์ตามมาตรฐานโฮมสเตย์ไทย ณ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงปางอุ๋ง อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่


เมษายน

1

โครงการวิจัยและพัฒนากรปลูกเฮมพ์และการแปรรูป กำหนดจัดการฝึกอบรม เรื่อง การทอผ้าจากเส้นใยเฮมพ์ด้วยกี่ทอมือ ณ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงขุนวาง บ้านขุนวาง อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่


มีนาคม

30

โครงการขยายผลโครงการหลวงดอยปุย กำหนดจัดฝึกอบรมเกษตรกร เรื่อง การปลูกไม้ผลเพื่อสร้างรายได้และส่งเสริมการท่องเที่ยวในวันที่ 30 มีนาคม 2555 ณ โครงการขยายผลโครงการหลวงดอยปุย ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่


ทั้งหมด 3,519

แนะนำองค์ความรู้
ระบบการเพาะปลูกที่ดี (ไม้ผล)

ระบบการเพาะปลูกที่ดี (ไม้ผล)

การปลูกไม้ผลเป็นอาชีพสำคัญ ที่มูลนิธิโครงการหลวงได้ส่งเสริมแก่เกษตรกรบนพื้นที่สูง เพื่อให้เป็นอาชีพที่ยั่งยืน


กีวีฟรุต

กีวีฟรุต

กีวีฟรุตเป็นไม้ผลเขตหนาว อยู่ในวงค์ Actinidiaceae ถิ่นกำเนิดอยู่ในแถบตอนเหนือของหุบเขาแยงซี


นางพญาเสือโคร่ง

นางพญาเสือโคร่ง

นางพญาเสือโคร่งหรือกำลังเสือโคร่งเป็นไม้ยืนต้นขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ เปลือกสีน้ำตาลเทามีกลิ่นหอมคล้ายการบูร


คาร์เนชั่น

คาร์เนชั่น

คาร์เนชั่น เป็นพืชยืนต้นที่มีชีวิตยาวหนานหลายฤดู กิ่งก้านยาว ดอกมีกลีบยาว กลีบดอกเรียงซ้อนกันแน่นระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ ระบบเว็บเมลสถาบัน ระบบขอรับบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบเครือข่ายภายในสถาบัน