This is an example of a HTML caption with a link.
 
ปฏิทินกิจกรรม
มิถุนายน

16

โครงการขยายผลโครงการหลวงคลองลาน กำหนดจัดกิจกรรมงานวันสาธิต เรื่อง การเลี้ยงไส้เดือนดินเพื่อการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ในวันที่ 16 มิ.ย. 2555 ณ บ้านอุดมทรัพย์ ต.หินดาต อ.ปางศิลาทอง จ.กำแพงเพชร


มิถุนายน

14

โครงการขยายผลโครงการหลวงแม่สลอง กำหนดจัดกิจกรรมส่งเสริมการปลูกป่าชาวบ้าน และจัดงาน รณรงค์ปลูกป่า หญ้าแฝกและลดการใช้สารเคมี โครงการขยายผลโครงการหลวงแม่สลอง จ.เชียงราย ในวันที่ 14 มิ.ย. 2555


เมษายน

18

โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวงและพื้นที่พัฒนาศักยภาพชุมชนบนพื้นที่สูง กำหนดจัดฝึกอบรม เรื่อง การปลูกไม้ผลบนพื้นที่สูง ณ ศศช. บ้านห้วยมะโหนกคี อ.ท่าสองยาง จ.ตาก


เมษายน

11

โครงการการขยายผลโครงการหลวงป่าแป๋ กำหนดจัดฝึกอบรม เรื่อง การออมทรัพย์ด้วยกระบอกไม้ไผ่ ณ สำนักงานโครงการขยายผลโครงการหลวงป่าแป๋ ต.ป่าแป๋ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่


เมษายน

10

โครงการการขยายผลโครงการหลวงป่าแป๋ กำหนดจัดฝึกอบรม เรื่อง อาชีพนอกภาคการเกษตรที่น่าสนใจ (การท่องเที่ยว) ณ ศาลาประชาคมบ้านแม่เลา ต.ป่าแป๋ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่


เมษายน

9

โครงการการขยายผลโครงการหลวงป่าแป๋ กำหนดจัดฝึกอบรม เรื่อง การป้องกันและกำจัดศัตรูเสาวรสหวาน ณ ห้องประชุมสำนักงานโครงการขยายผลโครงการหลวงป่าแป๋ ต.ป่าแป๋ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่


เมษายน

5

โครงการวิจัยการเพิ่มผลผลิตพืชอาหารหลักของชุมชนภายใต้สภาวะการใช้น้ำน้อย กำหนดจัดอบรม เรื่อง การเพิ่มผลผลิตข้าวและการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชนบนพื้นที่สูง ณ ห้องประชุมศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่ทาเหนือ ต.ทาเหนือ อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่


ทั้งหมด 3,529

แนะนำองค์ความรู้
การพัฒนาชาในพื้นที่โครงการหลวง

การพัฒนาชาในพื้นที่โครงการหลวง

ชามีแหล่งกำเนิดทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีนใกล้ต้นน้ำอิรวดี แล้วแพร่กระจายไปรัฐอัสสัมของอินเดีย ประเทศเมียมาร์ ตอนเหนือของไทยและไปสิ้นสุดที่ประเทศเวียตนาม


ผักกาดหอมบัตเตอร์เฮด

ผักกาดหอมบัตเตอร์เฮด

ผักกาดหอมบัตเตอร์เฮดใบมีลักษณะอ่อนนุ่มเป็นมัน เรียงซ้อนกันแน่นคล้ายดอกกุหลาบ และห่อหัวแบบ


ซิมบิเดียม

ซิมบิเดียม

ซิมบีเดียมเป็นกล้วยไม้สกุลหนึ่งที่มูลนิธิโครงการหลวงได้นำมาศึกษาการปลูกเลี้ยงบนที่สูงตั้งแต่ พ.ศ.2515 เพื่อศึกษาและทดลองปลูกเลี้ยง


เสาวรส

เสาวรส

เสาวรสเป็นไม้ผลเขตร้อนชนิดเถาเลื้อย สามารถแบ่งออกเป็น 2 ชนิด ตามการใช้ประโยชน์ คือเสาวรสโรงงาน และเสาวรสรับประทานสดระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ ระบบเว็บเมลสถาบัน ระบบขอรับบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบเครือข่ายภายในสถาบัน