This is an example of a HTML caption with a link.
 

โพสต์: 1 มิถุนายน 2555     อ่าน: 2,198 ครั้ง

มิถุนายน

6


โครงการเสริมสร้างความาเข้มแข็งของชุมชนบนพื้นที่สูงตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กำหนดจัดฝึกอบรม เรื่อง การบริหารจัดการกลุ่มเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งและพัฒนาไปสู่สถาบันเกษตรกรหรือวิสาหกิจชุมชน

วันที่ 6 มิ.ย. 2555 ณ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหมอกจ๋าม
วันที่ 7 มิ.ย. 2555 ณ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงสะโง๊ะ
กิจกรรมอื่นๆ

แนะนำองค์ความรู้
ผักเฮือด

ผักเฮือด

ผักเฮือดเป็นไม้ยืนต้นผลัดใบสกุลเดียวกับไทรและมะเดื่อ ทุกส่วนของต้นมียางสีขาว


ระบบการเพาะปลูกที่ดี (ไม้ผล)

ระบบการเพาะปลูกที่ดี (ไม้ผล)

การปลูกไม้ผลเป็นอาชีพสำคัญ ที่มูลนิธิโครงการหลวงได้ส่งเสริมแก่เกษตรกรบนพื้นที่สูง เพื่อให้เป็นอาชีพที่ยั่งยืน


สมุนไพรน่ารู้

สมุนไพรน่ารู้

สมุนไพร เป็นสิ่งที่อยู่คู่คนไทยมาช้านาน บางชนิดอาจพบเห็นได้ยากง่ายต่างกันไป และแต่ละชนิดก็มีสรรพคุณไม่เหมือนกันด้วย ซึ่งถือเป็นภูมิปัญญาโบราณที่ใช้รักษากันมาตั้งแต่สมัยปู่ ย่า ตา ยาย...


ไฮเดรนเยีย

ไฮเดรนเยีย

พืชสกุลไฮเดรนเยีย (Hydrengea macophylla) มีอยู่ด้วยกันประมาณ 80 ชนิด ส่วนมากจะเป็นไม้พุ่มระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ ระบบเว็บเมลสถาบัน ระบบขอรับบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบเครือข่ายภายในสถาบัน