This is an example of a HTML caption with a link.
 

โพสต์: 9 มิถุนายน 2565     อ่าน: 67 ครั้ง

มิถุนายน

21


ชื่อโครงการ

  โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงน้ำแป่ง อ.ท่าวังผา จ.น่าน

 

หลักการและเหตุผล

  โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงน้ำแป่ง อ.ท่าวังผา จ.น่านได้กำหนดการจัดกิจกรรมการตรวจรับรองระบบการเพาะปลูกที่ดี พืชอาหารตามมาตรฐาน GAP โดยกรมวิชาการเกษตร ในวันที่ 21-23 มิถุนายน 2565 ณ โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงน้ำแป่ง อ.ท่าวังผา จ.น่าน

 


วัตถุประสงค์

 เพื่อปรับปรุงและพัฒนาแผนการปฏิบัติงานในระบบจัดการคุณภาพ ให้สอดคล้องกับมาตรฐาน GAP อย่างต่อเนื่อง

 


ระยะเวลาและสถานที่

 วันที่ 21-23 มิถุนายน 2565 ณ โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงน้ำแป่ง อ.ท่าวังผา จ.น่าน

 


ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 เพื่อปรับปรุงและพัฒนาแผนการปฏิบัติงานในระบบจัดการคุณภาพ ให้สอดคล้องกับมาตรฐาน GAP อย่างต่อเนื่อง

 


กำหนดการ

 วันที่ 21-23 มิถุนายน 2565 

 
กิจกรรมอื่นๆ

แนะนำองค์ความรู้
กัลปพฤกษ์

กัลปพฤกษ์

ชื่อท้องถิ่น : ชัยพฤกษ์(กลาง)/ เปลือกขม (ปราจีนบุรี) ชื่อสามัญ : Wishing tree/ Pink shower/ Pink Cassia เป็นต้นไม้ประจำจังหวัดขอนแก่น


พลับ Persimmon

พลับ Persimmon

พลับเป็นพืชที่สามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพภูมิอากาศที่แตกต่างกันออกไปได้มาก สามารถขึ้นได้ดีใน


พีช (Peach) และเนคทารีน (Nectarine)

พีช (Peach) และเนคทารีน (Nectarine)

พีชเป็นไม้ผลเขตหนาวประเภทรับประทานผลสด จะผลิใบปลายฤดูหนาว และออกดอกสีชมพู สวยงามมาก


ภูมิปัญญาการสกัดน้ำมันจากพื้ชท้องถิ่น

ภูมิปัญญาการสกัดน้ำมันจากพื้ชท้องถิ่น

ปัจจุบันภูมิปัญญาในการสกัดน้ำมันเริ่มสูญหายไป เหลือผู้เฒ่าผู้แก่ที่ทำเป็นอยู่ไม่กี่คน และบางส่วนเริ่มเปลี่ยนไปใช้เครื่องจักรสมัยใหม่ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ ระบบเว็บเมลสถาบัน ระบบขอรับบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบเครือข่ายภายในสถาบัน