This is an example of a HTML caption with a link.
 
หน้าหลัก > การดำเนินงาน > เกาะติดการดำเนินงานของสถาบัน 2558 > การดำเนินงานสำรวจที่ดินรายแปลง

กิจกรรมการดำเนินงานโครงการจัดทำฐานข้อมูลที่ดินรายแปลงในพื้นที่โครงการขยายผลโครงการหลวง ปี พ.ศ. 2558


-

1. จัดทำฐานข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดินรายแปลง
    1.1 จัดทำฐานข้อมูลเชิงพื้นที่และรายงานของพื้นที่เป้าหมาย 16 แห่ง ได้แก่

 • •  ข้อมูลบริบททางกายภาพของหมู่บ้าน เช่น ประวัติของหมู่บ้าน ที่ตั้งและอาณาเขต วัฒนธรรมและประเพณี เป็นต้น
 • •  ข้อมูลการฟื้นฟูและอนุรักษ์ เช่น ตำแหน่งฝาย อ่างเก็บน้ำ ป่าชุมชน เป็นต้น
 • •  ข้อมูลการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ เช่น รายชื่อเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริม ชนิดพืชที่ปลูก เป็นต้น
 • •  ข้อมูลระบบการผลิตและการตลาด เช่น ผลผลิตและรายได้ของพืชที่ส่งเสริม เป็นต้น
    1.2 ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล
    1.3 จัดทำฐานข้อมูลเชิงพื้นที่ shapefile ที่ดินรายแปลงในพื้นที่ขยายผลของสถาบัน (โครงการขยายผลโครงการหลวง โครงการรักษ์น้ำฯ โครงการแก้ไขปัญหาการปลูกฝิ่นฯ) ให้มีโครงสร้างฐานข้อมูลเป็นมาตรฐานเดียวกัน

- 2. ตรวจสอบความถูกต้องและปรับปรุงแก้ไขข้อมูลในฐานข้อมูลที่ดินรายแปลง Cropland จำนวน 16 แห่ง
- 3. สำรวจพิกัดตำแหน่งที่ตั้งของเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมจากสถาบันพร้อมทั้งถ่ายรูปบันทึกแปลงของเกษตรกร เช่น โรงเรือน แปลงส่งเสริมการปลูกพืชต่าง ๆ เช่น การปลูกไม้ผล การปลูกพืชไร่ การปลูกไม้ยืนต้น และการปลูกไม้ดอกไม้ประดับ ฯลฯ
- 4. นำเข้าข้อมูลพิกัดตำแหน่งที่ตั้งของแปลงเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมด้วยโปรแกรมทางภูมิศาสตร์
-

5. วิเคราะห์ข้อมูลตามแผนการดำเนินงานของสถาบัน
    5.1 การปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงานในพื้นที่ที่เป็นปัจจุบัน ได้แก่

 • •  ด้านการส่งเสริมงานและอาชีพ เช่น จำแนกการใช้ประโยชน์ที่ดินรายแปลงในแต่ละพื้นที่เป้าหมาย พร้อมทั้งจัดทำแผนที่แสดงตำแหน่งแปลงเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมจากสถาบัน
 • •  ด้านการวางแผนการผลิตและการตลาด เช่น จัดทำแผนที่การปลูกพืชหลักและพืชรองของพื้นที่เป้าหมาย เพื่อนำไปใช้ในการวางแผนการตลาดที่รับซื้อผลผลิตในพื้นที่
 • •  ด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่น จัดทำแผนที่แสดงตำแหน่งข้อมูลด้านการอนุรักษ์และการฟื้นฟูทรัพยากรฯ เช่น ตำแหน่งฝาย หญ้าแฝก พื้นที่ป่าชุมชน แหล่งน้ำที่ใช้เพื่อการอุปโภคและบริโภค ขอบเขตหมู่บ้าน การจัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ ฯลฯ
 • •  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เช่น จัดทำแผนที่โครงสร้างพื้นฐานของชุมชน ระบบกระจายน้ำในแปลงเกษตร บ่อพักน้ำและอ่างเก็บน้ำของชุมชน
 • •  ด้านการใช้สารเคมีและสุขภาพอนามัย เช่น จัดทำแผนที่การเก็บตัวอย่างดินและน้ำในพื้นที่โครงการขยายผลโครงการหลวงของสำนักพัฒนาพร้อมทั้งสรุปข้อมูลที่ได้จากการ วิเคราะห์ดินและน้ำ
    5.2 แนวทางการใช้ประโยชน์ที่ดินในอนาคต
 • •  วิเคราะห์ข้อมูลที่ดินรายแปลงร่วมกับร่างแผนการใช้ที่ดินของกรมพัฒนาที่ดิน
 • •  วิเคราะห์ข้อมูลที่ดินรายแปลงกับข้อมูลทางด้านกายภาพของพื้นที่ เช่น ระดับความสูง ชั้นคุณภาพลุ่มน้ำ ชุดดิน ระดับความสูง พื้นที่ป่าอนุรักษ์ ระดับความลาดชัน เป็นต้น
 • •  วิเคราะห์แนวทาง มาตรการและข้อเสนอแนะในการใช้ประโยชน์ที่ดินตามร่างแผนการใช้ที่ดิน เพื่อการวางแผนการใช้ประโยขน์ที่ดินให้เกิดประโยชน์สูงสูดและคำนึงถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

- 6. พัฒนาและปรับปรุงฐานข้อมูลที่ดินรายแปลง
- 7. จัดทำแผนที่ที่ดินรายแปลง และผลการวิเคราะห์ต่าง ๆ เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของสถาบันและระบบสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร
- 8. จัดทำรายงานและสรุปผลการดำเนินงาน