This is an example of a HTML caption with a link.
 

โพสต์: 8 กันยายน 2560     อ่าน: 73 ครั้ง

กันยายน

8


ชื่อโครงการ

 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการในพื้นที่โครงการหลวง

 

หลักการและเหตุผล

 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการในพื้นที่โครงการหลวงได้กำหนดจัดประชุมคณะทำงานศูนย์พัฒนาโครงการหลวงขุนแปะ  วันที่ 8 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุมศูนย์พัฒนาโครงการหลวงขุนแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่

 


วัตถุประสงค์

 เพื่อติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานของหน่วยงานในพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงที่เกี่ยวข้อง

 


ระยะเวลาและสถานที่

 นที่ 8 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุมศูนย์พัฒนาโครงการหลวงขุนแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่

 


ผลที่คาดว่าจะได้รับ

  เพื่อติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานของหน่วยงานในพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงที่เกี่ยวข้อง

 


กำหนดการ

 นที่ 8 กันยายน 2560 

 
กิจกรรมอื่นๆ

แนะนำองค์ความรู้
เฮมพ์ หรือ กัญชง

เฮมพ์ หรือ กัญชง

ปัจจุบัน ประเทศไทยมีการใช้เส้นใยเฮมพ์เพื่อนำมาแปรรูปและใช้ประโยชน์เป็นผลิตภัณฑ์ได้หลากหลายชนิด แต่เกษตรกรยังไม่สามารถผลิตเส้นใยเฮมพ์ได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย


รำเพย

รำเพย

เป็นไม้ต้นขนาดเล็กสูง 2-3 เมตร ดอกสีเหลือ สีขาวหรือสีส้ม ออกเป็นช่อที่ปลายกิ่งมีดอกย่อย 3-4 ดอก กลีบดอกเชื่อมติดกันเป็นหลอดปลายแยกเป็น 5 แฉก


ข้าวโพดหวาน

ข้าวโพดหวาน

ข้าวโพดหวานจัดเป็นพืชที่ให้พลังงานสูงและมีปริมาณโปรตีนรองจากถั่วลันเตา ถั่วแขก และกระเทียม นอกจากนี้ยังประกอบไปด้วยธาตุอาหารที่สูง


พรรณไม้งามพระนามราชสกุลมหิดล ตอนที่ 6

พรรณไม้งามพระนามราชสกุลมหิดล ตอนที่ 6

ตอนนี้ขอนำเสนอความงดงามของกล้วยไม้รองเท้านารีพันธุ์ลูกผสมในพระนามสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เพื่อเทิดพระเกียรติ ให้ได้รู้จัก ร่วมกันส่งเสริม และอนุรักษ์พรรณไม้งามที่ทรงคุณค่าให้อยู่คู่แผ่นดิน และเรื่องราวของพระองค์ท่านสืบต่อไประบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ ระบบเว็บเมลสถาบัน ระบบขอรับบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบเครือข่ายภายในสถาบัน