This is an example of a HTML caption with a link.
 

โพสต์: 29 มีนาคม 2555     อ่าน: 2,795 ครั้ง

มีนาคม

31


โครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อฟื้นฟูการปลูกและสร้างมูลค่าเพิ่มจากหวาย และต๋าว กำหนดจัดกิจรรมการการประชุมเพื่อสร้างความเข้าในในการดำเนินงานการ 3 ครั้ง

14 มี.ค. 55 ณ โครงการขยายผลโครงการหลวงปางแดงใน อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่
22 มี.ค. 55 ณ โครงการขยายผลโครงการหลวงแม่จริม อ.แม่จริม จ.น่าน
23 มี.ค. 55 ณ โครงการขยายผลโครงการหลวงโป่งคำ อ.สันติสุข จ.น่าน
กิจกรรมอื่นๆ

แนะนำองค์ความรู้
พลับ Persimmon

พลับ Persimmon

พลับเป็นพืชที่สามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพภูมิอากาศที่แตกต่างกันออกไปได้มาก สามารถขึ้นได้ดีใน


พรรณไม้งามพระนามราชสกุลมหิดล ตอนที่ 4

พรรณไม้งามพระนามราชสกุลมหิดล ตอนที่ 4

เป็นพรรณไม้ที่ถูกสำรวจ และเป็นพืชถิ่นเดียวที่พบในประเทศไทย และเป็นพรรณไม้ชนิดใหม่ของโลก ซึ่งได้ตั้งชื่อพรรณไม้ทั้ง 3 ชนิดอันได้แก่ สิรินธรวัลลี เครือเทพรัตน์ และเทียนสิรินธร


การพัฒนาชาในพื้นที่โครงการหลวง

การพัฒนาชาในพื้นที่โครงการหลวง

ชามีแหล่งกำเนิดทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีนใกล้ต้นน้ำอิรวดี แล้วแพร่กระจายไปรัฐอัสสัมของอินเดีย ประเทศเมียมาร์ ตอนเหนือของไทยและไปสิ้นสุดที่ประเทศเวียตนาม


องุ่น

องุ่น

องุ่นเป็นไม้ผลชนิดเถาเลื้อยที่มีอายุยานานหลายปี สามารถปลูกได้ในสภาพภูมิอากาศหลายแบบ...ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ ระบบเว็บเมลสถาบัน ระบบขอรับบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบเครือข่ายภายในสถาบัน