This is an example of a HTML caption with a link.
 

โพสต์: 11 ตุลาคม 2555     อ่าน: 2,555 ครั้ง

ตุลาคม

14


สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) จะมีการจัดประชุมเพื่อให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะร่างยุทธศาสตร์ของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง(องค์การมหาชน) ระยะที่ 2 (พ.ศ.2555-2559) ในวันที่ 14 ตุลาคม 2555 โดยมีนายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นางสาวลดาวัลย์  คำภา  รองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  นายสุทัศน์  ปลื้มปัญญา ที่ปรึกษาคณะกรรมการสถาบัน  มาร่วมพิจารณาและเสนอข้อคิดเห็นต่อยุทธศาสตร์ ณ อาคารนิทรรศการ 1 อุทยานหลวงราชพฤกษ์  จังหวัดเชียงใหม่


ดาวน์โหลดไฟล์แนบ


กิจกรรมอื่นๆ

แนะนำองค์ความรู้
สารภี

สารภี

เป็นไม้ต้นขนาดกลาง ดอกสีขาว ออกเป็นดอกเดี่ยวหรือช่อแบบช่อกระจุกตามกิ่ง ดอกย่อย 7-9 ดอก ผลแก่สีเหลืองมีรสหวานอ่อนๆ


กัลปพฤกษ์

กัลปพฤกษ์

ชื่อท้องถิ่น : ชัยพฤกษ์(กลาง)/ เปลือกขม (ปราจีนบุรี) ชื่อสามัญ : Wishing tree/ Pink shower/ Pink Cassia เป็นต้นไม้ประจำจังหวัดขอนแก่น


การพัฒนาชาในพื้นที่โครงการหลวง

การพัฒนาชาในพื้นที่โครงการหลวง

ชามีแหล่งกำเนิดทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีนใกล้ต้นน้ำอิรวดี แล้วแพร่กระจายไปรัฐอัสสัมของอินเดีย ประเทศเมียมาร์ ตอนเหนือของไทยและไปสิ้นสุดที่ประเทศเวียตนาม


มะม่วง

มะม่วง

โครงการหลวงส่งเสริมการปลูกมะม่วงที่นำเข้ามาจากต่างประเทศที่ผ่านการวิจัยและให้ผลดี มีคุณภาพให้เกษตรกรปลูกเป็นการค้า 4 พันธุ์ คือ นวลคำ ปาล์มเมอร์ อาร์ทูอีทู เออร์วินระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ ระบบเว็บเมลสถาบัน ระบบขอรับบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบเครือข่ายภายในสถาบัน