This is an example of a HTML caption with a link.
 

โพสต์: 22 มิถุนายน 2563     อ่าน: 30 ครั้ง

กรกฎาคม

12


ชื่อโครงการ

 โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงน้ำเคิม จ.น่าน

 

หลักการและเหตุผล

  โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงน้ำเคิม จ.น่านได้กำหนดการจัดกิจกรรมฝึกอบรมให้ความรู้เรื่อง การใข้สารเคมีทางการเกษตร การคัดแยกขยะพิษอย่างถูกต้องและปลอดภัย และกิจกรรมการวิเคราะห์สารพิษตกค้างในเลือดของเกษตรกร ในวันที่ 12 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุมประจำหมู่บ้านปิงหลวง หมู่ที่ 2 ต.ปิงหลวง อ.นาหมื่น จ.น่าน

 


วัตถุประสงค์

 เพื่อให้เกษตรกรมีความรู้เรื่องการปฎิบัติตนในการใช้สารเคมีทางการเกษตรอย่างถูกวิธี ตระหนักถึงโทษของสารเคมีต่อผู้ผลิต ผู้บริโภค และสิ่งแวดล้อม

 


ระยะเวลาและสถานที่

 วันที่ 12 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุมประจำหมู่บ้านปิงหลวง หมู่ที่ 2 ต.ปิงหลวง อ.นาหมื่น จ.น่าน

 


ผลที่คาดว่าจะได้รับ

  เพื่อให้เกษตรกรมีความรู้เรื่องการปฎิบัติตนในการใช้สารเคมีทางการเกษตรอย่างถูกวิธี ตระหนักถึงโทษของสารเคมีต่อผู้ผลิต ผู้บริโภค และสิ่งแวดล้อม

 


กำหนดการ

 วันที่ 12 กรกฎาคม 2563 

 
กิจกรรมอื่นๆ

แนะนำองค์ความรู้
พรรณไม้งามพระนามราชสกุลมหิดล ตอนที่ 3

พรรณไม้งามพระนามราชสกุลมหิดล ตอนที่ 3

กุหลาบพระนาม ควีนสิริกิติ์ เป็นลูกผสมระหว่างกุหลาบพันธุ์ Konigin der Rosen และ Gloden Giant ซึ่งลูกผสมใหม่เรียกเป็นสายพันธุ์ Perr Gynt


ผักกาดหอมบัตเตอร์เฮด

ผักกาดหอมบัตเตอร์เฮด

ผักกาดหอมบัตเตอร์เฮดใบมีลักษณะอ่อนนุ่มเป็นมัน เรียงซ้อนกันแน่นคล้ายดอกกุหลาบ และห่อหัวแบบ


องุ่น

องุ่น

องุ่นเป็นไม้ผลชนิดเถาเลื้อยที่มีอายุยานานหลายปี สามารถปลูกได้ในสภาพภูมิอากาศหลายแบบ...


ข้าวโพดหวาน

ข้าวโพดหวาน

ข้าวโพดหวานจัดเป็นพืชที่ให้พลังงานสูงและมีปริมาณโปรตีนรองจากถั่วลันเตา ถั่วแขก และกระเทียม นอกจากนี้ยังประกอบไปด้วยธาตุอาหารที่สูงระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ ระบบเว็บเมลสถาบัน ระบบขอรับบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบเครือข่ายภายในสถาบัน