This is an example of a HTML caption with a link.
 

โพสต์: 24 มิถุนายน 2563     อ่าน: 68 ครั้ง

มิถุนายน

25


ชื่อโครงการ

 โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงน้ำแข่วง ต.เมืองลี อ.นาหมื่น จ.น่าน

 

หลักการและเหตุผล

 โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงน้ำแข่วง ต.เมืองลี อ.นาหมื่น จ.น่านได้กำหนดการจัดกิจกรรมฝึกอบรมให้ความรู้เรื่อง การปลูกไม้ผลที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ในวันที่ 15 มิถุนายน 2563 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี ต.เมืองลี อ.นาหมื่น จ.น่าน

 


วัตถุประสงค์

 เพื่อให้เกษตรกรที่เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจและสามารถนำเทคนิค ทักษะที่ได้รับไปจัดการกับแปลงปลูกไม้ผลในพื้นที่ของตนเองได้

 


ระยะเวลาและสถานที่

 วันที่ 15 มิถุนายน 2563 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี ต.เมืองลี อ.นาหมื่น จ.น่าน

 


ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 เพื่อให้เกษตรกรที่เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจและสามารถนำเทคนิค ทักษะที่ได้รับไปจัดการกับแปลงปลูกไม้ผลในพื้นที่ของตนเองได้

 


กำหนดการ

 วันที่ 15 มิถุนายน 2563 

 
กิจกรรมอื่นๆ

แนะนำองค์ความรู้
การทอผ้าชนเผ่าลาหู่เชเละหรือมูเซอดำ

การทอผ้าชนเผ่าลาหู่เชเละหรือมูเซอดำ

การทอผ้าของลาหู่เชเละหรือมูเซอดำ มีลักษณะการทอแบบคาดหลัง คล้ายชาวเขาส่วนใหญ่ในประเทศไทย แต่แตกต่างกันในลักษณะการเก็บตะกอ...


ผักกาดหอมบัตเตอร์เฮด

ผักกาดหอมบัตเตอร์เฮด

ผักกาดหอมบัตเตอร์เฮดใบมีลักษณะอ่อนนุ่มเป็นมัน เรียงซ้อนกันแน่นคล้ายดอกกุหลาบ และห่อหัวแบบ


กะหล่ำดาว

กะหล่ำดาว

กะหล่ำดาวจัดอยู่ในวงศ์ Brassicaceae (Cruciferae) มีถิ่นกำเนิดแถบเมดิเตอร์เรเนียนและทางตะวันตกเฉียงใต้


ไฮเดรนเยีย

ไฮเดรนเยีย

พืชสกุลไฮเดรนเยีย (Hydrengea macophylla) มีอยู่ด้วยกันประมาณ 80 ชนิด ส่วนมากจะเป็นไม้พุ่มระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ ระบบเว็บเมลสถาบัน ระบบขอรับบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบเครือข่ายภายในสถาบัน