This is an example of a HTML caption with a link.
 

โพสต์: 24 มิถุนายน 2563     อ่าน: 30 ครั้ง

กรกฎาคม

14


ชื่อโครงการ

 โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงขุนสถาน จ.น่าน

 

หลักการและเหตุผล

 โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงขุนสถาน จ.น่านได้กำหนดการจัดฝึกอบรมเรื่องระบบการเพาะปลูกพืชตามมาตรฐาน GAP และตรวจปริมาณพิษกลุ่มออร์กาโนฟอสเฟตและคาร์บาเมทในกระแสเลือด ในวันที่ 14 กรกฎาคม 2563 ณ โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงขุนสถาน ต.สันทะ อ.นาน้อย จ.น่าน

 


วัตถุประสงค์

 เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจและให้คำแนะนำวิธีการใช้สารเคมีอย่างถูกต้องและปลอดภัย และการป้องกันลดความเสี่ยงจากผลกระทบของสารเคมีเข้าสู่ร่างกาย

 


ระยะเวลาและสถานที่

 วันที่ 14 กรกฎาคม 2563 ณ โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงขุนสถาน ต.สันทะ อ.นาน้อย จ.น่าน

 


ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจและให้คำแนะนำวิธีการใช้สารเคมีอย่างถูกต้องและปลอดภัย และการป้องกันลดความเสี่ยงจากผลกระทบของสารเคมีเข้าสู่ร่างกาย

 


กำหนดการ

 วันที่ 14 กรกฎาคม 2563

 
กิจกรรมอื่นๆ

แนะนำองค์ความรู้
การปลูกสตรอเบอรี่พันธุ์พระราชทาน 80

การปลูกสตรอเบอรี่พันธุ์พระราชทาน 80

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ ชนิด พันธุ์ และการปลูกการดูแลรักษาสตรอเบอรี่พันธุ์พระราชทาน 80


พรรณไม้งามพระนามราชสกุลมหิดล ตอนที่ 1

พรรณไม้งามพระนามราชสกุลมหิดล ตอนที่ 1

กันภัยมหิดลเป็นไม้ประจำถิ่นของไทยเพียงแห่งเดียว ซึ่งพบครั้งแรกโดยอาจารย์เกษม จันทรประสงค์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์จิรายุพิน จันทรประสงค์ (เจิมศิริวัฒน์) ที่น้ำตกไทรโยคน้อย จังหวัดกาญจนบุรี


ปทุมมาและกระเจียว

ปทุมมาและกระเจียว

ปทุมมาและกระเจียว เป็นพืชสมุนไพรที่คนไทยรู้จักกันมานาน


ไฮเดรนเยีย

ไฮเดรนเยีย

พืชสกุลไฮเดรนเยีย (Hydrengea macophylla) มีอยู่ด้วยกันประมาณ 80 ชนิด ส่วนมากจะเป็นไม้พุ่มระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ ระบบเว็บเมลสถาบัน ระบบขอรับบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบเครือข่ายภายในสถาบัน