This is an example of a HTML caption with a link.
 

โพสต์: 29 มิถุนายน 2563     อ่าน: 28 ครั้ง

กรกฎาคม

14


ชื่อโครงการ

 โครงการรณรงค์เพื่อลดใช้สารเคมีบนพื้นที่สูงและเฝ้าระวังการปนเปื้อนมลพิษในสิ่งแวดล้อม

 

หลักการและเหตุผล

 โครงการรณรงค์เพื่อลดใช้สารเคมีบนพื้นที่สูงและเฝ้าระวังการปนเปื้อนมลพิษในสิ่งแวดล้อมได้กำหนดการจัดฝึกอบรมเกษตรกรเรื่อง การป้องกันกำจัดศัตรูพืชและการใช้สารเคมี/สารชีวภัณฑ์ป้องกันกำจัดศัตรูพืชอย่างถูกต้องปลอดภัยในพาร์สเลย์และเซเลอรี่ ในวันที่ 14 กรกฎาคม 2563 ณ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่แฮ อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่

 


วัตถุประสงค์

 เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจในการป้องกันกำจัดศัตรูพืชและการใช้สารเคมี/สารชีวภัณฑ์ป้องกันกำจัดศัตรูพืชอย่างถูกต้องปลอดภัย

 


ระยะเวลาและสถานที่

 วันที่ 14 กรกฎาคม 2563 ณ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่แฮ อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่

 


ผลที่คาดว่าจะได้รับ

  เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจในการป้องกันกำจัดศัตรูพืชและการใช้สารเคมี/สารชีวภัณฑ์ป้องกันกำจัดศัตรูพืชอย่างถูกต้องปลอดภัย

 


กำหนดการ

 วันที่ 14 กรกฎาคม 2563 

 
กิจกรรมอื่นๆ

แนะนำองค์ความรู้
พรรณไม้งามพระนามราชสกุลมหิดล ตอนที่ 7

พรรณไม้งามพระนามราชสกุลมหิดล ตอนที่ 7

พรรณไม้พระนามราชสกุลมหิดล ไม้ดอกโทนสีชมพู สีสันอันงดงามและอ่อนหวาน เช่น กุหลาบพระนามสิรินธร ดอกกุหลาบสีชมพูเหลือบเหลือง ที่มีกลิ่นหอม กล้วยไม้ฟาแลนนอพซิส พรินเซสจุฬาภรณ์ ดอกกล้วยไม้สีขาวชมพูระเรื่อกรุ่นกลิ่นหอมอ่อนๆ


สารภี

สารภี

เป็นไม้ต้นขนาดกลาง ดอกสีขาว ออกเป็นดอกเดี่ยวหรือช่อแบบช่อกระจุกตามกิ่ง ดอกย่อย 7-9 ดอก ผลแก่สีเหลืองมีรสหวานอ่อนๆ


พลับ Persimmon

พลับ Persimmon

พลับเป็นพืชที่สามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพภูมิอากาศที่แตกต่างกันออกไปได้มาก สามารถขึ้นได้ดีใน


รำเพย

รำเพย

เป็นไม้ต้นขนาดเล็กสูง 2-3 เมตร ดอกสีเหลือ สีขาวหรือสีส้ม ออกเป็นช่อที่ปลายกิ่งมีดอกย่อย 3-4 ดอก กลีบดอกเชื่อมติดกันเป็นหลอดปลายแยกเป็น 5 แฉกระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ ระบบเว็บเมลสถาบัน ระบบขอรับบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบเครือข่ายภายในสถาบัน