This is an example of a HTML caption with a link.
 

โพสต์: 29 มิถุนายน 2563     อ่าน: 310 ครั้ง

กรกฎาคม

14


ชื่อโครงการ

 โครงการรณรงค์เพื่อลดใช้สารเคมีบนพื้นที่สูงและเฝ้าระวังการปนเปื้อนมลพิษในสิ่งแวดล้อม

 

หลักการและเหตุผล

 โครงการรณรงค์เพื่อลดใช้สารเคมีบนพื้นที่สูงและเฝ้าระวังการปนเปื้อนมลพิษในสิ่งแวดล้อมได้กำหนดการจัดฝึกอบรมเกษตรกรเรื่อง การป้องกันกำจัดศัตรูพืชและการใช้สารเคมี/สารชีวภัณฑ์ป้องกันกำจัดศัตรูพืชอย่างถูกต้องปลอดภัยในพาร์สเลย์และเซเลอรี่ ในวันที่ 14 กรกฎาคม 2563 ณ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่แฮ อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่

 


วัตถุประสงค์

 เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจในการป้องกันกำจัดศัตรูพืชและการใช้สารเคมี/สารชีวภัณฑ์ป้องกันกำจัดศัตรูพืชอย่างถูกต้องปลอดภัย

 


ระยะเวลาและสถานที่

 วันที่ 14 กรกฎาคม 2563 ณ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่แฮ อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่

 


ผลที่คาดว่าจะได้รับ

  เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจในการป้องกันกำจัดศัตรูพืชและการใช้สารเคมี/สารชีวภัณฑ์ป้องกันกำจัดศัตรูพืชอย่างถูกต้องปลอดภัย

 


กำหนดการ

 วันที่ 14 กรกฎาคม 2563 

 
กิจกรรมอื่นๆ

แนะนำองค์ความรู้
พรรณไม้งามพระนามราชสกุลมหิดล ตอนที่ 1

พรรณไม้งามพระนามราชสกุลมหิดล ตอนที่ 1

กันภัยมหิดลเป็นไม้ประจำถิ่นของไทยเพียงแห่งเดียว ซึ่งพบครั้งแรกโดยอาจารย์เกษม จันทรประสงค์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์จิรายุพิน จันทรประสงค์ (เจิมศิริวัฒน์) ที่น้ำตกไทรโยคน้อย จังหวัดกาญจนบุรี


เถาวัลย์เปรียง

เถาวัลย์เปรียง

เป็น ไม้เถาเลื้อยใบเดี่ยว ออกเรียงสลับรูปหัวใจ โคนใบปิดปลายใบแหลม เถาแห้งนำมาต้มน้ำดื่ม ช่วยขับปัสวะ


ภูมิปัญญาการสกัดน้ำมันจากพื้ชท้องถิ่น

ภูมิปัญญาการสกัดน้ำมันจากพื้ชท้องถิ่น

ปัจจุบันภูมิปัญญาในการสกัดน้ำมันเริ่มสูญหายไป เหลือผู้เฒ่าผู้แก่ที่ทำเป็นอยู่ไม่กี่คน และบางส่วนเริ่มเปลี่ยนไปใช้เครื่องจักรสมัยใหม่


มะคำดีควาย

มะคำดีควาย

บ่าซัก หรือ มะคำดีควาย เป็นไม้ขนาดกลางหรือขนาดใหญ่ ผลแก่แก้ไข้ดับพิษร้อนภายในระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ ระบบเว็บเมลสถาบัน ระบบขอรับบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบเครือข่ายภายในสถาบัน