This is an example of a HTML caption with a link.
 

โพสต์: 26 กรกฎาคม 2563     อ่าน: 20 ครั้ง

สิงหาคม

10


ชื่อโครงการ

  โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการในพื้นที่โครงการหลวง

 

หลักการและเหตุผล

  โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการในพื้นที่โครงการหลวงได้กำหนดการจัดกิจกรรมสนับสนุนการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อการฟื้นฟูพื้นที่ป่าธรรมชาติ (การปลูกป่า) ในพื้นที่โครงการหลวงตีนตก ครั้งที่ ๔  ในวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ ณ ป่าชุมชนบ้านแม่กำปอง อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่

 


วัตถุประสงค์

 เพื่อสร้างจิตสำนึกและสร้างความร่วมมือในการดำเนินกิจกรรมการมีส่วนร่วมของชุมชนในพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวง เกี่ยวกับการฟื้นฟู ดูแลรักษา และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ โดยเฉพาะทรัพยากรน้ำให้คงความอุดมสมบูรณ์ 

 


ระยะเวลาและสถานที่

 วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ ณ ป่าชุมชนบ้านแม่กำปอง อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่

 


ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 เพื่อสร้างจิตสำนึกและสร้างความร่วมมือในการดำเนินกิจกรรมการมีส่วนร่วมของชุมชนในพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวง เกี่ยวกับการฟื้นฟู ดูแลรักษา และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ โดยเฉพาะทรัพยากรน้ำให้คงความอุดมสมบูรณ์  

 


กำหนดการ

 วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ 

 
กิจกรรมอื่นๆ

แนะนำองค์ความรู้
พรรณไม้งามพระนามราชสกุลมหิดล ตอนที่ 4

พรรณไม้งามพระนามราชสกุลมหิดล ตอนที่ 4

เป็นพรรณไม้ที่ถูกสำรวจ และเป็นพืชถิ่นเดียวที่พบในประเทศไทย และเป็นพรรณไม้ชนิดใหม่ของโลก ซึ่งได้ตั้งชื่อพรรณไม้ทั้ง 3 ชนิดอันได้แก่ สิรินธรวัลลี เครือเทพรัตน์ และเทียนสิรินธร


เสาวรส

เสาวรส

เสาวรสเป็นไม้ผลเขตร้อนชนิดเถาเลื้อย สามารถแบ่งออกเป็น 2 ชนิด ตามการใช้ประโยชน์ คือเสาวรสโรงงาน และเสาวรสรับประทานสด


บอระเพ็ด

บอระเพ็ด

เครือฝานเป็นแว่นรับประทานกับน้ำผึ้งแก้ไข้ หรือดองในน้ำผึ้งรับประทานบำรุงกำลัง ใช้เข้ายาร่วมกับเพชรสังฆาต เป็นยารักษาอาการปวดกระดูก หรือทุบแล้วแช่น้ำผสมน้ำผึ้งดื่มแก้หวัด


พรรณไม้งามพระนามราชสกุลมหิดล ตอนที่ 1

พรรณไม้งามพระนามราชสกุลมหิดล ตอนที่ 1

กันภัยมหิดลเป็นไม้ประจำถิ่นของไทยเพียงแห่งเดียว ซึ่งพบครั้งแรกโดยอาจารย์เกษม จันทรประสงค์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์จิรายุพิน จันทรประสงค์ (เจิมศิริวัฒน์) ที่น้ำตกไทรโยคน้อย จังหวัดกาญจนบุรีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ ระบบเว็บเมลสถาบัน ระบบขอรับบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบเครือข่ายภายในสถาบัน