This is an example of a HTML caption with a link.
 

โพสต์: 26 กรกฎาคม 2563     อ่าน: 23 ครั้ง

สิงหาคม

10


ชื่อโครงการ

 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการในพื้นที่โครงการหลวง

 

หลักการและเหตุผล

 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการในพื้นที่โครงการหลวงได้กำหนดการ จัดกิจกรรมสนับสนุนการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อการฟื้นฟูพื้นที่ป่าธรรมชาติ (การปลูกป่า) ในพื้นที่โครงการหลวงตีนตก ครั้งที่ ๕  ในวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ ณ ป่าชุมชนบ้านป๊อก อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่

 


วัตถุประสงค์

  เพื่อสร้างจิตสำนึกและสร้างความร่วมมือในการดำเนินกิจกรรมการมีส่วนร่วมของชุมชนในพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวง เกี่ยวกับการฟื้นฟู ดูแลรักษา และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ โดยเฉพาะทรัพยากรน้ำให้คงความอุดมสมบูรณ์ 

 


ระยะเวลาและสถานที่

 วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ ณ ป่าชุมชนบ้านป๊อก อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่

 


ผลที่คาดว่าจะได้รับ

  เพื่อสร้างจิตสำนึกและสร้างความร่วมมือในการดำเนินกิจกรรมการมีส่วนร่วมของชุมชนในพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวง เกี่ยวกับการฟื้นฟู ดูแลรักษา และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ โดยเฉพาะทรัพยากรน้ำให้คงความอุดมสมบูรณ์  

 


กำหนดการ

 วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ 

 
กิจกรรมอื่นๆ

แนะนำองค์ความรู้
พรรณไม้งามพระนามราชสกุลมหิดล ตอนที่ 7

พรรณไม้งามพระนามราชสกุลมหิดล ตอนที่ 7

พรรณไม้พระนามราชสกุลมหิดล ไม้ดอกโทนสีชมพู สีสันอันงดงามและอ่อนหวาน เช่น กุหลาบพระนามสิรินธร ดอกกุหลาบสีชมพูเหลือบเหลือง ที่มีกลิ่นหอม กล้วยไม้ฟาแลนนอพซิส พรินเซสจุฬาภรณ์ ดอกกล้วยไม้สีขาวชมพูระเรื่อกรุ่นกลิ่นหอมอ่อนๆ


องุ่น

องุ่น

องุ่นเป็นไม้ผลชนิดเถาเลื้อยที่มีอายุยานานหลายปี สามารถปลูกได้ในสภาพภูมิอากาศหลายแบบ...


ผักกาดฮ่องเต้เล็ก

ผักกาดฮ่องเต้เล็ก

ผักกาดฮ่องเต้เล้กจัดเป็นพืชตระกูล Brassicaceae (Crucifereae - Mustard family) มีถิ่นกำเนิดในประเทศจีน ญี่ปุ่นและเอเชียกลาง...


กระเทียมต้น

กระเทียมต้น

กระเทียมต้นจัดอยู่ในวงศ์ Alliaceae (Amaryllidaceae) มีถิ่นกำเนิดแถบเมดิเตอเรเนียนระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ ระบบเว็บเมลสถาบัน ระบบขอรับบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบเครือข่ายภายในสถาบัน