This is an example of a HTML caption with a link.
 

โพสต์: 26 กรกฎาคม 2563     อ่าน: 22 ครั้ง

สิงหาคม

12


ชื่อโครงการ

 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการในพื้นที่โครงการหลวง

 

หลักการและเหตุผล

 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการในพื้นที่โครงการหลวงได้กำหนดการจัดกิจกรรมสนับสนุนการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อการฟื้นฟูพื้นที่ป่าธรรมชาติ (การปลูกป่า) ในพื้นที่โครงการหลวงตีนตก ครั้งที่  ๗ ในวันที่ ๑๒ สิงหคม ๒๕๖๓  ณ ป่าชุมชนบ้านธารทอง อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่

 


วัตถุประสงค์

 เพื่อสร้างจิตสำนึกและสร้างความร่วมมือในการดำเนินกิจกรรมการมีส่วนร่วมของชุมชนในพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวง เกี่ยวกับการฟื้นฟู ดูแลรักษา และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ โดยเฉพาะทรัพยากรน้ำให้คงความอุดมสมบูรณ์  

 


ระยะเวลาและสถานที่

 วันที่ ๑๒ สิงหคม ๒๕๖๓  ณ ป่าชุมชนบ้านธารทอง อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่

 


ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 เพื่อสร้างจิตสำนึกและสร้างความร่วมมือในการดำเนินกิจกรรมการมีส่วนร่วมของชุมชนในพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวง เกี่ยวกับการฟื้นฟู ดูแลรักษา และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ โดยเฉพาะทรัพยากรน้ำให้คงความอุดมสมบูรณ์  

 


กำหนดการ

 วันที่ ๑๒ สิงหคม ๒๕๖๓  

 
กิจกรรมอื่นๆ

แนะนำองค์ความรู้
เฮลิโคเนีย

เฮลิโคเนีย

เฮลิโคเนียเป็นพืชที่ปลูกเลี้ยงง่าย ต้องการดูแลรักษาไม่มากนัก เมื่อเทียบกับไม้ดอกชนิดอื่น เป็นที่นิยมในวงการตกแต่งสวน


การทอผ้าชนเผ่าลาหู่เชเละหรือมูเซอดำ

การทอผ้าชนเผ่าลาหู่เชเละหรือมูเซอดำ

การทอผ้าของลาหู่เชเละหรือมูเซอดำ มีลักษณะการทอแบบคาดหลัง คล้ายชาวเขาส่วนใหญ่ในประเทศไทย แต่แตกต่างกันในลักษณะการเก็บตะกอ...


องุ่น

องุ่น

องุ่นเป็นไม้ผลชนิดเถาเลื้อยที่มีอายุยานานหลายปี สามารถปลูกได้ในสภาพภูมิอากาศหลายแบบ...


หางแมว

หางแมว

หางแมว หางกระรอก เขียวพระสุจริต เป็นไม้พุ่มใบเดี่ยว ดอกสีขาวหรือม่วงอ่อนระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ ระบบเว็บเมลสถาบัน ระบบขอรับบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบเครือข่ายภายในสถาบัน