This is an example of a HTML caption with a link.
 

โพสต์: 15 กันยายน 2563     อ่าน: 10 ครั้ง

กันยายน

10


ชื่อโครงการ

 โครงการรักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน

 

หลักการและเหตุผล

 โครงการรักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน ได้กำหนดการจัดประชุมเชิงสรุปผลการดำเนินงานโครงการ รักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน ประจำปี 2563 ในวันที่ 10 กันยายน 2563 ณ โรงแรมดิเอ็มเพรสเชียงใหม่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

 


วัตถุประสงค์

 เพื่อให้คณะทำงานและหน่วยงานที่ร่วมบูรณาการ ได้รับทราบผลการดำเนินงานของโครงการตลอดจนร่วมกันสะท้อนปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานที่ผ่านมา

 


ระยะเวลาและสถานที่

 วันที่ 10 กันยายน 2563 ณ โรงแรมดิเอ็มเพรสเชียงใหม่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

 


ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 เพื่อให้คณะทำงานและหน่วยงานที่ร่วมบูรณาการ ได้รับทราบผลการดำเนินงานของโครงการตลอดจนร่วมกันสะท้อนปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานที่ผ่านมา

 


กำหนดการ

 วันที่ 10 กันยายน 2563 

 
กิจกรรมอื่นๆ

แนะนำองค์ความรู้
เถาวัลย์เปรียง

เถาวัลย์เปรียง

เป็น ไม้เถาเลื้อยใบเดี่ยว ออกเรียงสลับรูปหัวใจ โคนใบปิดปลายใบแหลม เถาแห้งนำมาต้มน้ำดื่ม ช่วยขับปัสวะ


ระบบการเพาะปลูกที่ดี (ไม้ผล)

ระบบการเพาะปลูกที่ดี (ไม้ผล)

การปลูกไม้ผลเป็นอาชีพสำคัญ ที่มูลนิธิโครงการหลวงได้ส่งเสริมแก่เกษตรกรบนพื้นที่สูง เพื่อให้เป็นอาชีพที่ยั่งยืน


พลับ Persimmon

พลับ Persimmon

พลับเป็นพืชที่สามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพภูมิอากาศที่แตกต่างกันออกไปได้มาก สามารถขึ้นได้ดีใน


แกงแค

แกงแค

แกงแคเป็นอาหารภาคเหนือที่นิยมกันมากชนิดหนึ่ง เป็นแกงรวมผักหลายชนิด มีคุณค่าทางโภชนาการสูง ผักที่ใช้สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามฤดูกาลระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ ระบบเว็บเมลสถาบัน ระบบขอรับบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบเครือข่ายภายในสถาบัน