This is an example of a HTML caption with a link.
 

โพสต์: 15 กันยายน 2563     อ่าน: 54 ครั้ง

สิงหาคม

25


ชื่อโครงการ

 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการในพื้นที่โครงการหลวง 

 

หลักการและเหตุผล

 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการในพื้นที่โครงการหลวง ได้กำหนดการจัดประชุมคณะทำงานศูนย์พัฒนาโครงการหลวงวัดจันทร์ ครั้งที่ 3/2563 ในวันที่ 25 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมศูนย์พัฒนาโครงการหลวงวัดจันทร์ อ.กัลยานิวัฒนา จ.เชียงใหม่

 


วัตถุประสงค์

 เพื่อสนับสนุนให้เกิดการบูรณาการในการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่าง ๆ ในพื้นที่โครงการหลวงโดยมีแผนปฏิบัติการศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเป็นตัวขับเคลื่อน

 


ระยะเวลาและสถานที่

 วันที่ 25 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมศูนย์พัฒนาโครงการหลวงวัดจันทร์ อ.กัลยานิวัฒนา จ.เชียงใหม่

 


ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 เพื่อสนับสนุนให้เกิดการบูรณาการในการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่าง ๆ ในพื้นที่โครงการหลวงโดยมีแผนปฏิบัติการศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเป็นตัวขับเคลื่อน

 


กำหนดการ

 วันที่ 25 สิงหาคม 2563 

 
กิจกรรมอื่นๆ

แนะนำองค์ความรู้
มะม่วง

มะม่วง

โครงการหลวงส่งเสริมการปลูกมะม่วงที่นำเข้ามาจากต่างประเทศที่ผ่านการวิจัยและให้ผลดี มีคุณภาพให้เกษตรกรปลูกเป็นการค้า 4 พันธุ์ คือ นวลคำ ปาล์มเมอร์ อาร์ทูอีทู เออร์วิน


การเลี้ยงหมูหลุม

การเลี้ยงหมูหลุม

เกษตรกรบนพื้นที่สูงส่วนใหญ่นิยมเลี้ยงสุกรไว้เพื่อใช้ประโยชน์ทั้งเพื่อเป็นแหล่งโปรตีน และใช้ร่วมในการประกอบพิธีกรรมต่าง ๆ


สมุนไพรน่ารู้

สมุนไพรน่ารู้

สมุนไพร เป็นสิ่งที่อยู่คู่คนไทยมาช้านาน บางชนิดอาจพบเห็นได้ยากง่ายต่างกันไป และแต่ละชนิดก็มีสรรพคุณไม่เหมือนกันด้วย ซึ่งถือเป็นภูมิปัญญาโบราณที่ใช้รักษากันมาตั้งแต่สมัยปู่ ย่า ตา ยาย...


พรรณไม้งามพระนามราชสกุลมหิดล ตอนที่ 1

พรรณไม้งามพระนามราชสกุลมหิดล ตอนที่ 1

กันภัยมหิดลเป็นไม้ประจำถิ่นของไทยเพียงแห่งเดียว ซึ่งพบครั้งแรกโดยอาจารย์เกษม จันทรประสงค์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์จิรายุพิน จันทรประสงค์ (เจิมศิริวัฒน์) ที่น้ำตกไทรโยคน้อย จังหวัดกาญจนบุรีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ ระบบเว็บเมลสถาบัน ระบบขอรับบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบเครือข่ายภายในสถาบัน