This is an example of a HTML caption with a link.
 

โพสต์: 15 กันยายน 2563     อ่าน: 54 ครั้ง

สิงหาคม

26


ชื่อโครงการ

 โครงการรักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน สำนักพัฒนา

 

หลักการและเหตุผล

 โครงการรักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน สำนักพัฒนาได้กำหนดการจัดกิจกรรมตรวจเยี่ยมโครการ รักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในวันที่ 26 สิงหาคม 2563 ณ พื้นที่ลุ่มน้ำภาค จังหวัดพิษณุโลก

 


วัตถุประสงค์

 เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานและรับทราบถึงปัญหาและอุปสรรคจาการปฏิบัติงานในพื้นที่ รวมถึงรับฟังปัญหาของเกษตรกร พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ของโครงการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

 


ระยะเวลาและสถานที่

 วันที่ 26 สิงหาคม 2563 ณ พื้นที่ลุ่มน้ำภาค จังหวัดพิษณุโลก

 


ผลที่คาดว่าจะได้รับ

  เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานและรับทราบถึงปัญหาและอุปสรรคจาการปฏิบัติงานในพื้นที่ รวมถึงรับฟังปัญหาของเกษตรกร พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ของโครงการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

 


กำหนดการ

 วันที่ 26 สิงหาคม 2563

 
กิจกรรมอื่นๆ

แนะนำองค์ความรู้
องุ่น

องุ่น

องุ่นเป็นไม้ผลชนิดเถาเลื้อยที่มีอายุยานานหลายปี สามารถปลูกได้ในสภาพภูมิอากาศหลายแบบ...


พรรณไม้งามพระนามราชสกุลมหิดล ตอนที่ 6

พรรณไม้งามพระนามราชสกุลมหิดล ตอนที่ 6

ตอนนี้ขอนำเสนอความงดงามของกล้วยไม้รองเท้านารีพันธุ์ลูกผสมในพระนามสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เพื่อเทิดพระเกียรติ ให้ได้รู้จัก ร่วมกันส่งเสริม และอนุรักษ์พรรณไม้งามที่ทรงคุณค่าให้อยู่คู่แผ่นดิน และเรื่องราวของพระองค์ท่านสืบต่อไป


การทอผ้าชนเผ่าลาหู่เชเละหรือมูเซอดำ

การทอผ้าชนเผ่าลาหู่เชเละหรือมูเซอดำ

การทอผ้าของลาหู่เชเละหรือมูเซอดำ มีลักษณะการทอแบบคาดหลัง คล้ายชาวเขาส่วนใหญ่ในประเทศไทย แต่แตกต่างกันในลักษณะการเก็บตะกอ...


ผักคาวตอง

ผักคาวตอง

ผักคาวตองเป็นยาสมุนไพรพื้นบ้าน ใช้ในการรักษาโรคที่เกี่ยวกับผิวหนัง แมลงสัตว์กัดต่อย พอกแก้ฝี และขับปัสสาวะระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ ระบบเว็บเมลสถาบัน ระบบขอรับบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบเครือข่ายภายในสถาบัน