This is an example of a HTML caption with a link.
 

โพสต์: 15 กันยายน 2563     อ่าน: 54 ครั้ง

สิงหาคม

18


ชื่อโครงการ

 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการในพื้นที่โครงการหลวง

 

หลักการและเหตุผล

  โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการในพื้นที่โครงการหลวงได้กำหนดการจัดประชุมคณะทำงานศูนย์พัฒนาโครงการหลวงอ่างขาง ครั้งที่ 4/2563 ในวันที่ 18 สิงหาคม 2563 ณ ศูนย์ฝึกอบรม สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่

 


วัตถุประสงค์

 เพื่อติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน

 


ระยะเวลาและสถานที่

 วันที่ 18 สิงหาคม 2563 ณ ศูนย์ฝึกอบรม สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่

 


ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 เพื่อติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน

 


กำหนดการ

 วันที่ 18 สิงหาคม 2563 

 
กิจกรรมอื่นๆ

แนะนำองค์ความรู้
ซิมบิเดียม

ซิมบิเดียม

ซิมบีเดียมเป็นกล้วยไม้สกุลหนึ่งที่มูลนิธิโครงการหลวงได้นำมาศึกษาการปลูกเลี้ยงบนที่สูงตั้งแต่ พ.ศ.2515 เพื่อศึกษาและทดลองปลูกเลี้ยง


การเลี้ยงหมูหลุม

การเลี้ยงหมูหลุม

เกษตรกรบนพื้นที่สูงส่วนใหญ่นิยมเลี้ยงสุกรไว้เพื่อใช้ประโยชน์ทั้งเพื่อเป็นแหล่งโปรตีน และใช้ร่วมในการประกอบพิธีกรรมต่าง ๆ


กระเทียมต้น

กระเทียมต้น

กระเทียมต้นจัดอยู่ในวงศ์ Alliaceae (Amaryllidaceae) มีถิ่นกำเนิดแถบเมดิเตอเรเนียน


เสาวรส

เสาวรส

เสาวรสเป็นไม้ผลเขตร้อนชนิดเถาเลื้อย สามารถแบ่งออกเป็น 2 ชนิด ตามการใช้ประโยชน์ คือเสาวรสโรงงาน และเสาวรสรับประทานสดระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ ระบบเว็บเมลสถาบัน ระบบขอรับบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบเครือข่ายภายในสถาบัน